Zondagsbrief 15 augustus 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

 

We mogen inmiddels 100 bezoekers ontvangen, inclusief medewerkers.

Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl


De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 15 augustus 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger ds. H.M. Habekotté
Organist Myong-hee Chon
Lector Riet Ouwehand
Koster Leo Simpelaar
Ouderlingen Jeanette Warmels en Idelette Reehorst
Diaken Marian Kamerman
Kinderdienst geen kinderdienst
Tienerdienst geen tienerdienst
Inzameling 1. Zomerzendingscollecte KIA, christenen in Pakistan
2. Wijkkerk – 3.Toekomst van de Kerk
 

Collectebestemming

1e collecte –  Zomerzendingscollecte KIA, christenen in Pakistan
In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit van een minderheid. Ook horen ze bij de laagste klasse en daarmee bij de armste bevolkingsgroepen.
Veel christenen weten bovendien relatief weinig over het christelijk geloof.
Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Samen zorgen zij ervoor dat studenten en voorgangers cursussen en trainingen kunnen volgen over discipelschap en theologie. Deze cursussen zijn onder meer via internet te volgen. Ieder jaar doen daarnaast 6.000 tieners mee aan een jongerentraining. Zij zijn in de toekomst het kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals dit project in Pakistan. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

2e collecte – Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor het in stand houden van de gebouwen binnen uw wijk, die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters in de wijken en in de wijkkerkenraad kunnen dit zelf nader invullen en de wijk informeren over de concrete bestemming van deze collecte binnen de wijken.

3e collecte – Toekomst van de kerk
Deze collecte is, na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het College van kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen.

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 31: 31 juli – 6 aug. 2021 Totaal € 1.336,75
Coll. 1: diaconie: € 327,00
Coll. 2: wijkkas: € 789,50
Coll. 3: toekomst van de kerk € 220,25
U allen hartelijk bedankt voor uw bijdragen.
Leonard van Geldorp, penningmeester Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

De wijkbrief

Vier keer per jaar mogen we een wijkbrief samenstellen waarmee we u als gemeente kunnen informeren over gebeurtenissen in onze wijkgemeente.
Als redactie van de wijkbrief vinden we het leuk als anderen op eigen wijze hun inbreng hebben in de wijkbrief.
De eerstvolgende wijkbrief is de Startwijkbrief, met o.a. informatie over het startweekend en de dingen die komende periode hopelijk georganiseerd en uitgevoerd kunnen worden.
Heeft u een gedicht, verhaal ev. aangevuld met een illustratie of foto dan kunt u het sturen naar        wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
De uiterlijke inleverdatum is 25 augustus as.
Alvast bedankt namens de redactie. Lia Hulsbos

KookHuis

Op dinsdag 24 en woensdag 25 augustus a.s. wordt er weer een KookHuis gehouden. U kunt zich t/m vrijdag 20 augustus telefonisch of per e-mail aanmelden. Per dag kunnen we ongeveer 20 gasten welkom heten. Als u na opgave twijfelt over uw gezondheid, dan wordt u verzochtzich bij mij af te melden. De kosten bedragen € 8,50 per persoon; dit is inclusief een drankje en een kopje koffie of thee. Namens de medewerkers van het KookHuis Marja Kruijswijk, telefoon: 6170490 / 06 51262309 e-mail: mkruijswijk@kpnmail.nl of kookhuis@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Voedselbank

In augustus wordt onze bijdrage gevraagd voor (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta. Allemaal belangrijke zaken voor degenen die van de Voedselbank afhankelijk zijn. Verder blijven  andere houdbare levensmiddelen en een financiële bijdrage van harte welkom.
U kunt uw bijdragen inleveren tijdens de openingsuren van de kerk, die elders in deze zondagsbrief vermeld staan.

DOET U MEE?

Voor wie het gemist heeft: in de laatst verschenen tienerkrant stond n.a.v. het thema "DOE MAAR GEWOON" een challenge vermeldt voor de hele gemeente.
Wij, de makers van de tienerkrant, dagen iedereen in de Ontmoetingskerk uit om zoveel mogelijk spreekwoorden/gezegden met daarin het woord "geld" of "been/benen" te verzinnen.
Stuur deze in de vorm van een plaatje naar tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl.
Er is nog plaats voor inzendingen, dus stuur uw spreekwoord of gezegde in via de mail voor 16 augustus a.s. en vindt uw inzending terug in de collage in de volgende tienerkrant. DOET U MEE?

Kerkdienst–Anders

In de wijkbrief is aandacht gegeven aan Kerkdienst-Anders. De laatste Kerkdienst-Anders was op 20 juni. Met een aantal gemeenteleden tussen 30-45 jaar willen we meedenken aan de invulling van een kerkdienst. Invulling aan de dienst kan zijn een mooi stuk muziek of een bepaald lied, beelden, foto’s of bijv. een thema geven aan de dienst. De volgende dienst waarbij we meedenken is de dienst van startzondag (19 sept). Wil je meedenken/meer informatie stuur een email naar erik.vingerling@upcmail.nl
 

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.