Zondagsbrief 11 oktober 2020

Welkom in de ontmoetingskerk


De liturgie van deze kerkdienst staat hier


Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
 
Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 en zondag na de eredienst van 11 tot 12 uur, voor een pastoraal gesprek, een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven. Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank.
 
Voorganger   ds. C.A. Streefkerk
Organist   Myong-hee Chon
Lector   Riet Ouwehand
Koster   Cor den Dopper
Ouderlingen   Herman Riet en Harmieneke vd Zeijden
Diaken   Marjolein Attasio
Kinderdienst   Nelleke Sienders
Inzameling   1. Wijkdoel, stichting dAk, Albanië
  2. Wijkkerk
  3. Toekomst van de Kerk

 

Collectebestemmingen

1e collecte – Wijkdoel, stichting dAk, Albanië
Enkele weken geleden kreeg de diaconie een grote hoeveelheid nieuw speelgoed aangeboden met lichte schade aan de verpakkingen. Het speelgoed varieerde van babyspeelgoed tot tassen voor tieners. Een aantal gemeenteleden is het gaan ophalen en hebben het verpakt in dozen. Uiteindelijk bleek het ca 7 kubieke meter speelgoed te zijn. Dit is afgelopen week door Hoop voor Albanië naar st. dAk in Tirana vervoerd. St. dAk zal dit speelgoed als kerstcadeautjes geven aan de kinderen van het kinderdagverblijf AM-EL en ook aan de kinderen van de kerk waar AM-EL mee verbonden is. Voor dit vervoer moesten wij transportkosten betalen. Deze collecte is geheel bestemd om het transport te bekostigen. De kinderen van het kinderdagverblijf en de kerk zullen hier heel erg blij mee zijn. Indien u het geld wilt storten, wilt u dan duidelijk het doel erbij vermelden.

2e collecte – Wijkkerk             3e collecte – Toekomst van de kerk
 

Bericht van de kerkenraad

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk,
De kerkenraad heeft besloten dat wij conform de richtlijnen van de landelijke kerk  het aantal kerkgangers voor de diensten in de maand oktober terugbrengen naar 30 personen. De verplichting om vooraf aan te melden blijft  bestaan. Ambtsdragers en vrijwilligers  die zich aanmelden omdat men op een bepaalde zondag een taak heeft, verzoeken wij dringend dit bij de aanmelding te vermelden  achter uw naam.
Wij hebben het besluit om het aantal kerkgangers te verlagen met pijn in het hart genomen. In onze kerk hebben wij ons sinds zondag 5 juli strikt gehouden aan alle RIVM richtlijnen en is alles ook steeds goed verlopen conform deze richtlijnen. Dit mede door de inzet van vele vrijwilligers en een goede organisatie vooraf. Wij hopen dat vanaf zondag 1 november het aantal kerkgangers weer opgehoogd kan worden naar 100 personen zoals de afgelopen weken gebruikelijk was.  27 oktober zal hierover opnieuw een besluit genomen worden door de kerkenraad op basis van de dan geldende richtlijnen, aansluitend wordt u dan nader geïnformeerd via zondagsbrief en de website.
Namens de kerkenraad, Jeanette Warmels, voorzitter, Marco Molendijk, scriba 

Voedselbank Dordrecht

In oktober zamelen we fruit in blik, gedroogde vruchten en noten in, echter andere levensmiddelen zijn ook nog steeds welkom en heel hard nodig. Er is een toestroom van mensen die een beroep doen op de Voedselbank en deze heeft geen voorraden meer waaruit zij kunnen putten. We hopen dat u dan ook allen enthousiast mee wilt doen. Uw giften en gaven zijn hard nodig. U kunt houdbare producten brengen tijdens de openingstijden van de kerk maar ook een financiële bijdrage is van harte welkom. Deze kunt u aan de diakenen afgeven. De klanten van de Voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Van de diaconie

De viering van de Maaltijd van de Heer, die op 18 oktober gepland stond, zal niet doorgaan. We achten het niet wenselijk om in deze tijd met verscherpte maatregelen en een oplaaiend virus deze viering door te laten gaan. Wel zal er die zondag gecollecteerd worden voor 2 diaconale doelen. Meer informatie vindt u in de volgende zondagsbrief.

Dankdag voor het gewas en fruitbakjes

De diaconie heeft besloten dat het inzamelen van fruit en het verspreiden van de fruitbakjes dit jaar niet kan doorgaan. We weten niet zeker dat het ingezamelde fruit veilig zal zijn voor de kwetsbare zieken en aan huis gekluisterden in onze gemeente. Maar wat zou het een mooi gebaar zijn als u zelf wat aandacht zou geven aan een ziek of aan huis gebonden gemeentelid! Want de diaconie, dat zijn wij allemaal!

Kinderzondagsbrief nr.24

Hallo allemaal, Vandaag lezen we al weer het derde verhaal uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van de vier verhalen vertelt iets over de macht van Jezus. Zo hebben we al gehoord dat Jezus een storm stil kan krijgen en dat hij zelfs over water kan lopen! Deze week lezen we een verhaal waarin we horen van wie Jezus die macht eigenlijk heeft gekregen.
Kindernieuwsbrief nr. 24 vindt je hier. Veel plezier!
Hartelijke groet van het Jeugdteam

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 28: 26 september – 2 oktober 2020     Totaal € 1.538,22
€   20,00 gift via Herman Riet van mevr. H. Als volgt verdeeld:
                                  € 10,00 diaconie; € 10,00 wijkkas
Coll. 1: diaconie:                                                         € 896,50          
diaconie collecte, als volgt verdeeld:
Vluchtelingenkamp Moria                               € 796,50
Hulpactie Oost Europa/Roemenië                   €   20,00
Stichting Dak- en thuislozen                           €   20,00
Wijkdoel transportkosten St. dAk                    €   40,00
KIA Kerk en Israël                                          €   20,00
Coll. 2: wijkkas:                                                           € 485,00                      
Inclusief gift van mevr. P.L. v.d. N. voor de wijkkas     
Coll. 3: toekomst van de kerk                                       € 156,72

Wat een mooie opbrengst voor de diaconie, wij zijn u dankbaar.

Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com

Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht.
Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

In Oktober geen Open Huis Ontmoetingskerk

Helaas is er vanwege de aangescherpte coronamaatregelen geen Open Huis in de maand oktober in de Ontmoetingskerk. Eind van de maand zal er opnieuw gekeken worden of het mogelijk is om in november weer te starten. Voor informatie daarover kunt u kijken op de website van de kerk: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

KookHuis

In augustus dit jaar hebben vaste bezoekers van het KookHuis een brief ontvangen met daarin o.a. de data waarop dit jaar een KookHuis wordt georganiseerd. Graag herinneren wij hen aan de data 20 en 21 oktober, waarvoor u zich tot 13 oktober telefonisch of via e-mail kunt aanmelden.
Marja Kruijswijk (telefoon 6170490), e-mail mkruijswijk@kpnmail.nl

Braderie

Vorige week heeft u een folder ontvangen m.b.t. de Braderie. Daarin vindt u alle informatie. U kunt meewerken aan deze Braderie door vanaf maandag 12 oktober artikelen te bestellen. Op de website van de Ontmoetingskerk (www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl ) vindt u onder de kop “acties” alle informatie zoals foto’s van de artikelen, een bestelformulier en de informatiefolder. Heeft u geen internet, dan vindt u de foto’s, het bestelformulier en de folder ook in de hal van de kerk. We organiseren ook een verloting. Een gift hiervoor wordt erg op prijs gesteld. Wilt u meer informatie, een folder of een bestelformulier thuis ontvangen, neem dan contact met ons op.
Namens de werkgroep Braderie,
Evert en Marja Kruijswijk, telefoon 6170490
braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl