Zondagsbrief 25 oktober 2020

Welkom in de Ontmoetingskerk

De liturgie van deze kerkdienst staat hier

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
 
Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur en zondag na de eredienst van 11 tot 12 uur, voor een pastoraal gesprek, een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven. Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank.
 
Voorganger   Ds. Nico van der Leer
Organist   Myong-hee Chon
Lector   Evert Kruijswijk
Koster   Leo Simpelaar
Ouderlingen   Hans van Rossum en Idelette Reehorst
Diaken   Tiny Evertse
Kinderdienst   Marian Kamerman
Tienerdienst   Er is vandaag geen tienerdienst
Inzameling   1. Ondersteuning Justitiepastoraat P.I. Dordrecht
  2. Wijkkerk
  3. Toekomst van de Kerk

 

Collectebestemmingen

1e collecte: Ondersteuning Justitiepastoraat P.I. Dordrecht
Iedere zondag wordt er voor ongeveer 80 gedetineerden een kerkdienst gehouden in de PI Dordrecht. Daarnaast zijn er diverse vormen van zorg en activiteiten voor de gedetineerden. Dit wordt o.a. georganiseerd door de Werkgroep Justitiepastoraat. Deze werkgroep bestaat uit een pastoraal medewerker en een aantal vrijwilligers uit de diverse kerken van Dordrecht. Ruim 500 vrijwilligers gaan op bezoek in de gevangenis of bij mensen thuis. Zij bieden een luisterend oor en denken mee in praktische zaken. Zo wordt er bij vrijlating  gezocht naar werk en huisvesting zodat er een nieuwe start gemaakt kan worden. Het Diaconaal Justitiepastoraat werkt nauw samen met stichting Exodus aan het Ouder & Kinderen Detentieprogramma binnen de PI Dordrecht. De werkgroep krijgt geen subsidie. De beschikbare financiële middelen van de werkgroep komen voornamelijk uit de collecten van de Dordtse kerken en kerken uit de andere Drechtsteden.
2e collecte: Wijkkerk 
3e collecte: Toekomst van de kerk

Dankdag voor het gewas en fruitbakjes

De diaconie heeft besloten dat het inzamelen van fruit en het verspreiden van de fruitbakjes dit jaar niet kan doorgaan. We weten niet zeker dat het ingezamelde fruit veilig zal zijn voor de kwetsbare zieken en aan huis gekluisterden in onze gemeente. Maar wat zou het een mooi gebaar zijn als u zelf wat aandacht zou geven aan een ziek of aan huis gebonden gemeentelid. Want de diaconie, dat zijn wij allemaal!
De diaconie

Chocoladerepen voor de PI Dordrecht

Vanaf 25 oktober gaan we ook weer chocoladerepen inzamelen voor de bewoners van de penitentiaire inrichting van Dordrecht. Deze actie wordt altijd bijzonder op prijs gesteld. We willen minimaal 360 repen overhandigen begin december. U kunt de repen afgeven voor en na de zondagse viering en tijdens de openingsuren van de kerk. Doet u mee?
De diaconie

Voedselbank

Voedselbank Dordrecht − In oktober zamelen we fruit in blik, gedroogde vruchten en noten in, echter andere levensmiddelen zijn ook nog steeds heel hard nodig.
In november gaan we over op bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, rozijnen/krenten. Ook een financiële bijdrage is van harte welkom.
De klanten van de Voedselbank rekenen op u.

Kinderzondagsbrief

Deze zondag is de eerste van een blok met twee verhalen over de profeet Elisa. Elisa is de opvolger van Elia als belangrijkste profeet van het noordelijke rijk Israël. Net als Elia roept hij de mensen op om alleen God te dienen en doet hij verschillende wonderen. Op deze zondag staat 2 Koningen 2:1-14 centraal: Elia wordt in een vurige wagen meegenomen naar de hemel, en zijn kracht gaat over op Elisa.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Elia die in een wagen van vuur meegenomen wordt naar de hemel.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Elisa die de kracht van Elia ontvangt.
Kinderzondagsbrief nummer 26 vind je hier.
Het jeugdteam

Collectestortingen Ontmoetingskerk 
periode 30: 10 - 16 oktober 2020

Totaal                                           € 1.140,75

Coll. 1: diaconie:    €     602,50     diaconie collecte, als volgt verdeeld:
                                                   Vluchtelingenkamp Moria/Lesbos € 10,00
                                                   Wijkdoel transportkosten St. dAk € 412,50
                                                   KIA Kerk en Israël € 10,00
                                                   Voedselbank Dordrecht € 60,00
                                                   Werelddiaconaat landbouwprogr. Rwanda      
                                                       € 110,00

Coll. 2: wijkkas:      €    399,50     Beeld OK: € 10,00
                                                  Gift mevr. H.H. v. D. via Ron de Boer: € 20,00
                                         
Coll. 3: toekomst van de kerk        €  138,75

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Braderie

T/m 1 november kunt u nog bestellingen plaatsen op de website van de Ontmoetingskerk (www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl). U kunt o.a. etenswaren zoals maaltijden en jam, schilderijen, handwerkartikelen etc. bestellen. De goederen kunnen op 7 november worden opgehaald via een tijdslot. U krijgt daarover bericht. We organiseren op die dag ook een verloting, Lootjes kunnen vanaf 2 november van 10 tot 12 uur in de kerk worden gekocht of telefonisch van 19 tot 20 uur. U doet toch ook mee?
De opbrengst komt ten goede van de verduurzaming van het kerkgebouw. Er zijn plannen om het kerkgebouw te voorzien van zonnecollectoren.
Ter info: 1 zonnepaneel kost ca. € 320,--.
Namens de werkgroep: Evert en Marja Kruijswijk, telefoon 6170490,
braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl