Zondagsbrief 12 september 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

 

We mogen inmiddels 100 bezoekers ontvangen, inclusief medewerkers. Bij goed weer kunnen we buiten na de dienst gezamelijk koffiedrinken.
A
anmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl


De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 12 september 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  Ds J.H. van der Sterre
Organist  Myong-hee Con
Lector  Marian Kamerman
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Jeanette Warmels en Tineke van der Leer
Diaken  Marian Kamerman
Kinderdienst  Connie Akkerman
Tienerdienst  Er is vandaag geen tienerdienst
Inzameling  1. Diaconie algemene/wijk doeleinden
 2. Wijkkerk – 3. Toekomst van de Kerk
 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Hennie Bruinsma.

1e collecte – Diaconie algemene/wijk doeleinden
Vanuit de collecten Algemene (wijk) diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van onder andere ziektekosten, huur, gas en elektra. Anderen hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook de diaconale activiteiten in de wijk worden hiervan bekostigd.
Deze collecte komt helemaal ten goede aan personen in onze wijk.
2e collecte – Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor  het in stand houden van de gebouwen binnen uw wijk, die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters en de wijkkerkerraad kunnen dit zelf nader invullen en de wijk informeren over de concrete bestemming.
3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. Het gaat tenslotte ook om de Kerk van onze kinderen.

Voedselbank

In september gaan we soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees a.u.b.), vermicelli en soepstengels inzamelen. Verder blijven andere houdbare levensmiddelen en een financiële bijdrage uiteraard van harte welkom.U kunt uw bijdragen inleveren tijdens de openingsuren van de kerk, die op het achterblad van deze zondagsbrief vermeld staan.

Welkom(t)Huis

Onder deze naam nodigen wij u nogmaals van harte uit voor een maaltijd (i.p.v. de BBQ) op zaterdag 18 september a.s. met inachtneming van alle coronamaatregelen. De inloop is vanaf 17.00 uur en de maaltijd begint om 18.00 uur. De kosten bedragen € 10,00 per persoon (dit is inclusief drankjes en koffie/thee). U kunt zich nog t/m 15 september telefonisch, via e-mail of op 12 september persoonlijk in de kerk aanmelden bij Marja Kruijswijk, tel. 6170490 /
06 51262309, e-mail mkruijswijk@kpnmail.nl
Met elkaar eten is erg gezellig, dus graag tot 18 september.
Namens alle medewerkers, Evert en Marja Kruijswijk

Kampvuur voor kinderen startweekend

Het is inmiddels een jarenlange traditie dat we het startweekend op vrijdagavond openen met een kampvuur op het erf van de familie Kadijk. Ook dit jaar willen we alle kinderen t/m ongeveer 13 jaar (incl. oudere broers en zussen) met hun ouders hiervoor uitnodigen. Behalve het kampvuur zullen we ook leuke spelletjes doen. Door Corona blijven we wel de hele avond buiten en houden we ons aan de geldende maatregelen. We beginnen om 19 uur en hopen er weer een hele gezellige avond van te maken met elkaar! Wel graag even opgeven voor 16 september via jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 35: 28 aug. - 3 sept. 2021       Totaal € 834,25
Coll. 1: diaconie:                                              € 430,00          
Coll. 2: wijkkas:                                               € 284,50                      
Coll. 3: toekomst van de kerk                           € 119,75

U allen hartelijk bedankt voor uw goede giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.
 

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.