Zondagsbrief 8 november 2020

Welkom in de Ontmoetingskerk

De liturgie van deze kerkdienst staat hier.

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

 
Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur en zondag na de eredienst van 11 tot 12 uur, voor een pastoraal gesprek, een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven. Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank.
 
Voorganger  ds. C.A. Streefkerk
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Kees Abrahamse
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Tineke van der Leer en Kees Post
Diaken  Marjolein Attasio
Kinderdienst  Connie Akkerman
Tienerdienst  Er is vandaag geen tienerdienst.
Inzameling 1. Diaconale landelijke afdracht
2. Maatschappelijke zegeningen
3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen

1e collecte – Diaconale landelijke afdracht Onze wijkgemeente de Ontmoetingskerk is, net als alle andere PKN wijkgemeenten, verplicht een deel van de inkomsten, het zgn. quotum, aan de regionale en landelijke PKN organisatie af te dragen voor onder meer gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk en provinciaal  kerkenwerk. Bovendien wordt deze bijdrage gebruikt voor ondersteunende activiteiten zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk, juridische zaken, financiën en personeelswerk.

2e collecte – Maatschappelijke zegeningen Wij staan niet altijd stil bij de vanzelfsprekendheid waarop gewassen beschikbaar zijn voor het westen. De rekken bij de supermarkt liggen immers altijd vol. Daarnaast kan gelukkig het grootste gedeelte van de beroepsbevolking gebruik maken van het recht op werk. Er is onderwijs. Dit zijn maatschappelijke zegeningen. Wij vragen u, om hier iets van af te staan, zodat onze wijkkerk datgene kan blijven doen wat noodzakelijk is, zodat de kerk in stand gehouden kan worden.

3e collecte – Toekomst van de Kerk
 

Collectestortingen Ontmoetingskerk
*periode 32: 24 - 30 oktober 2020                    
Totaal                                                 € 760,85
Coll. 1: Diaconie:          € 490,00           diaconie collecte, als volgt verdeeld:
                                   Ondersteuning justitiepastoraat PI Dordrecht: € 350,00
                                               KIA Vrouwen in Papua Nieuw-Guinea: €   20,00                                    Voedselbank en nood ontstaan door Corona: € 120,00
Coll. 2: Wijkkas:                       € 175,00
Coll. 3: Toekomst van de kerk  €   95,85

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.
 

Kerstpakketten actie

Vanaf zondag 15 november start de diaconie weer met de kerstpakkettenactie. Er staat dan een bord met kaartjes in de hal, een grote spaardoos voor een financiële bijdrage en één voor de producten. U kunt deze producten meenemen naar de kerk t/m 13 december. Alles staat er ook tijdens de openingstijden van de kerk. Kent u iemand in Sterrenburg waarvan u denkt zo’n pakket goed te kunnen gebruiken, geef dan de gegevens aan ons door. Er liggen briefjes bij het bord die u kunt invullen en in de spaardoos doen. Of geef dit door aan Tiny Evertse: tinyevertse@hotmail.com of aan één van de andere diakenen. Dit kan tot 6 december. Wij hopen samen met u op een goede opbrengst.
Tiny Evertse, diaken

Kinderzondagsbrief

In het Nieuwe Testament staan veel brieven.
De bekendste zijn die van Paulus. De komende drie weken lezen we uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinte. In Korinte vormen de christenen allemaal aparte groepen. Paulus schrijft in zijn brief wat er moet veranderen. Want iedereen hoort bij elkaar! Kinderzondagsbrief nr 28 vind je hier. Veel plezier!
Hartelijke groet van het Jeugdteam

Verlenging expositie “De Vrucht van de Geest”

De werkgroep Kerk en Hobby heeft besloten deze expositie te laten hangen t/m 5 januari 2021.
In deze tijd van aangepaste regels wegens Covid-19 is bezichtiging slechts beperkt mogelijk: tijdens het “Inloop Huis” op zaterdag van 13:30 tot 15:30 u.,
of op afspraak. Belt u gerust één van ons:
Lex Nagtegaal (078) 6183863 of Dickie Trumpie (078) 6175719

De wijkbrief

4 x per jaar mogen we een wijkbrief samenstellen waarmee we u als gemeente kunnen informeren over gebeurtenissen in onze wijkgemeente. Als redactie vinden we het leuk als anderen op eigen wijze hun inbreng hebben in de wijkbrief. Heeft u een gedicht, verhaal evt. aangevuld met een illustratie of foto dan kunt u het sturen naar: wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
De uiterlijke inleverdatum is 26 november as.
 Alvast bedankt namen de redactie Wijkbrief.

Aanleveren copy Zondagsbrief

Er komen de laatste tijd weer vaker teksten binnen die uit meer dan 100 woorden bestaan. Wij verzoeken u vriendelijk om uw aangeleverde teksten te beperken tot 100 woorden (collecte 150 woorden). Hiermee voorkomt u dat de redacteuren uw tekst moeten inkorten, Afbeeldingen worden niet gebruikt.         
Bedankt namens de redactie.