Privacyverklaring Privacyverklaring
PRIVACY VERKLARING WIJKGEMEENTE STERRENBURG

1.    Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Hieronder leest u wie de coördinator is en hoe u hem kunt bereiken.
 • Naam: H. Broer
 • Adres: Frans Lebretlaan 1n
 • E-mail: hbroer@chello.nl
2.    Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de wijkgemeente ?
 • In de administratie van onze wijkgemeente staan persoonsgegevens over de personen die lid zijn. Wij leggen deze persoonsgegevens vast in bestanden.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • Op de website staan namen en contactgegevens van de (predikanten en) diverse vrijwilligers.
 • Op de website staan foto’s van kerkelijke activiteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld. Wij publiceren nooit zonder toestemming.
 • Is er toestemming gegeven voor een bepaald gebruik van persoonsgegevens dan kan die altijd weer worden ingetrokken. Wij verwerken die persoonsgegevens daarna niet meer.
3.    Waarom verwerkt de wijkgemeente persoonsgegevens
 • Om te kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen die de Protestante Kerk stelt.
4.    Wat zijn de rechtsgronden voor de gegevens verwerking door de wijkgemeente ?
 • Het gerechtvaardigde belang van de wijkgemeente bij:
a)    het in stand houden van een doelmatige organisatie van de wijkgemeente
b)    het onderhouden van contact met betrokkenen
c)    het uitoefenen van haar kerkelijke opdracht
 • De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
 • De nakoming van een wettelijke verplichting van de burgerlijke of kerkelijke overheid
 • De toestemming die de betrokkene heeft verleend op verzoek van de wijkgemeente.
5.    Bewaartermijn
 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het gebruik ervan. Financiële gegevens en financiële administraties worden maximaal 7 jaar bewaard. Met toestemming van de betrokkene mag de wijkgemeente persoonsgegevens langer bewaren.
6.    Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
 • Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan (en zijn grotendeels afkomstig van) kerkelijke instellingen die onderdeel zijn van de Protestante Kerk in Nederland.
 • In alle andere gevallen worden persoonsgegevens alleen met toestemming van betrokkenen aan een andere instelling verstrekt.
 • Persoonsgegevens worden zonder toestemming van betrokkene aan een andere instelling verstrekt als de wijkgemeente hiertoe verplicht is op grond van de wet.
7.    Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens
 • De beveiligde toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de ambtsdragers en (kerkelijke) vrijwilligers van de wijkgemeente of door hen aangestelde personen. Andere personen hebben geen toegang.
 • De wijkgemeente heeft op organisatorisch en technisch vlak maatregelen genomen om de persoonsgegevens die zij beheert te beveiligen.
8.    Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
 • Iedere betrokkene heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens.
 • Als u een fout aantreft, kunt u deze doorgeven aan de wijkgemeente.
 • Als de wijkgemeente persoonsgegevens van u heeft zonder een juiste grondslag of de gegevens onrechtmatig verwerkt kunt u de wijkgemeente verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • De wijkgemeente behandelt uw verzoek volgens de regels van het Nederlands Recht.
 • De contactgegevens van de wijkgemeente vindt u bovenaan de privacyverklaring.
terug