Zondagsbrief 1 augustus 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

 

We mogen inmiddels 100 bezoekers ontvangen, inclusief medewerkers.

Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl


De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 1 augustusi 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  ds. Riet Boogaard
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Marian Kamerman
Koster  Cor den Dopper
Ouderlingen  Idelette Reehorst en Ruud Pullen
Diaken  Marjan Berden
Kinderdienst  geen kinderdienst
Tienerdienst  geen tienerdienst
Inzameling  1. Diaconie als/wijkdoeleinden
 2. Wijkkas
 3. Toekomst van de Kerk
 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Bien Kraijema, Cannenburg 107, 3328 AV Dordrecht

Collectebestemmingen

1e collecte: Diaconie als/wijkdoeleinden
Vanuit de collecten Algemene (wijk) diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van onder andere ziektekosten, huur, gas en elektra. Anderen hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook de diaconale activiteiten in de wijk worden hiervan bekostigd.
Deze collecte komt helemaal ten goede aan personen in onze wijk.
2e collecte: Wijkkas
Uit de wijkkas worden de meest directe wijkgebonden uitgaven verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de kosten van de wijkbrief/zondagsbrief, bloemen in de kerk en vergaderkosten. Maar ook diverse groepen zoals jeugdwerk, ouderenwerk kunnen een bijdrage vanuit de wijkkas ontvangen. Kortom een veelzijdig doel met directe raakvlakken met de gevers.
3e collecte: Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. Het gaat tenslotte ook om de Kerk van onze kinderen.

Kinderzondagsbrief

Deze zondag lezen we uit het evangelie van Johannes, waarin het gaat over waarom Jezus naar de wereld gekomen is: om de mensen weer dichter bij God te brengen. Op deze zondag staat Johannes 9:1-7 centraal: Jezus zorgt dat een blinde man kan zien. Zie jij wat met dit verhaal wordt bedoeld?
De kinderzondagsbrief staat hier.

*TIENERkrant*

Het thema is deze keer 'Doe maar gewoon'. Ben je gelukkig als je veel geld hebt, 4 keer per jaar met vakantie gaat met het vliegtuig of een dure auto hebt? Ben je meer dan iemand die dat niet heeft? Ben je dan een tevreden mens? Heb je wel eens nagedacht wat jij nodig hebt om gelukkig te zijn? Ook al heb je veel geld of ben je beroemd, het is allemaal buitenkant; van binnen blijf je dezelfde of je nu veel of weinig geld hebt, beroemd of onbekend bent, dus: DOE MAAR
GEWOON!!
Doe mee met de COLLAGE-CHALLENGE, stuur je bijdrage in voor 16 augustus en zie je inzending terug in de collage op de website of in de volgende TIENERkrant. Kijk hier voor meer informatie. 
Deelname is mogelijk voor elke leeftijd!

Kerkdienst–Anders

In de wijkbrief is aandacht gegeven aan Kerkdienst-Anders. De laatste Kerkdienst-Anders was op 20 juni. Met een aantal gemeenteleden tussen 30-45 jaar willen we meedenken aan de invulling van een kerkdienst. Invulling van de dienst kan zijn een mooi stuk muziek of een bepaald lied, beelden, foto’s of bijv. een thema geven aan de dienst. De volgende dienst waarbij we meedenken is de dienst van startzondag (19 sept). Wil je meedenken/meer informatie stuur een email naar erik.vingerling@upcmail.nl

Voedselbank

In augustus wordt onze bijdrage gevraagd voor (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsprodukten en tandpasta. Allemaal belangrijke zaken voor degenen die van de Voedselbank afhankelijk zijn. Verder blijven  andere houdbare levensmiddelen en een financiële bijdrage van harte welkom.
U kunt uw bijdragen inleveren tijdens de openingsuren van de kerk, die op de achterpagina van deze zondagsbrief vermeld staan.
In de maand juli zijn 10 volle kratten naar de Voedselbank gebracht. Aan alle gulle gevers hiervoor namens de ontvangers onze hartelijke dank.
 

Collectestortingen Ontmoetingskerk

periode 29: 17 - 23 juli 2021     Totaal € 759,65
Coll. 1: diaconie:                                  €    332,00       
Coll. 2: wijkkas:                                   €    303,00                   
Coll. 3: toekomst van de kerk               €    124,65

U allen hartelijk bedankt voor uw mooie bijdragen.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Algemene informatie 

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.