Zondagsbrief 2 mei 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 2 mei 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  mw. ds. M. den Bakker
Organist  Marcus van Driel
Lector  Klaas van der Knijff
Koster  Klaas van der Knijff
Ouderlingen  Hans van Dijke en Kees Post
Diaken  Ine Geurtsen
Inzameling  1. Stichting Schulphulpmaatje Drechtsteden
 2. Wijkkas
 3. Toekomst van de Kerk
 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mevr. J. van Diemen.

Collectebestemmingen

1e collecte – SchuldHulpMaatje Drechtsteden
Uit het armoedeonderzoek is gebleken dat de grootste groep van mensen die diaconale hulp krijgt problematische schulden heeft. Daarom is het project SchuldHulpMaatje opgericht. SchuldHulpMaatjes zijn goed getrainde vrijwilligers die mee helpen aan een oplossing voor de lange termijn. Dit betekent dat zij niet alleen te hulp schieten om orde op zaken te stellen, maar ook leren hoe je in de toekomst zelfstandig je financiële huishouding gezond houdt. Het project SchuldHulpMaatje Drechtsteden wordt samen met verschillende plaatselijke kerken en kerkelijke organisaties uitgevoerd. Iedereen is echter welkom als maatje en iedereen kan om hulp vragen. Het is een van de diaconale projecten in de Drechtsteden welke de plaatselijke diaconieën ondersteunen. Stichting SchuldHulpMaatjes Drechtsteden vraagt uw steun. Iedere SchuldHulpMaatje-locatie in Nederland moet zelf zorg dragen voor de lokale kosten.
2e collecte – Wijkkas
Wekelijks wordt vanuit de eredienst een bloemstuk aangeboden aan een gemeentelid als groet van de gemeente. Een gebaar ter bemoediging of als medeleven. De ontvangers van de kerkbloemen waarderen dit in hoge mate. Ook het koffiedrinken voor en na de diensten vormt een belangrijk deel van ons gemeenteleven. Momenten om elkaar te ontmoeten en te delen dat we samen gemeente zijn hier in Sterrenburg. De kosten voor deze beide activiteiten worden grotendeels gedragen vanuit de wijkkas en wij willen daar heel graag mee kunnen doorgaan.
3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen.

Collectestortingen Ontmoetingskerk
*periode 16: 17 - 23 april 2021 Totaal € 666,55

Coll. 1: diaconie: € 300,80
Coll. 2: wijkkas: € 270,00
Coll. 3: toekomst van de kerk € 95,75
De stand van de sponsoring zonnepanelen is op dit moment maar liefst 47,9 stuks. Het doel is bijna bereikt.
Hartelijk dank voor uw mooie stortingen,
Leonard van Geldorp, penningmeester Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Kinderzondagsbrief - Kopen zonder geld

Jesaja zegt dat iedereen die honger of dorst heeft mag komen eten en drinken zonder daar iets voor te hoeven betalen. 
Hebben jullie weleens een reclamefolder gezien met gratis eten of drinken? 
Jesaja 55 begint met iedereen die honger of dorst heeft mag komen eten en drinken zonder daar iets voor te hoeven betalen. Genoeg eten en drinken hebben is voor ons misschien vanzelfsprekend, maar voor de mensen tegen wie Jesaja sprak, was dat allesbehalve zo. Om schoon water te kunnen krijgen, moesten de mensen veel moeite doen, vooral in tijden waarin er droogte heerste. De kinderzondagsbrief vind je hier.
Veel plezier namens de kinderdienstleiding 

Voedselbank

In mei zamelen we koffie, thee en suiker in. We doen graag weer een beroep op u voor deze artikelen, zodat de voedselbank iedereen die dat nodig heeft rijkelijk kan voorzien. 
Natuurlijk blijven ook andere houdbare produkten en een financiële bijdrage van harte welkom. Bij voorbaat onze hartelijke dank. U kunt alles inleveren tijdens de openingstijden van de kerk, zoals die elders op deze zondagsbrief staan vermeld.

In de maand april zijn er 17 kratten met houdbare producten naar de voedselbank gebracht.
Ook kregen we een gift van 20 euro.
Alle gevers hartelijk dank
 

Algemene informatie

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.