Zondagsbrief 2 augustus 2020

Zondag 2 augustus 2020

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Kerkdienst.

De liturgie van de ochtenddienst staat hier.
Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk-tv/YouTube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.
U kunt de kerkdienst online volgen via: www.kerkomroep.nl of www.youtube.com (zoekterm Ontmoetingskerk Dordrecht)

 

 
Voorganger  mw. Ds. M. den Bakker
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Dick Ouwehand
Kosters  Kees en Thea Abrahamse
Ouderlingen  Hans van Dijke en Herman Riet
Diaken  Aad Smit
Kinderdienst  Melanie Versteeg
Tienerdienst  Er is vandaag geen tienerdienst
Inzameling 1. Diaconie algemene wijkdoeleinden
2. Wijkkas
3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

1e collecte – Diaconie algemene wijk doeleinden
Vanuit de collecten Algemene (wijk) diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van onder andere ziektekosten, huur, gas en elektra.  Anderen hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook de diaconale activiteiten in de wijk worden hiervan bekostigd. Deze collecte komt echt de mensen in onze eigen wijk ten goede.
2e collecte : Wijkkas
Wekelijks wordt vanuit de eredienst een bloemstuk aangeboden aan een gemeentelid als groet van de gemeente. Een gebaar ter bemoediging of als medeleven. De ontvangers van de kerkbloemen waarderen dit in hoge mate. Ook het koffiedrinken voor en na de diensten, wat momenteel helaas niet mogelijk is, vormt een belangrijk deel van ons gemeenteleven. Momenten om elkaar te ontmoeten en te delen dat we samen gemeente zijn hier in Sterrenburg. De kosten voor deze beide activiteiten worden grotendeels gedragen vanuit de wijkkas en wij willen daar heel graag mee kunnen doorgaan.

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk
periode 18: 17 - 24 juli 2020                 Totaal ontvangen: € 1.125,50
Collecte 1: diaconie:        € 503,00       Diaconie collecte, als volgt verdeeld:
                                                              Kinderhospice € 50,00
                                                              Ouderenzorg € 353,00
                                                              Voedselbank € 10,00
                                                              Stichting DaK Albanië € 50,00
                                                              KIA Marokko € 10,00
                                                              Crabbehoff € 10,00
                                                              KIA vakantietas € 10,00
                                                              Aandachtscentrum € 10,00
Collecte 2: wijkkas:                      € 445,--       
Wijkkas, waarbij de volgende doelen  benoemd:
                                                                Jeugdwerk € 65,00
                                                                Beeldapparatuur OK € 30,00
Collecte 3: toekomst kerk: € 177,50
      
Allen hartelijk dank.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Voedselbank

Voor de voedselbank gaan we door met inzamelen. Geweldig dat u zo trouw levensmiddelen blijft geven, want bij de voedselbank blijven vooral houdbare levensmiddelen meer dan welkom. U kunt deze houdbare producten elke dag tussen 10:00 en 12:00 uur en op zondag van 11:00 tot 12:00 uur afgeven in de kerk. Naast levensmiddelen zamelen we in de maand augustus (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta in, U doet toch weer mee? Wij rekenen ook deze week weer op u! Alvast hartelijk dank.
Diaconie Sterrenburg

DAC

De afgelopen maand hebben wij uw speciale aandacht gevraagd voor het DAC (Diaconaal Aandacht Centrum). Eén keer per jaar zamelen wij koffie, thee, suiker en koffiemelk in en ook dit jaar hebben we dat gedaan en wel afgelopen maand. Wij weten dat we veel van u hebben gevraagd, maar ook het DAC heeft onze speciale aandacht en zorg nodig Nog nooit hebben we tevergeefs een beroep op u gedaan en ook dit jaar niet want u heeft weer fantastisch gereageerd. Dank, ook namens het DAC voor uw gulle giften!!
Diaconie Sterrenburg

Kinderzondagsbrief nummer 14

Deze week is het thema 'Maak je geen zorgen'.
God weet wat je nodig hebt. Hij zorgt niet alleen voor de vogels, de bloemen en het gras. Hij zorgt ook voor jou. Jezus legt het uit in een mooi verhaal dat in de kinderzondagsbrief  en in de Bijbel te lezen is in Mattheüs 6: 25-34.
De zondagsbrief staat hier.
Namens het Jeugdteam, veel plezier met lezen!