Zondagsbrief 11 april 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 11 april 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  ds. C.A. Streefkerk
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Kees Abrahamse
Koster  Cor den Dopper
Ouderlingen  Tineke van der Leer en Nicolette Polhuijs
Diaken  Aad Smit
Kinderdienst  Nelleke Heijboer
Tienerdienst  Pim Konijnendijk
Inzameling 1. Diaconie algemene wijkdoeleinden
2. Jeugdwerk wijk
3. Toekomst van de Kerk
 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. en mevr. Anceaux.       
 

Collectebestemmingen

1e collecte – Diaconie algemene wijk doeleinden
Vanuit de collecten algemene (wijk) diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de stijging van onder andere ziektekosten en de uitgaven voor huur, gas en elektra. Anderen hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook de diaconale activiteiten in de wijk worden hiervan bekostigd. Deze collecte komt echt de mensen in onze eigen wijk ten goede.
2e collecte – Jeugdwerk wijk
De collecte van vandaag is bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen wijk.                                                     Jeugdwerk is van groot belang bij het doorgeven van het geloof aan onze kinderen. De jeugd betrokken krijgen en houden bij het kerkenwerk is een zaak die ons allen bezig houdt. De opbrengst van deze collecte zal volledig besteed worden aan het jeugdwerk in onze eigen gemeente.                                                                        
3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. Het gaat tenslotte ook om de Kerk van onze kinderen.

Kinderdienst en tienerdienst

In de vergadering van de Kleine Kerkenraad van 8 april is het besluit genomen dat de lijfelijke kinderdiensten onder stringente voorwaarden doorgaan. Omdat dit besluit zeer kort voor de komende zondag is genomen moet nog verder overleg plaatsvinden met de leiding. Als er kinderen worden aangemeld zullen uitgebreide instructies worden doorgegeven. Deze week is er wel de mogelijkheid om kinderen aan te melden via het gebruikelijke formulier.
Tienerdienst is er deze week niet. Over twee weken is er een jongerenviering waarin de tieners van harte welkom zijn.

** KINDERzondagsbrief **

We zijn de komende weken terug bij een oude bekende: Jesaja. Weet je nog van het adventsproject? Jesaja was een profeet en verkondigde de boodschap van God aan zijn volk. Deze week beginnen we bij het begin: hoe Jesaja profeet werd. Je kunt het hier lezen in de nieuwe KINDERzondagsbrief.

** TIENER-krant ** 

Je mening geven over iets of vertellen wat jij nou eigenlijk wil, dat is soms best lastig. Zeker als tiener in een volwassenenwereld zeg je niet snel wat jij nou eigenlijk vindt van dingen, want: word je wel serieus genomen en telt je mening wel echt mee? Het thema van de TIENER-krant van deze week is: Laat je stem horen!
Wij vragen je om nu je stem te laten horen voor het realiseren van jullie eigen plek, dus reageer op onze oproep! Je kunt er alles over lezen in de nieuwe TIENER-krant, je vindt hem hier.
Het jeugdteam

Spaardoosjes

De spaardoosjes van de 40-dagenactie kunt u tot en met zondag 11 april inleveren in de kerk. Na de dienst wordt de inhoud van de doosjes geteld. Het geld wordt verdeeld tussen de twee KIA doelen: Moldavië (ouderen en jongeren worden gestimuleerd elkaar te helpen) en Indonesië (arme boeren gezinnen op Java).
Overmaken naar de rekening van de wijkkas o.v.v. ‘spaardoosjes’ mag natuurlijk ook!
De diaconie

Voedselbank

In april zamelen we ontbijtgranen, beschuit, knäckebröd en ontbijtkoek in. We doen graag weer een beroep op u voor deze artikelen, zodat iedereen die afhankelijk is van de voedselbank voor zijn levensonderhoud hiervan kan genieten.
Natuurlijk blijven ook andere houdbare produkten en een financiële bijdrage van harte welkom.

Wijkdoel

Lieve gemeenteleden,
Er is dit jaar al €1023,45 opgehaald voor ons wijkdoel, Stichting Ronoylion op de Filipijnen. Dit is inclusief het geld wat opgehaald is bij de kerstmaaltijd voor ouderen.
Dit betekent dat er 2 waterbuffels, 2 varkens en 5 geiten gekocht kunnen worden. De diaconie is u daar heel erg dankbaar voor. Wij weten dat wij toch steeds weer opnieuw op u kunnen rekenen, ondanks dat we nu in zo’n moeilijke tijd zitten. U moet weten dat dit echt niet vanzelfsprekend is. Het is een heel grote gift die we met zijn allen doen. We mogen trots zijn dat we hierbij mogen horen.
Heel, heel hartelijk bedankt allemaal.
Namens de diaconie, Tiny Evertse

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 13: 27 mrt. - 2 april 2021         Totaal € 3.457,50
Coll. 1: diaconie:                                  €    728,00       
Coll. 2: wijkkas:                                   € 2.546,50                   
Coll. 3: toekomst van de kerk               €    183,00
De stand van de sponsoring zonnepanelen is op dit moment maar liefst 45 stuks. Nog maar vier panelen te gaan. Wie o wie wil sponsort deze laatste vier zonnepanelen!
Hartelijk dank voor uw wederom indrukwekkende bijdragen,
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.
 

Algemene informatie

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.