Zondagsbrief 16 mei 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 16 mei 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  ds. G.H. Offringa
Organist  Marcus van Driel
Lector  Ina Hoogland
Koster  Klaas van der Knijff
Ouderlingen  Hans van Rossum en Ruud Pullen 
Diaken  Marjolein Attasio
Inzameling  1. Diaconie algemene wijk doeleinden
 2. IKOS
 3.Toekomst van de Kerk
I
Vanwege de corona-situatie is er geen kinderdienst en tienerdienst.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. Babs Reinink. 

Collectebestemmingen

1e collecte – Diaconie algemene wijk doeleinden
Vanuit de collecten Algemene (wijk) diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van onder andere ziektekosten, huur, gas en elektra.  Andere hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. In deze tijd van de coronacrisis, zal er meer een beroep op de diaconieën gedaan worden.
2e collecte – IKOS
De letters IKOS staan voor Inter Kerkelijk Overleg in Schoolzaken. De Landelijke Stichting IKOS zet zich in om godsdienstlessen te verzorgen op openbare en bijzondere scholen (ook in Dordrecht)  IKOS ondersteund het werk van de godsdienstdocent met raad en daad. IKOS  maakt het ook mogelijk dat leerlingen een Bijbel als blijvende herinnering mee krijgen bij het verlaten van de school. Zonder de financiële bijdragen van de kerken zou dit niet mogelijk zijn.
3e collecte – Toekomst van de Kerk

Voedselbank

In de maand mei wordt er speciaal gevraagd om koffie, thee en suiker. We doen graag weer een beroep op u voor deze artikelen, zodat de voedselbank iedereen die dat nodig heeft rijkelijk kan voorzien. Natuurlijk blijven ook andere houdbare producten en een financiële bijdrage van harte welkom. Bij voorbaat onze hartelijke dank. U kunt alles inleveren tijdens de openingstijden van de kerk, zoals die elders op deze zondagsbrief staan vermeld. Tastbare hulp voor sociaal zwakkeren blijft hard nodig, vooral in deze moeilijke corona-tijd.

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 18: 1 - 7 mei 2021     Totaal € 1.290,95
Coll. 1: diaconie:                                  €    326,95       
Coll. 2: wijkkas:                                   €    788,50                   
Coll. 3: toekomst van de kerk               €    175,50

De aangeschafte 49 zonnepanelen hebben allemaal een sponsor gevonden en er is zelfs nog iets meer gestort. Het doel is bereikt, nogmaals heel erg bedankt.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Opbrengst 40 dagenproject

Het heeft even geduurd, maar hier is dan toch de opbrengst van het 40-dagenproject. De spaardoosjes en het geld wat u gestort heeft was tezamen €1073,25. Het bedrag is wederom overweldigend. De helft van dit bedrag gaat naar Indonesië, een beter inkomen voor Javaanse boeren en de andere helft naar Moldavië, de kerk helpt daar kwetsbare mensen. We mogen weer heel erg trots op elkaar zijn. Deze grote giften die toch maar steeds weer binnen  komen. Heel hartelijk bedankt allemaal.
Namens de diaconie, Tiny Evertse

Actie Vakantietas

Voor de zomervakantie wil de diaconie weer meedoen met de actie vakantietas. Dit houdt in dat we bij gezinnen met schoolgaande kinderen die geen uitzicht hebben op vakantieplezier en vakantiereisjes een tas brengen met speelgoed en knutselmateriaal. Weet u een gezin in Sterrenburg met deze problematiek? Geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan de diaconie.

Wilt u ook weer meedoen met het vullen van de tassen? Vanaf 13 juni is dit weer mogelijk om materiaal te geven. U hoort daar meer over in de zondagsbrief van 6 juni as.

Kinderzondagsbrief

Deze zondag is de tweede van een blok met drie teksten uit de brieven die in het Nieuwe Testament staan. We lezen de komende drie weken over de wapens waarmee christenen zich moeten verdedigen. Op deze zondag staat een stukje uit de brief van Paulus aan Timoteüs centraal, waarin hij schrijft dat Timoteüs een voorbeeld moet zijn voor iedereen.
In deze kinderzondagsbrief moet je goed zoeken in de tekst om de puzzel te kunnen maken. Ook staat er een leuk proefje in. Je kunt vragen stellen aan je ouders over plaatjes die in de brief staan. Zij kunnen je vast meer vertellen en helpen!! Veel plezier! De kinderzondagsbrief staat hier klaar.

EINDEXAMENACTIE 2021. (herhaalde oproep)

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen is voor scholieren van het Voortgezet Onderwijs de afsluiting van hun schooltijd. In de week voorafgaande aan de bekendmaking van de uitslag bieden wij de jongeren die staan ingeschreven bij onze wijkgemeente en eindexamen hebben gedaan een attentie aan. Een blijk van  betrokkenheid vanuit de kerk naar onze jongeren. Indien u namen kent van jongeren uit onze wijkgemeente die in mei/juni 2021 Eindexamen VMBO/MAVO/HAVO of VWO  doen, geeft u dan de naam en het adres van de jongere door aan Marco Molendijk, bij voorkeur per email: eindexamenactie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl of telefonisch 078 6 510 716.

Bingo online

Op zondag 23 mei op 1e Pinksterdag is het mogelijk om het spel bingo online in de Ontmoetingskerk mee te spelen. Onder het genot van een bakje koffie en iets lekkers thuis kunnen we elkaar ontmoeten. Het spel is voor jong en oud. U kunt zich aanmelden voor de online bingo op: ontmoetingskerkpinksteren@gmail.com  Met de vermelding erbij hoeveel bingokaarten u wilt kopen. Een bingokaart kost 2 Euro. De opbrengst van de bingo kaarten is voor ons wijkdoel van de Ontmoetingskerk: Ronoylion.

Ronoylion

Realiseert projecten op de Filippijnen op het eiland Mindanao. Het gaat om een aantal dorpen op dat eiland, waar de graad van ondervoeding onder volwassenen en kinderen erg hoog is en waar jaarlijks verschillende honger-maanden zijn. Daarnaast is er een gebrek aan landbouwmateriaal en aan eigen zaaigoed. De stichting Ronoylion steunt hen daarbij.

De bingokaarten

De bingokaarten kunnen opgehaald worden in de Ontmoetingskerk op:
vrijdag 21 mei van 16 tot 17 uur  en van 19:30 tot 20:00 uur in de centrale hal.
Indien u niet in de gelegenheid bent om de kaarten op te halen, kunnen ze bij u thuis bezorgd worden.
Opgave kan tot uiterlijk donderdag 20 mei. U ontvangt op vrijdag 21 mei een link die u gebruikt voor de Pinksteren  bingo op 1e Pinksterdag om 12:00 uur online.

De wijkbrief

4 keer per jaar mogen we een wijkbrief samenstellen waarmee we u als gemeente kunnen informeren over gebeurtenissen in onze wijkgemeente.
Als redactie van de wijkbrief vinden we het leuk als anderen op eigen wijze hun inbreng hebben in de wijkbrief. De eerstvolgende wijkbrief is de Zomerbrief.
Heeft u een verslag van een activiteit in of rondom de kerk, een gedicht, verhaal ev. aangevuld met een illustratie of foto dan kunt u het sturen naar:        wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   De uiterlijke inleverdatum is 3 juni  as.
Alvast bedankt namen de redactie. Lia Hulsbos

Algemene informatie

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.

  :