Zondagsbrief 17 oktober 2021 juiste versie


Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk


Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
of
https://forms.gle/oUhQ5fVcJTcKgSuM9
of
U kunt ook een e-mail sturen naar ontmoetingskerk.aanmelden@gmail.com


De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van deze kerkdienst vindt u hier.
 

Voorganger  mw. ds. A. Oude Kotte-de Boon
Organist  Marcus van Driel
Lector  Dick Ouwehand
Koster  Cor den Dopper
Ouderlingen  Herman Riet en Nicolette Polhuijs
Diaken  Ine Geurtsen en Sjanie Oduber
Kinderdienst  Marian Kamerman
Tienerdienst (14+)  Jeanette Warmels
Inzameling  1. Kerk in Aktie(zie onder) – 2.Jeugdwerk – 3.Toekomst van de Kerk
 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. Cees van der Flier.

Collectebestemmingen


1e collecte –  Kerk in Aktie: samen sterk in strijd tegen droogte in Kameroen

Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk is deze boeren en boerinnen tot grote steun.

Het landbouwprogramma van de kerk richt zich niet alleen op voedselzekerheid, maar wil ook oorzaken van uitdroging van de grond aanpakken. Dankzij de kerk kan kennis over landbouw en het bewaren van de oogst boeren relatief makkelijk bereiken. Het programma bereikt mensen binnen en buiten de kerk en het heeft speciale aandacht voor de allerarmsten, vaak weduwen. Via dorpscomités kunnen de inwoners zelf aangeven welke steun zij nodig hebben.

Zo versterkt de Lutherse Broederkerk met het landbouwprogramma boeren en boerinnen in hun bestaan. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de lokale overheid, professionele landbouworganisaties en vrijwilligers.

2e collecte – Jeugdwerk/Jeugd PKN
De kerk heeft uit het oude en nieuwe testament geleerd hoe belangrijk de jeugd is voor haar, of liever, Gods toekomst. We investeren in een goede catechese. Daarnaast wordt, telkens zo actueel mogelijk, een breed assortiment aangeboden van digitaal en schriftelijk werkmateriaal, cursussen, trainingen, allerlei activiteitenprogramma’s en persoonlijk advies. Help de plaatselijke en bovenplaatselijke organisaties met uw bijdrage om dit belangrijke werk zo goed mogelijk voort te zetten.

3e collecte – Toekomst van de kerk

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*Periode 40: 2 - 8 oktober 2021 - totaalbedrag: € 879,70
1e collecte Diaconie:                   € 271,00
2e collecte Wijkkas:                    € 460,00
3e collecte Toekomst v.d. Kerk: € 148,70
Alle goede gevers hartelijk dank,
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester

Voedselbank

In oktober zamelen we fruit in blik, gedroogde vruchten en noten in. Verder blijven andere houdbare levensmiddelen en uiteraard ook een financiële bijdrage van harte welkom. Wij zijn blij dat er regelmatig een aantal kratten vol naar de Voedselbank gebracht kunnen worden. Hartelijk dank hiervoor. U kunt uw bijdragen in het krat in de hal doen tijdens de openingsuren van de kerk, die elders op deze zondagsbrief vermeld staan.

Koffie en thee voor stichting Diaconaal Aandachtcentrum

Op 24 oktober wordt er onder andere gecollecteerd voor het Diaconaal Aandachtcentrum. Maar naast geld is de stichting ook erg blij met koffie, thee, suiker en koffiemelk. Dat willen we dan ook op deze zondag inzamelen. Helpt u mee? U kunt deze spullen ook brengen in de week voor deze zondag, tijdens de openstelling van de kerk.
Diaconie Ontmoetingskerk Sterrenburg

Viering van de Maaltijd van de Heer

Op zondag 24 oktober vieren wij de Maaltijd van de Heer. Tijdens deze zondag gaat de gehele collecte naar diaconale doelen. Samen met de Colleges van Diakenen van de PGDD en Hervormd Dordrecht is er een doel gekozen waarvoor bij elke avondmaalsviering wordt gecollecteerd. Dat is dit jaar Noah’s Ark. Op het collecterooster staat als collectedoel ook de Stichting Diaconaal Aandachtcentrum. Omdat de diaconie beide doelen een warm hart toedraagt, wordt de gehele collecte van deze zondag over deze bestemmingen verdeeld. U kunt op de zondagsbrief van deze zondag meer informatie lezen over beide doelen.
Diaconie Ontmoetingskerk Sterrenburg

Fruitactie zondag 7 november

Woensdag 3 november zullen wij met elkaar in een dienst stilstaan bij de zegeningen die we ook dit jaar weer uit Gods hand mochten ontvangen. Zondag 7 november willen wij deze zegeningen delen, op deze zondag kunt u fruit en andere artikelen voor in een fruitmandje meenemen naar de kerk. U kunt dit ook al vanaf vrijdag 5 november meenemen tijdens de openingsuren van de kerk, of op zaterdag. De diaconie zal net als voorgaande jaren hier fruitbakjes van samenstellen en uitdelen aan zieken en mensen die aan huis gebonden zijn. Kent u iemand die in aanmerking komt voor een fruitbakje, laat het ons weten. In de hal van de kerk liggen lijsten waar u naam en adres op kunt noteren. Per mail mag ook bij Ine Geurtsen inegeurtsen@gmail.com
Diaconie Ontmoetingskerk Sterrenburg

De thermostaat in de kerk staat vanaf 25 oktober een graadje lager

De aanleiding hiervoor is vanzelfsprekend de extreme prijsstijging van gas. De wens leeft al langer bij veel kerkleden vanwege de opwarming van de aarde. Één graad lager bespaart 6% op de energiekosten en dus ook 6% van de  CO2 vervuiling. Vanwege de extreme stijging van de gasprijs en het begin van het stookseizoen is dit hét moment om er mee te beginnen.
Als we als kerk het goede voorbeeld geven, dan zal dit ook anderen stimuleren er thuis wat aan te doen. Want een beetje dikkere trui of jasje en je merkt niet eens dat de thermostaat een graadje lager staat.
Voor vragen of commentaar: gerritjanvanderkolm@gmail.com

Braderie

Bij deze zondagsbrief zit een folder met alle informatie over de Braderie. De Braderie wordt gehouden op zaterdag 6 november van 10.00 – 16.00 uur. U komt toch ook? Wij zoeken nog gemeenteleden die cake of koek willen bakken en ook prijsjes voor de verloting zijn zeer welkom. Voor informatie kunt u contact opnemen met de Braderiecommissie. telefoon 6170490 / 06 51513866,
e-mail braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Cokky en Lex Nagtegaal, Marco Molendijk en Evert en Marja Kruijswijk   

Algemene informatie

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.