Zondagsbrief 4 oktober 2020


 

De liturgie van deze jongerendienst staat hier

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen. 
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 en zondag na de eredienst van 11 tot 12 uur, voor een pastoraal gesprek, om een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven.
Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank en de expositie bekijken van 'Kerk en Hobby".
 
Voorganger   mw. M. Keijzer
Organist   Marcus van Driel
m.m.v.   The New Adams Family
Koster   Leo Simpelaar
Ouderlingen   Hans van Dijke en Kees Post
Diaken   Marjan Berden
Kinderdienst   Mirjam Vingerling
Inzameling   1. Kerk en Israël
  2. Wijkkerk
  3. Toekomst van de Kerk


Informatie over de voorganger  

Ria Keijzer-Meeuwse, pastoraal medewerker en opbouwwerker, is als zodanig geen onbekende voor onze gemeente. Zij is nu als kerkelijk werker (pastor) verbonden aan de Protestantse gemeente te Bolnes.

Collectebestemmingen

1e collecte – Kerk en Israel 
Vandaag, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor Kerk en Israël. De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting.
In Israël zet de oecumenische woon- en werkgemeenschap Nes Ammim zich met steun van de Protestantse Kerk in om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. Eén van de programma’s richt zich op Israëlische tieners, die in kleine gemengde groepen met elkaar in gesprek gaan, maar ook samen eten en dansen. In Nederland investeert de Protestantse Kerk in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap en zet de kerk zich actief in om antisemitisme tegen te gaan. In 2019 heeft de kerk zich in een gezamenlijke verklaring met de Rooms Katholieke Kerk uitgesproken tegen een toenemend antisemitisme in ons land. Gemeenten worden ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg.

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 27: 19 - 25 september 2020     Totaal ontvangen:        € 555,75
Collecte 1: diaconie:   €   226,50           diaconie collecte, als volgt verdeeld:
                                                           €  200,00  Oost-Europa/Roemenië
                                                           €    26,50  Vluchtelingenkamp Moria
Collecte 2: wijkkas:    €   246,00   
inclusief een gift van € 25,00 met als  specifiek doel: de huiswerkcursus

Collecte 3: toekomst van de kerk          €    83,25

U allen hartelijk dank.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht.
Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Kinderzondagsbrief

Soms hebben we alleen maar oog voor wat er om ons heen gebeurt en worden we bang. We vergeten dan dat God bij ons is en ons helpt bij moeilijke dingen.
Dit overkwam ook Petrus toen hij met de andere leerlingen in een boot op het Meer van Galilea voer. Het verhaal kun je lezen in de Bijbel in Mattheus 14: 22-33 èn in de kinderzondagsbrief van deze week. 
De kinderzondagsbrief 23 staat hier.
Het Jeugdteam

Voedselbank Dordrecht

We hebben drie propvolle kratten weg kunnen brengen, natuurlijk hartelijk dank namens de Voedselbank en de diaconie. In oktober zamelen we fruit in blik, gedroogde vruchten en noten in, echter andere levensmiddelen zijn ook nog steeds welkom en heel hard nodig, de Voedselbank is erg somber gestemd want er is een toestroom van mensen die een beroep doen op de Voedselbank en deze heeft geen voorraden meer waaruit zij kunnen putten. We hopen dat u dan ook allen enthousiast mee wilt doen, uw giften en gaven zijn zo hard nodig. U kunt houdbare producten brengen tijdens de openingstijden van de kerk maar ook een financiële bijdrage is van harte welkom, deze kunt u aan de diakenen afgeven. Wij maar vooral de klanten van de Voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Kassabonnen van JUMBO STERRENBURG 

De maand september is alweer gepasseerd. D.w.z. graag de bonnen van september 2020 Inleveren voor 15 oktober as. De opbrengst is voor de Stichting Wakka Foundation. De laatste informatie staat op de website en op de nieuwsbrief.

Bericht van de kerkenraad – Autodienst

Onlangs heeft de kleine kerkenraad in overleg met Cobie Doornik opnieuw gekeken naar de mogelijkheid de autodienst op te starten. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het Coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten de autodienst nog niet op te starten. Medio november zal hier opnieuw naar gekeken worden en wordt u opnieuw geïnformeerd welk besluit dan is genomen.
Marco Molendijk, Scriba

Collecte 11 oktober, vooraankondiging

Volgende week 11 oktober is er weer een collecte voor ons wijkdoel. Stichting dAk in Albanië. Enkele weken geleden kreeg de diaconie een grote hoeveelheid nieuw speelgoed aangeboden met lichte schade aan de verpakkingen. Het speelgoed varieerde van babyspeelgoed tot tassen voor tieners. Een aantal gemeenteleden is het gaan ophalen en hebben het verpakt in dozen. Uiteindelijk bleek het ca 7 kubieke meter speelgoed te zijn. Dit wordt momenteel door Hoop voor Albanië naar Stichting dAk in Tirana vervoerd. Stichting dAk zal dit speelgoed als kerstcadeautjes geven aan de kinderen van het kinderdagverblijf AM-EL en ook aan de kinderen van de kerk waar AM-EL mee verbonden is. Voor dit vervoer moesten wij transportkosten betalen. Deze collecte is geheel bestemd om het transport te bekostigen. Indien u het geld wilt storten, wilt u dan duidelijk het doel erbij vermelden.
De diaconie

Braderie 2020

Er is een folder gemaakt over de komende braderie, die dit jaar op aangepaste wijze zal plaatsvinden. 
De folder Braderie 2020 vindt u hier.

Aanleveren copy 

Er komen de laatste tijd weer vaker teksten binnen die uit meer dan 100 woorden bestaan. Wij verzoeken u vriendelijk om uw aangeleverde teksten te beperken tot 100 woorden (collecte 150 woorden). Hiermee voorkomt u dat de redacteuren uw tekst moeten inkorten, waarmee een deel van de essentie verloren zou kunnen gaan. Afbeeldingen worden niet gebruikt.
Bedankt namens de redactie.