Zondagsbrief 30 augustus 2020


De liturgie van de ochtenddienst staat hier.

informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 en zondag na de eredienst van 11 tot 12 uur, voor een pastoraal gesprek, een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven. Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen af  geven voor de voedselbank.
Voorganger  Ds. C.A. Streefkerk
Organist  Myong-hee Chon
M.m.v.  Yoonjung Chung, viool
Lector  Kees Abrahamse
Kosters  Ali en Hans Mensen
Ouderlingen  Herman Riet en Ruud Pullen
Diaken  Ali Mensen
Kinderdienst  Nelleke Sienders
Tienerdienst  Er is vandaag geen tienerdienst
Inzameling  1. Diaconie ouderenzorg
 2. Jeugdwerk wijk 
 3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen

1e collecte – Diaconie ouderenzorg
In onze gemeente zijn veel  ouderen. Velen van hen zijn aan huis gebonden doordat allerlei lichamelijke gebreken of ziekte zich laten gelden. Veel ouderen gaan ook alleen door het leven, doordat man of vrouw en een deel van de familie zijn weggevallen.
Voor een deel van de ouderen leidt dit alles tot gevoel van eenzaamheid. De vrijwilligers bezoeken deze ouderen en zieken om hen bij te staan in de eenzaamheid en de hulpbehoevendheid.  De wijkgemeenten organiseren door het jaar heen verschillende activiteiten voor en met de ouderen van onze gemeente. Zo wordt er in december altijd een kerstmiddag/-maaltijd georganiseerd. Daarnaast zorgt de diaconie voor kerstattenties bij de ouderen. Aan sommige van deze activiteiten zijn kosten verbonden. De diakenen vragen om uw bijdrage aan de collecte om het werk onder de ouderen van de gemeente mogelijk te maken.

2e collecte – Jeugdwerk wijk
De collecte van vandaag is bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen wijk.
Jeugdwerk is van groot belang bij het doorgeven van het geloof aan onze kinderen. De jeugd betrokken krijgen en houden bij het kerkenwerk is een zaak die ons allen bezig houdt. De opbrengst van deze collecte zal volledig besteed worden aan het jeugdwerk in onze eigen gemeente

3e collecte  Toekomst van de Kerk

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk

periode 22: 15 - 21 augustus 2020                Totaal ontvangen: € 468,95
Collecte 1: diaconie:    €           253,00           diaconie collecte, als volgt  
                                                                       verdeeld:
                                                                       KIA Slachtoffers explosie Beiroet
                                                                       € 30,00
                                                                       KIA Rwanda € 148,00
                                                                       Voedselbank € 30,00
                                                                       Diverse doeleinden € 45,00
Collecte 2: wijkkas:      €           146,00           wijkkas, waarvan is benoemd:
                                                                       Beeldapparatuur OK € 10,00
Collecte 3: toekomst van de kerk                     € 69,95

U allen hartelijk dank.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht.
Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Kinderzondagsbrief nummer 18

Deze week gaat de kindernieuwsbrief over de tong. De tong is maar een heel klein deel van ons lichaam. Maar o, wat heeft die tong van ons veel praatjes! Woorden lijken klein en onbelangrijk, maar ze kunnen soms een groot effect hebben. Dus: Let op je woorden!!
Kinderzondagsbrief nr. 18 met het verhaal over de tong uit Jakobus 3 staat hier.

Voedselbank

De maand augustus loopt teneinde, dus u heeft nog enkele dagen om lichaams-verzorgingsproducten, (af)wasmiddel en tandpasta te brengen voor de Voedselbank. In de maand september zamelen we soep in blik, pak en zak (geen varkensvlees), vermicelli en soepstengels in. Ook andere levensmiddelen zijn van harte welkom. U kunt de levensmiddelen tijdens de openingstijden van de kerk afgeven.

Openlucht zangmoment

Op zondag 30 augustus wordt er op diverse locaties een kleinschalig en kortdurend openlucht zangmoment georganiseerd door Missie Dordt m.m.v. diverse Dordtse kerken. We zingen liederen die bekend zijn bij een breed kerkelijk publiek. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor het zangmoment in de eigen buurt of wijk. Een initiatief ter bemoediging voor de toehoorders en als expressie van ‘geloof, hoop en liefde’ in deze bijzondere tijd.
Locatie Sterrenburg: Het Sterrenwiel (Dalmeyerplein 1) op het plein tegenover Het Sterrenwiel. Tijdstip 15.00-15.45 uur

In Crabbehof zullen enkele muzikanten vanuit onze gemeente, waaronder kinderen van de Ontmoetingskerk, onder leiding van Peter de Bruin twee nummers spelen.
Locatie Crabbehof: Crabbenhove (Gr. van Prinstererweg 38) op het grasveld links voor de ingang. Tijdstip: 13:00 uur tot 13:45

Wil je een zangmoment bijwonen? Graag vooraf aanmelden via www.lichtvoordordt.nl/zangmoment.
Op zaterdag 29 augustus sturen wij een liederenblad en veiligheidsinstructie.
Dit initiatief is door Missie Dordt afgestemd met de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op met Ad Euser van Missie Dordt via zondagavondzang@missiedordt.nl, 06-26078348.