Zondagsbrief 7 maart 2021

Protestantse wijkgemeente Sterrenburg
Welkom in de Ontmoetingskerk
7 maart 2021
 

Voorganger : ds. J. Menkveld
Organist      : Marcus van Driel
Lector          : Ina Hoogland
Koster         : Ali en Hans Mensen
Ouderlingen : Marco Molendijk en Herman Riet
Diaken         : Marjan Berden
Kinderdienst : -
Tienerdienst : -
Inzameling   : 1. KIA Zendingscollecte – 2.Wijkkas – 3.Toekomst van de Kerk

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mevr. G. (Truus)  Hoolboom – Knape, 
 


1e collecte: KIA zendingscollecte, Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten 
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Hier wonen relatief gezien nog veel christenen (25-30%), waar dit percentage in de buurlanden veel lager is. Christelijke instellingen in Libanon hebben dan ook vaak een regionale functie. Zo is de Raad van Kerken van het Midden-Oosten in Beiroet gevestigd en ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!
Met uw bijdrage aan de collecte geeft u studenten uit het Midden-Oosten de kans Gods woord in hun eigen land en gemeente te verspreiden.

2e collecte: Wijkkas


3e collecte: Toekomst van de Kerk


 
OCULI
7 maart 2021

 

Welkom
Aansteken van de kaarsen
Orgelspel – ‘De toekomst is al gaande’ – Martine van der Meiden (*1939)
Stilte
INTREDE

Aanvangslied (staande: Lied 605:1,3,5 “De toekomst is al gaande”
Groet:     vg:     Genade en vrede van God de Vader
                        en van Jezus Christus onze Heer.
              allen: Amen.
Bemoediging en drempelgebed
              vg:     Onze hulp is de naam van de HEER
              allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
              vg:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
              allen: en niet loslaat wat zijn hand begon.
                        (drempelgebed)
                        …. door Jezus Christus, onze Heer.
              allen: Amen.
Psalm van de zondag:  Antifoon 535d – Psalm 25:7 – Antifoon 535 d
allen gaan zitten
Kindermoment (door de leiding van de Kinderdienst)
Kyriegebed
Lied 522:2,5 “Toen Jezus bij het water kwam”

De HEILIGE SCHRIFT

Zondagsgebed
Lezing Oude Testament: Exodus 17:1-7
Lied Psalm 42:1
Lezing Nieuwe Testament: Johannes 7:37-44
Lied Psalm 42:3
Preek
Orgelspel – ‘Elévation in D’ – Théodore Dubois (1837-1924)
Lied “als een hert dat verlangt naar water” (evangelische liedbundel 8)

GEBEDEN en GAVEN

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stilte – Onze Vader)
Aandacht voor de collectedoelen
Lied 935:1,2,3 “Je hoeft niet bang te zijn”

ZENDING en ZEGEN
Orgelspel – ‘Wer nur den lieben Gott läβt walten‘ –
 Johann Gottfried Walther (1684-1748)


_________________________________________________________________________________


Symbolische schikking  - 3e zondag van de Veertigdagentijd
Bij de lezing: Johannes 7: 37-44
In de veertigdagentijd gaat de kleur in de kerk van groen naar paars. Paars is de kleur van inkeer en bezinning. Naast het paarse kleed zien we als tweede vaste onderdeel van de schikking een boog van Hedera. Symbool  van geborgenheid en zorg.
Bij de bronnen staan wij stil,
Jezus geeft voor nu en later
jou het kostbaar levend water,
jij mag in zijn woord voortaan
steeds weer kopje onder gaan

Collectestortingen Ontmoetingskerk
*periode 8: 20 - 26 februari 2021 Totaal € 728,00
Coll. 1: diaconie: € 260,00
Coll. 2: wijkkas: € 325,00
Coll. 3: toekomst van de kerk € 143,00

Hartelijk dank voor uw mooie stortingen,
Leonard van Geldorp, penningmeester Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.
Kinderzondagsbrief
In de tekst van vandaag zet Jezus bemoedigende woorden tegenover de waarschuwingen van vlak daarvoor. Hij roept de leerlingen op om op God te blijven vertrouwen, en ook op Jezus. Het vertrouwen in Jezus zal zwaar op de proef worden gesteld – hoe kun je vertrouwen op iemand die als een misdadiger gevangengenomen en gekruisigd wordt? Daarom helpt Jezus de leerlingen om verder te kijken. Hij plaatst zijn afscheid in een breder perspectief: ja, Hij gaat weg, maar niet voor altijd. In de tussentijd zal Hij een plek voorbereiden voor mensen die in Hem geloven, dicht bij God de Vader. 
De kinderzondagsbrief vind je op hier


TIENER-krant
Week 3 - De vreemdelingen onderdak geven
Zou jij een wildvreemde zomaar binnen vragen om mee te eten? Nu doe je dat niet zo snel, maar in de tijd van Jezus was dat heel gewoon.
Je kunt er deze week van alles over lezen in de TIENER-krant. Je vindt hem via deze link: https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/jeugd Hartelijke groet,
de tienerdienstleiding

Beleidsplan Protestantse wijkgemeente Sterrenburg 2021-2024
Op 25 februari heeft de Brede Kerkenraad het beleidsplan 2021-2024 besproken en formeel vastgesteld. De kerkenraad zoekt nog naar een mogelijkheid om dit beleidsplan aan de gemeente te presenteren en met de gemeente te bespreken. Mocht u reeds interesse hebben om het beleidsplan te lezen, dan kunt u dit digitaal ontvangen. Neemt u hiertoe contact op met ondergetekende via scriba@ontmoetingskerk-dordrecht.nl . Het beleidsplan wordt u dan per e-mail toegezonden. Marco Molendijk, scriba.

Veertig dagen project.
Op zondag 7 maart staat het onderdak geven aan de vreemdelingen centraal als een van de zeven werken van barmhartigheid. Geen huis is geen warmte. Om enigszins te voelen hoe dat is kunt u deze week de thermostaat op maximaal 16 graden zetten. Het geld dat u uitspaart vanwege lagere stookkosten kunt u in uw spaardoosje doen, of naar de kerk brengen waar de grote spaardoos daarvoor klaar staat. Namens de diaconie, Marjolein Attasio

MOLDAVIË - KERK HELPT KWETSBARE MENSEN
De opbrengst van de spaardoosjes (en de grote spaardoos in de hal) gaat dit jaar naar 2 KIA-projecten. Eén ervan willen we deze week extra bij u onder de aandacht brengen: Modavië.
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken in Moldavië die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
De diaconie

Kassabonnen van Jumbo winkelcentrum Sterrenburg.
De bonnen van februari inleveren voor de 15e  maart.
Ik wil de bonnen ook bij u ophalen.
Gonnie Walrecht. Lyra 63 , 0648927016


 

De wijkbrief
Vier keer per jaar mogen we een wijkbrief samenstellen waarmee we u als gemeente kunnen informeren over gebeurtenissen in onze wijkgemeente. 
Als redactie van de wijkbrief vinden we het leuk als anderen op eigen wijze hun inbreng hebben in de wijkbrief. 
De eerstvolgende wijkbrief is de Paasbrief. 
Heeft u een gedicht, verhaal ev. aangevuld met een illustratie of foto dan kunt u het sturen naar wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   
De uiterlijke inleverdatum is 4 maart as. Alvast bedankt namen de redactie. Lia Hulsbos 

Voedselbank
In maart doen we een beroep op u voor pasta, rijst en pastasauzen/pastamix, graag in pakjes of zakjes. Maar ook andere houdbare voedingsmiddelen en uiteraard een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Mede door de corona-situatie is er dringend behoefte aan levensmiddelen voor mensen die hiervan zelf onvoldoende kunnen kopen. Bij voorbaat dank voor uw hulp.

In de maand februari konden we 14 volle kratten met houdbare producten naar de voedselbank brengen.
Veel soep, maar ook andere houdbare producten.
Bij de voedselbank is het zeer welkom.

Schoonmaakteam
Om het schoonmaakteam te versterken zijn we op zoek naar enkele personen die het team willen aanvullen. Eens in de 4 weken op de vrijdagmorgen of -middag bent u 1 a 1 ½ uur bezig met lichte schoonmaakwerkzaamheden in de kerk. Als u meer wilt weten, vraag het aan koster Leo Simpelaar. Tel. 06 373 45 185

Dordt schoon
Op zaterdag 20 maart start de opruimactie Dordt schoon. Omdat wij een groene kerk zijn willen wij graag meedoen met deze opruimweek. Onze kerk heeft zich aangemeld voor afhaalpunt van de hulpmiddelen. Op 20 maart van 10 tot 12 uur en op de dagelijkse openingstijden kunt u grijpers en zakken komen halen in de kerk. Doe mee, ga wandelen en maak de omgeving schoon.
De Groene kerk.