Zondagsbrief 22 november 2020

Welkom in de Ontmoetingskerk

De liturgie van de kerkdienst van zaterdag 21 november staat hier.
Aanvang 16:00 uur. Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl


De liturgie van de kerkdienst van zondag 22 november staat hier.
Aanvang 10:00 uur.

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

 
Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur en zondag na de eredienst van 11 tot 12 uur, voor een pastoraal gesprek, een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven. Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank.
 
Voorganger  Ds. Kees Streefkerk
Organist  Myong-hee Chon
M.m.v.  Kwang-sun Kim, blokfluit
Lector  Klaas van der Knijff
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Hans van Dijke en Ger in ’t Veld
Diaken  Tiny Evertse
Kinderdienst  Nelleke Heijboer
Tienerdienst  Er is vandaag geen tienerdienst
Inzameling  1. Stichting Diaconaal aandachtscentrum
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

1e collecte – Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
Midden in het centrum van Dordrecht is een inloophuis(kamer) waar iedereen die behoefte heeft aan rust, aandacht, troost of een goed gesprek van harte welkom is. Vanwege de coronamaatregelen is deze inloop momenteel gesloten. Wel is er op dinsdag- en donderdagmiddag de mogelijkheid om langs te komen voor een kop koffie en een praatje of het lezen van de krant. Ook iets op de computer regelen is mogelijk. Er mogen maximaal twee bezoekers binnenkomen voor een half uur.
Daarnaast houden de medewerkers al vanaf maart zo veel mogelijk telefonisch contact met de vaste bezoekers. Ook de taalgroepen gaan door, zij het op kleine schaal.
Tenslotte staan ze op zaterdagochtend en dinsdagavond op de kop van de Spuiboulevard om een kop soep, een zak brood, wat fruit of andere dingen uit te delen. Dit alles is mogelijk door de inzet van ruim zestig gemotiveerde en getrainde vrijwilligers.

Symbolische schikking Eeuwigheidszondag

Het is vandaag de laatste zondag in de lange ‘groene’ periode in het kerkelijk jaar, waarin er geen kerkelijke feesten zijn. Vandaar dat het groene kleed basis vormt van de schikking.
Op deze zondag, waarop we de mensen herdenken die ons zijn voorgegaan, zien we de overgang van het sterfelijke leven naar de toekomst in Gods koninkrijk.
Op de voorgrond is de boomstronk het symbool voor het voorbije leven van onze geliefde overledenen. Rond de stronk zien we zowel donkere bloemen (verdriet en gemis) als lichtere (de goede herinneringen en ervaringen).
Deze voorste schikking loopt uit in een schaal met water in de vorm van een boot met daarin drijfkaarsjes, als beeld voor de overgang naar het nieuwe leven bij God. Dit laatste wordt uitgebeeld met witte bloemen.

Stilteruimte

Tijdens de openstelling van de kerk is er tot nu toe in de kerkzaal gelegenheid een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op te schrijven. U kunt dit voortaan doen in de speciaal daarvoor ingerichte stilteruimte. U vindt deze in de voormalige zaal F, achter de openslaande glazen deuren achterin de kerkzaal, links naast de beeld- en geluidstafel.
Zondag 22 november is het gedachteniszondag. Om u de gelegenheid te geven op een voor u passend moment een geliefde te herinneren en te herdenken, is en blijft de stilteruimte ook komende week ingericht voor deze bijzondere dag.

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 34: 7 - 13 november 2020                  

Totaal                                                  € 569,45
Coll. 1: diaconie:    €     217,50             diaconie collecte, als volgt verdeeld:
                                                           Diaconale landelijke afdracht € 197,50                                                                  Voedselbank € 10,00
                                                           OMZO € 10,00
Coll. 2: wijkkas:      €    295,50             Dankdag-Maatschappelijke Zegeningen
                                                            € 60,00          
                                                           Braderie giften € 23,00
Coll. 3: toekomst van de kerk               € 56,45

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Kinderzondagsbrief 30

Deze zondag is de derde van een blok met drie teksten uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinte. We lezen over Paulus’ oproep om een eenheid te vormen, hoe hij de kerk vergelijkt met één lichaam dat uit allerlei delen bestaat, en we horen zijn bekende woorden over de liefde. Op deze zondag staan 1 Korintiërs 13:1-7 en 13:13 centraal: Paulus zegt dat zonder liefde alles zinloos is, en hij vertelt wat liefde is. Voor kinderen van 4-8 jaar richten we ons op wat Paulus vertelt over wat liefde is. Voor kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Paulus’ idee dat de liefde het allerbelangrijkste is.
De Kinderzondagsbrief staat hier.

Veel leesplezier, het jeugdteam

Kerstpakketten actie

De kerstpakketten actie is alweer in volle gang. Het bord met kaartjes, de grote spaardoos en een doos voor de producten staan weer in de hal. Tot en met zondag 13 december kunt u deze producten meenemen naar de kerk.
Indien u iemand kent in Sterrenburg die van een minimum inkomen moet rondkomen en waarvan u denkt dat hij/zij zo’n pakket goed kan gebruiken, dan kunt u de gegevens aan ons doorgeven. Er hangen briefjes aan het bord die u helemaal moet invullen en in de spaardoos doen. U kunt het doorgeven aan Tiny Evertse: tinyevertse@hotmail.com of aan een van de andere diakenen. U kunt de namen inleveren tot zondag 6 december. Wij kunnen dit niet zonder uw hulp.
Tiny Evertse, diaken.

Voedselbank

In november zamelen we bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker en  rozijnen/krenten in. Vanwege de toegenomen vraag naar hulp van de Voedselbank, o.a. door de corona-crisis zijn andere houdbare levensmiddelen ook nog steeds heel hard nodig. Een financiële bijdrage is altijd van harte welkom. De klanten van de Voedselbank rekenen op u.

De wijkbrief

4 x per jaar mogen we een wijkbrief samenstellen waarmee we u als gemeente kunnen informeren over gebeurtenissen in onze wijkgemeente. Als redactie vinden we het leuk als anderen op eigen wijze hun inbreng hebben in de wijkbrief. Het komende nummer is het kerstnummer. Heeft u een gedicht, verhaal evt. aangevuld met een illustratie of foto, een mooie kerstgedachte, dan kunt u het sturen naar: wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl. De uiterste inleverdatum is 26 november a.s.
Alvast bedankt namens de redactie Wijkbrief

Groene tip

De gemeente Dordrecht stelt cadeaubonnen van €70,- beschikbaar voor artikelen die uw huis energiezuiniger én comfortabeler maken. Denk aan tochtstrips, radiatorfolie en led-verlichting. Aanvragen kan bij www.regionaalenergieloket.nl. De bon is geldig tot en met 31 december 2020 en kan worden uitgegeven bij webshop.regionaalenergieloket.nl of bij de Karwei in Dordrecht. 

Plastic doppen

Gelukkig hebben we weer een depot/verzameladres voor de plasticdoppen:
Heelalstraat 62.  Dus u kunt de doppen weer verzamelen en meenemen naar de kerk.
De groene kerk