Zondagsbrief 18 juli 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

 

We mogen inmiddels 100 bezoekers ontvangen, inclusief medewerkers.

Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl


De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 18 juli 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  mw. ds. C.S. der Nederlanden
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Klaas v d Knijff
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Hans van Dijke en Corien Simpelaar
Diaken  Ali Mensen
Kinderdienst  geen kinderdienst
Tienerdienst  geen tienerdienst
Inzameling  1. Diaconie, ouderenzorg – 2.Jeugdwerk wijk – 3.Toekomst vd Kerk
 
De bloemen gaan als groet van de gemeente
naar Mw. Neelie Broer.

Collectebestemmingen

1e collecte – Diaconie ouderenzorg  − In onze gemeente zijn veel  ouderen. Velen van hen zijn aan huis gebonden doordat allerlei lichamelijke gebreken of ziekte zich laten gelden. Veel ouderen gaan ook alleen door het leven, doordat man of vrouw en een deel van de familie zijn weggevallen.
Voor een deel van de ouderen leidt dit alles tot gevoel van eenzaamheid. De vrijwilligers bezoeken deze ouderen en zieken om hen bij te staan in de eenzaamheid en de hulpbehoevendheid.  De wijkgemeenten organiseren door het jaar heen  verschillende activiteiten voor en met de ouderen van onze gemeente. Zo wordt er in december altijd een kerstmiddag/-maaltijd georganiseerd. Daarnaast zorgt de diaconie voor kerstattenties bij de ouderen. Aan sommige van deze activiteiten zijn kosten verbonden. De diakenen vragen om uw bijdrage aan de collecte om het werk onder de ouderen van de gemeente mogelijk te maken.

2e collecte – Jeugdwerk Wijk − De collecte van vandaag is bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen wijk. Jeugdwerk is van groot belang bij het doorgeven van het geloof aan onze kinderen. De jeugd betrokken krijgen en houden bij het kerkenwerk is een zaak die ons allen bezig houdt. De opbrengst van deze collecte zal volledig besteed worden aan het jeugdwerk in onze eigen gemeente.

3e collecte – Toekomst van de kerk

Voedselbank

In juli en augustus wordt onze bijdrage gevraagd voor (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta. Allemaal belangrijke zaken voor degenen die van de Voedselbank afhankelijk zijn. Verder blijven  andere houdbare levensmiddelen en een financiële bijdrage van harte welkom.
U kunt uw bijdragen inleveren tijdens de openingsuren van de kerk, die elders in deze zondagsbrief vermeld staan.

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 27: 3 - 9 juli 2021      Totaal € 1.032,75
Coll. 1: Diaconie: € 459,00  2: Wijkkas: € 381,50  3: Toekomst vd kerk  € 192,25
U allen hartelijk bedankt voor uw gewaardeerde bijdragen.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht.
Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Vakantietassen

14 mooi gekleurde Kia tassen zijn gevuld met (buiten) speelgoed en boeken en knutselmateriaal opgehaald door het sociaal wijkteam.
12 tassen gaan naar voor ons bekende adressen. We zijn heel blij dat u zo meedenkt en gul geeft.
Dank u wel namens de Diaconie

Bericht van de kerkenraad/opstarten autodienst

In overleg met Cobie Doornik is besloten om de autodienst weer op te starten met ingang van zondag 1 augustus. (uiteraard onder voorbehoud van  aanscherping van de coronamaatregelen). Meerijders en chauffeurs dienen zich vooraf aan te melden voor de kerkdienst en ook is het dragen van een mond-/neuskapje tijdens de autorit voor chauffeur en meerijder(s) verplicht. Uiteraard gelden ook voor de autodienst de basisregels rondom het coronavirus. Bij klachten niet naar de kerk komen. De kerkenraad is dankbaar dat dit belangrijke stuk kerkenwerk  weer opgestart kan worden en ook deze groep gemeenteleden weer in de gelegenheid  gesteld wordt de kerkdiensten bij te wonen. Marco Molendijk, scriba

Kinderdienst in de zomervakantie

In de zomervakantie zal er geen kinderdienst in de kerk gehouden worden. Wel zal er op 1/8 en 22/8 een digitale kinderzondagsbrief verschijnen, op dezelfde data waarop er ook een tienerkrant verschijnt. We wensen jullie een fijne vakantie en we zien jullie graag allemaal na de vakantie weer terug voor een knallend begin van het nieuwe seizoen. 
Groet van de leiding van de kinderdienst

Vakantie koster

Wegens vakantie ben ik niet aanwezig van 19 juli t/m 8 augustus. In deze periode kunt u zich voor dringende zaken wenden tot Hans van Rossum. Het telefoonnummer van de kerk is automatisch doorgeschakeld naar zijn telefoon. Koster Leo Simpelaar
 

Algemene informatie 

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.