Zondagsbrief 10 januari 2021

Welkom bij de online kerkdiensten van de Ontmoetingskerk

Tot en met zondag 17 januari zijn er uitsluitend onlinediensten.
De kerkdiensten zijn via www.kerkomroep.nl en youtube te volgen.

De liturgie van de oudejaarsdienst van 10 januari staat hier.  Aanvang 10.00 uur.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr W.H.R. den Boer 

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten via e-mail; jaccoluijten1@gmail.com

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 en zondag na de eredienst tot 11.30 uur, voor een pastoraal gesprek, om een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven. Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank.

Voorganger : ds. P.L. Wansink
Organist      : Marcus van Driel
Lector          : Ine Geurtsen
Koster         : Leo Simpelaar
Ouderlingen : Tineke van der Leer en Kees Post
Diaken         : Ali Mensen
Inzameling   : 1. Diaconale landelijke afdracht  – 2.Wijkkerk –
3.Toekomst van de Kerk

1e collecte – Diaconale landelijke afdracht
Onze wijkgemeente de Ontmoetingskerk is, net als alle andere PKN wijkgemeenten, verplicht een gedeelte van de inkomsten, het zgn. quotum, aan de regionale en landelijke PKN organisatie af te dragen voor onder meer gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk en provinciaal kerkenwerk. Bovendien wordt deze bijdrage gebruikt voor ondersteunende activiteiten zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk, juridische zaken, financiën en personeelswerk. Diaconie beveelt deze collecte van harte aan, zodat uw kerk haar taak en opdracht in de wereld mag blijven voortzetten.
2e collecte – Wijkkerk
3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Collectestortingen Ontmoetingskerk
*periode 41: 26 - 31 dec. 2020        Totaal             € 1.864,00
Coll. 1: diaconie:    €    994,50           inclusief een gift van € 200,00 van
mevr. M.J.G. – V.
collectestortingen als volgt verdeeld:            St. Wakka Foundation: € 325,00
                                                           KIA - Kinderen in de knel: € 337,50
                                                           Diaconie/alg. wijkdoeleinden:
                                                          € 110,00

                                                           Voedselbank Dordrecht: € 80,00
                                                           Open Doors: € 142,00
Coll. 2: wijkkas:      €    727,00           inclusief de navolgende giften:
                                                           gift diverse doelen van
                                                          mevr. A.S. -v.d. E en
                                                          mevr. W.H. d. R-S. € 200,00
                                                           zonnepaneel mevr. I.K.-L.: € 160,00
                                                           huiswerkcursus mevr. C.A.C.H.:
                                                          € 50,00

                                                           oliebollenactie: € 38,50                     
Coll. 3: toekomst van de kerk            € 142,50

Hartelijk dank voor uw prachtige stortingen en extra giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Kinderzondagsbrief
Hallo allemaal,
Johannes de Doper, een opvallende verschijning. Hij draagt een jas van kameelhaar, leeft van sprinkhanen en honing en heeft een radicale boodschap: ‘Jullie moeten je leven veranderen’. Mensen trekken uit het hele land naar de woestijn van Judea om naar Johannes te luisteren en laten zich door hem dopen. Deze zondag is de eerste van een blok met 4 verhalen uit de eerste hoofdstukken van het evangelie van Johannes over geloven en begrijpen wie Jezus is. Op deze zondag staat Johannes 1:19-34 centraal. Johannes de Doper spreekt over de Messias en doopt de mensen en Jezus met water.
De online-versie vind je hier op
www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl,

Groet van het jeugdteam

Kassabonnen
Wilt U de kassabonnen van Jumbo Sterrenburg vóór 15 januari inleveren
in de bekende box in de Ontmoetingskerk of op Lyra 63.
Hartelijk dank.

Voedselbank
In januari zamelen we gedroogde peulvruchten en groenten/ peulvruchten in blik of zak in. Maar ook alle andere houdbare voedingsmiddelen en uiteraard een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Ook in het nieuwe jaar is er, mede door de corona-situatie, dringend behoefte aan levensmiddelen voor de mensen die zichzelf wat dit betreft niet kunnen bedruipen. Bij voorbaat dank voor uw hulp.