Zondagsbrief 14 november 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk


Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
of
https://forms.gle/oUhQ5fVcJTcKgSuM9
of
U kunt ook een e-mail sturen naar ontmoetingskerk.aanmelden@gmail.com

De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van deze kerkdienst vindt u hier.
 

Voorganger  ds. J.W. van Schaik
Organist  Marcus van Driel
Lector  Kees Abrahamse
Koster  Klaas van der Knijff
Ouderlingen  Marco Molendijk en Ger in't Veld
Diaken  Marjolein Attasio en Sjanie Oduber
Kinderdienst  Tineke van der Leer
Tienerdienst  Janette Warmels (alle tieners)
Inzameling 1. Diaconale landelijke afdracht – 2.IKOS – 3.Toekomst van de Kerk
 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mevr. H Molendijk.

Onze gastpredikant deze morgen is ds. J.W. van Schaik, wijkpredikant van de Andreaskerk te Dordrecht.


Collectebestemmingen:

1e collecte – Diaconale landelijke afdracht − Onze wijkgemeente de Ontmoetingskerk is, net als alle andere PKN wijkgemeenten, verplicht een gedeelte van de inkomsten, het zgn. quotum, aan de regionale en landelijke PKN organisatie af te dragen voor onder meer gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk en provinciaal kerkenwerk. Bovendien wordt deze bijdrage gebruikt voor ondersteunende activiteiten zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk, juridische zaken, financiën en personeelswerk.

2e collecte – IKOS − Leerlingen in groep acht van de openbare basisscholen hebben de keuze om godsdienstonderwijs te volgen onder schooltijd. Deze godsdienstlessen worden o.a. mogelijk gemaakt door geloofsgemeenschappen en kerken op het eiland van Dordrecht. Zij werken samen binnen de stichting IKOS. Deze stichting ondersteunt het werk van de godsdienstdocent en maakt het mogelijk dat leerlingen een blijvende herinnering meekrijgen aan het einde van het schooljaar. Zonder financiële bijdrage van u zal dit werk niet mogelijk zijn. Een extra financiële bijdrage is van harte welkom op NL74INGB0000288621 t.n.v. IKOS Dordrecht. Website: www.ikosdordrecht.nl
Bert Geurtsen ( IKOS bestuurslid / penningmeester )

3e collecte – Toekomst van de kerk
 

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 44: 30 okt. - 5 nov. 2021       Totaal € 639,50
Coll. 1: diaconie:                      €  305,00         
Coll. 2: wijkkas:                                   €  239,50         
Coll. 3: toekomst van de kerk   €    95,00
U allen hartelijk bedankt voor uw goede giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Voedselbank

We kregen 2 giften voor de voedselbank, samen 110 euro.
Het is overgemaakt naar de voedselbank.

Actie schoendoos

Zaterdag 20 November brengen we de schoenendozen naar het verdeelcentrum. De financiële bijdragen worden apart overgemaakt.

Kerstpakketten

Ook dit jaar willen wij als gemeente een aantal kerstpakketten verzorgen voor mensen in Sterrenburg. Daar hebben we uw hulp weer bij nodig. Kent u mensen die echt van een minimuminkomen of minder moeten rondkomen, afhankelijk zijn van de voedselbank, iedere maand de eindjes aan elkaar moeten knopen, schulden hebben, dan willen we dat graag van u horen.
Vanaf 14 november liggen er aanmeldkaartjes in de kerk. Vult u deze volledig in en lever deze weer in bij een van de diakenen, dit kunt u doen tot en met 11 december. Wilt u een opgave doen per mail dan kan dat aan diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl, graag met specifieke gegevens.
Uiteraard zullen we alles vertrouwelijk behandelen.

Producten kerstpakketten

Vanaf 14 november staat het bord met de kaartjes weer in de hal. Hier vindt u verschillende producten die u voor de kerstpakketten kunt verzamelen. Als u liever geld geeft dan is dat ook mogelijk, de welbekende box zal weer in de hal staan. U kunt de producten of het geld inleveren tot en met 16 december.

Chocoladerepen PI Dordrecht

Vanaf deze week gaan we ook weer chocoladerepen inzamelen voor de bewoners van de penitentiaire inrichting van Dordrecht. Deze actie wordt altijd bijzonder op prijs gesteld. We willen minimaal 360 repen overhandigen begin december. U kunt de repen afgeven voor en na de zondagse viering en tijdens de openingsuren van de kerk. Doet u mee?
De diaconie

Aangepaste openstelling Ontmoetingskerk

Zaterdag 20 november a.s. is er geen InloopHuis i.v.m. andere activiteiten.

KookHuis

Voor het KookHuis van dinsdag 16 en woensdag 17 november zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich alsnog vandaag (zondag) aanmelden. Telefonisch of via e-mail bij Marja Kruijswijk, telefoon 6170490,
e-mail mkruijswijk@kpnmail.nl . U bent van harte welkom vanaf 17.30 uur en de maaltijd begint om 18.00 uur. De kosten bedragen € 8,50 (inclusief koffie/thee en een drankje). Wij zijn genoodzaakt ons aan de coronamaatregelen te houden (handen ontsmetten, mondkapje op als u loopt), maar wij gaan ook een coronacheck uitvoeren (QR code, negatief testbewijs of beterschapsbewijs).
Irene Krenning en Marja Kruijswijk, coördinatoren

Kerstviering voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder

Ook dit jaar bent u weer van harte welkom bij de kerstviering die dit jaar wordt gehouden op 21 december om 11 uur in de Ontmoetingskerk. In de folder bij deze zondagsbrief en op de website vindt u hierover alle informatie.
Hanneke Versteeg

Laatste zondag kerkelijk jaar

Zondag 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en herdenken wij de overledenen van het afgelopen jaar en allen die wij al langer missen. Het is goed dat er tegenwoordig een stilteruimte in onze kerk is, waar ieder die hier behoefte aan heeft, een kaarsje kan branden en even stil mag zijn. De stilteruimte is dagelijks te bezoeken tijdens de openstelling van de kerk en voor en na de kerkdienst.

Temperatuur en corona

Afgelopen zondag werd het steeds kouder tijdens de kerkdienst. Dat kwam niet omdat de thermostaat op 19 graden staat, maar omdat de afzuiging op de hoogste stand staat om de aerosolen voldoende af te zuigen. De verwarmingsketel kon dat blijkbaar niet tijdig bijverwarmen. We gaan proberen dat te verbeteren en tegelijk de binnenlucht gezond te houden.

Bericht voor de jeugd

Hoi allemaal, Ook dit jaar willen we met de Ontmoetingskerk weer meedoen met Sirkelslag Kids op vrijdag 19 november. De kids-editie is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Het programma begint om 19:30 uur, dus zorg dat je iets eerder aanwezig bent. Om 19:15 uur is het Jeugdhonk boven in de kerk open (te bereiken via de loopbrug) Het duurt tot ongeveer 21:15 uur. We vragen voor deze avond een bijdrage in de kosten à 2 euro per persoon. Wil je meedoen? Geef je dan snel op via:
jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Graag uiterlijk 18 november aanmelden!

 

Belangrijke mededeling m.b.t. coronamaatregelen
In navolging van het Kabinetsbesluit om vanaf 5 november 2021 de verplichte afstand van 1,50 meter weer in te voeren kiest de Kerkenraad ervoor om deze veiligheidsafstand te handhaven omdat de Ontmoetingskerk voor iedereen is. Tevens wordt vanaf 5 november 2021 het dragen van een neus-/mondmasker verplicht bij het binnentreden van de kerk en de verplaatsingen in de kerk. Er worden geen blokkades opgeworpen voor toegang door een coronatoegangsbewijs te eisen bij de ingang. In onze gemeente zijn er leden die om welke reden dan ook niet (volledig) gevaccineerd zijn en onder de al dan niet gevaccineerde gemeenteleden bevindt zich een groot aantal kwetsbare mensen.
De kerkenraad
Vanuit de Beroepingscommissie
Op woensdag 27 oktober is de beroepingscommissie officieel geïnstalleerd door de voorzitter en scriba van de kerkenraad, Kees Abrahamse en Marco Molendijk en gestart met haar werkzaamheden. De commissie bestaat uit: Miranda Jonkheijm, Christian van Vuuren, Marjan Berden, Egbert van der Linden, Idelette Reehorst, Gerrit-Jan van der Kolm, Joke van den Bandt (afgevaardigde namens de Algemene Kerkenraad), Marcus van Driel, Daniëlle Kadijk (secretaris) en Gerda Post (voorzitter).

Voorafgaand aan deze vergadering heeft de beroepingscommissie een tweetal trainingsavonden gehad van Lydia Roosendaal (Kerkadvies en Gemeentebegeleiding) waarbij het proces van beroepen en gesprekstechnieken aan de orde zijn geweest.

De vacature vanwege het vervroegde emeritaat van onze predikant Kees Streefkerk is afgelopen week op de website geplaatst van de PKN (https://www.protestantsekerk.nl/vacatures/predikant-dordrecht/). Via deze website kunnen geïnteresseerden voor meer informatie terecht op onze eigen website (https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/vacaturepredikant).

Door een aantal gemeenteleden zijn namen van predikanten genoemd die wellicht zouden passen in de opgestelde profielschets. Ook ontvingen wij een lijst met namen van predikanten  van het mobiliteitsbureau. De genoemde predikanten zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de vacature, opdat zij tijdig kunnen reageren als er interesse zou bestaan.

Als uiterste datum voor de reactie van kandidaten wordt uitgegaan van 6 december a.s. Op 13 december a.s. komt de beroepingscommissie weer bijeen om de ontvangen reacties te bespreken en verdere vervolgstappen vast te stellen.
Namens de beroepingscommissie, Gerda Post

Voedselbank

 In november zamelen we bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, rozijnen en krenten in. Verder blijven andere houdbare levensmiddelen en uiteraard ook een financiële bijdrage van harte welkom. Wij zijn blij dat we regelmatig kunnen bijdragen aan het ondersteunen van mensen die onze hulp nodig hebben. U kunt uw bijdragen in het krat in de hal doen tijdens de openingsuren van de kerk, die op de achterzijde van deze zondagsbrief vermeld staan.

Kunstkerstboom met versiering

De diaconie kreeg een aanbod van een kunstkerstboom incl. versiering. Weet iemand een adres met weinig inkomen die we hier blij mee kunnen maken? Contact via Ali Mensen 078 6172563 na 18 uur.

Braderie

Wat een feest was het afgelopen zaterdag. Het was in de Ontmoetingskerk weer ouderwets gezellig en wat was het fijn om de tieners zo druk bezig te zien. De braderie heeft het saamhorigheidsgevoel van onze wijkgemeente een enorme boost gegeven. Daarbij komt dat we met trots kunnen melden dat de opbrengst van de Braderie ruim € 4000,00 is. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: heel hartelijk bedankt! Mogen we volgend jaar (5 november 2022) weer op jullie rekenen?
De Braderiecommissie

De Wijkbrief

Vier keer per jaar mogen we een wijkbrief samenstellen waarmee we u als gemeente kunnen informeren over gebeurtenissen in onze wijkgemeente.
Als redactie van de wijkbrief vinden we het leuk als anderen op eigen wijze hun inbreng hebben in de wijkbrief. De eerstvolgende wijkbrief is de Kerstbrief. Daarin vindt u activiteiten die betrekking hebben op kerst en de periode daarna. Heeft u een gedicht, verhaal ev. aangevuld met een illustratie of foto dan kunt u het sturen naar wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  
De uiterlijke inleverdatum is woensdag 24 november as.
Alvast bedankt namens de redactie.

Lia Hulsbos

Algemene informatie

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.