Zondagsbrief 26 september 2021
Voorganger : ds. C.A. Streefkerk
Organist      : Myong-hee Chon m.m.v.
Lector          : Klaas v d Knijff
Koster         : Leo Simpelaar
Ouderlingen : Marco Molendijk en Ger in't Veld
Diaken         : Marjolein Attasio
Kinderdienst : Connie Akkerman
Tienerdienst : -- geen                            
Inzameling   : 1.  Stichting HipHelpt Dordt – 2.Wijkkerk – 3.Toekomst van de Kerk
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Corrie van Driel, Albert Schweitzerplaats 12-14, 3318 AS Dordrecht.
 

1e collecte – Diaconie algemene/wijk doeleinden
De maatschappij is erop gericht dat je het zelf wel redt. Maar soms krijg je dat even niet voor elkaar. Want wat als je ziek bent, in financiële nood zit of niemand in de buurt hebt om op terug te vallen? HipHelpt Dordt zorgt ervoor dat er dan tóch hulp komt, zodat jij er niet alleen voor staat. Deze organisatie koppelt de hulpvrager aan een hulpbieder van HipHelpt. Zo brengen ze vraag en aanbod bij elkaar. De hulpvragen zijn heel divers. Samen een wandeling maken, een lamp ophangen, mee naar de arts, het invullen van een formulier of gewoon een praatje maken. Vrijwilligers uit heel Dordrecht zetten zich in voor buurtgenoten die er alleen voor staan. HipHelpt is mede-initiatiefnemer van de Hulplijn Dordt. Hét loket voor hulpverlening in Dordrecht.
2e collecte – Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor onze eigen wijkkerk. Dit geld wordt besteed aan het in stand houden van de gebouwen binnen uw wijk, die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad kunnen dit zelf nader invullen en de wijk informeren over de concrete bestemming
3e collecte – Toekomst van de kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen.

Collectestortingen Ontmoetingskerk
*periode 37: 11 - 17 sept. 2021            Totaal € 595,60
Coll. 1: Diaconie:                                  € 231,00          
Coll. 2: Wijkkas:                                    € 272,50                      
Coll. 3: Toekomst van de kerk               €   92,10

U allen hartelijk bedankt voor uw goede giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Voedselbank − In september zamelen we soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees a.u.b.), vermicelli en soepstengels in.  In oktober gaan we over op fruit in blik, gedroogde vruchten en noten. Verder blijven andere houdbare levensmiddelen en uiteraard ook een financiële bijdrage van harte welkom.
U kunt uw bijdragen in het krat in de hal doen tijdens de openingsuren van de kerk, die elders op deze zondagsbrief vermeld staan.

Beroepingsproces − Onze wijkpredikant ds. Kees Streefkerk zal per 1 maart 2022 met  emeritaat gaan. Achter de schermen is al veel werk verricht om het proces van beroepen van een nieuwe wijkpredikant(e) tijdig te kunnen opstarten. De verwachting is dat de beroepingscommissie eind oktober haar werkzaamheden zal beginnen.  Mocht u namen kennen van predikanten die zouden passen als wijkpredikant(e) in onze wijkgemeente, geeft u dan de naam en standplaats van deze predikant(e)  door aan de scriba per email scriba@ontmoetingskerk-dordrecht.nl. De  predikant(e) zal dan door de beroepingscommissie geattendeerd worden op de vacature . Namen kunt u doorgeven tot 20 oktober 17.00u.
Marco Molendijk, scriba

Coronamaatregelen − In afwijking van het Kabinetsbesluit om vanaf 25 september 2021 de verplichte afstand van 1,50 meter te laten vervallen kiest de Kerkenraad ervoor om deze veiligheidsafstand voorlopig te handhaven omdat de Ontmoetingskerk voor iedereen is. Er worden geen blokkades opgeworpen voor toegang door een coronatoegangsbewijs te eisen bij de ingang. In onze gemeente zijn er leden die om welke reden dan ook niet (volledig) gevaccineerd zijn en onder de al dan niet gevaccineerde gemeenteleden bevindt zich een groot aantal kwetsbare mensen.
Gezien bovenstaand besluit blijft het vooralsnog noodzakelijk u vooraf aan te melden voor de kerkdiensten.
Marco Molendijk, scriba
 
Startweekend − Afgelopen zaterdag heeft een grote groep gemeenteleden genoten van een heerlijke maaltijd en een gezellige avond. We willen de kookploeg, de sjouwers, de serveer/ophaalploeg, de opruimploeg en natuurlijk onze koster Leo heel hartelijk bedanken voor hun medewerking. Zonder hen hadden wij dit niet kunnen realiseren. Nogmaals onze hartelijke dank.
Cokky, Lex, Evert en Marja

Groene tip − Sinds kort er is bij de Jumbo op de Slangenburg  een inleverpunt voor frituurvet. We hadden al eerder de mogelijkheden bij de kerk onderzocht, maar dat bleek wat ingewikkeld, daarom zijn we als groene werkgroep erg blij dat dit nu zo dichtbij de kerk ook kan. Frituurvet dat in het riool komt zorgt voor verstoppingen en extra werk bij de waterzuivering. Door het in te leveren wordt het hergebruikt, bijvoorbeeld om biodiesel te maken.

Seven+ ‘Zorgen voor een ander’ −  dat is een belangrijke waarde, zeker in deze tijd. Maar hoe geven we die boodschap door, hoe doe je dit? Vanaf oktober 2021 start er vanuit onze kerk een nieuwe serie activiteiten voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar: Seven+. Jongeren doorlopen in 1,5 jaar tijd zeven activiteiten, gebaseerd op de zeven werken van barmhartigheid. In een laagdrempelig en divers programma ervaren jongeren hoe mooi het is om te zorgen voor een ander. Ontspannend, gezellig, actief, soms een beetje spannend, maar altijd gericht om de ander te helpen.

Pizza-avond (Seven+)We herstarten op vrijdag 1 oktober om 18:00 uur met het oppakken van het werk “Zorg voor de Schepping.” De avond is in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3. We starten de avond met een gezamenlijke, naar verwachting zeker voor de jongeren aantrekkelijke maaltijd. Op een eigentijdse wijze willen we deze avond vormgeven met beeld, actie en gesprek.
Aanmelden of vragen kan via een mailtje naar sevenplus@pkn-dordrecht.nl.

Dordrecht Schoon − Op zaterdag 9 oktober willen we dit werk praktisch vorm geven met de tieners. De bedoeling is om met elkaar een gedeelte van Dordrecht schoon te maken, met speciale materialen die we in bruikleen hebben van het Duurzaamheid centrum Het Weizigtpark. We sluiten de werkzaamheden als groep met elkaar af door het nuttigen van iets lekkers met elkaar. Deze activiteit duurt ongeveer 1 tot 2 uur. Tijdstip in overleg. Je geeft je toch zeker ook op!! Hartelijke groeten ook namens de Wilhelminakerk, De Wijnstok en Ontmoetingskerk,
Melanie Versteeg