Zondagsbrief 5 juli 2020

Zondag 5 juli 2020

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Kerkdienst.

De liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk-tv/YouTube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.
U kunt de kerkdienst online volgen via: www.kerkomroep.nl of www.youtube.com (zoekterm Ontmoetingskerk Dordrecht

 
 
 
Voorganger ds. Kees Streefkerk
Organist Myong-hee Chon
Lector Ina Hoogland
Koster Leo Simpelaar
Ouderlingen Marco Molendijk en Corien Simpelaar
Diaken Marjolein Attasio
Kinderdienst Marian Kamerman
Tienerdienst Idelette Reehorst
Inzameling 1. KIA Landelijk Diaconaat, actie vakantietas
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

1e collecte: KIA Landelijk Diaconaat, actie Vakantietas
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede.Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kunt u hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie. In 2019 hebben 165 protestantse gemeenten in Nederland meegedaan met de actie Vakantietas. Er konden bijna 10.000 kinderen in Nederland blij worden gemaakt met een vakantietas vol leuke spullen voor de vakantie.

2e collecte: Wijkkas
Wekelijks wordt vanuit de eredienst een bloemstuk aangeboden aan een gemeentelid als groet van de gemeente. Een gebaar ter bemoediging of als  medeleven. De ontvangers van de kerkbloemen waarderen dit in hoge mate. Ook het koffiedrinken voor en na de diensten vormt een belangrijk deel van ons gemeenteleven. Momenten om elkaar te ontmoeten en te delen dat we samen gemeente zijn hier in Sterrenburg. De kosten voor deze beide activiteiten worden grotendeels gedragen vanuit de wijkkas en wij willen daar heel graag mee kunnen doorgaan.  
Kinderzondagsbrief
Nummer 10 van de kinderzondagsbrief staat weer gereed voor jullie. Vanaf deze week gaan we het hebben over Salomo. Lezen jullie mee?
De kinderzondagsbrief nummer 10 staat hier.
Veel plezier! Hartelijke groeten, het Jeugdteam

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk
periode 14: 20-26 juni 2020            Totaal ontvangen: € 1.019,--
collecte 1: diaconie:    €    321,50     diaconie collecte, als volgt verdeeld:
                                                          € 261,50         KIA Columbia

                                                           €   10,--           Stichting Present
                                                           €   10,--           Voedselbank
                                                           €   10,--           Stichting De Hoop
                                                           €   20,--           Schuldhulpmaatjes
                                                           €   10,--           Vluchtelingen Lesbos

collecte 2: wijkkas:      €    557,--       wijkkas, waarbij de volgende doelen  
                                                          zijn benoemd
                                                          € 235,--  giften voor de live-
                                                          uitzending.


collecte 3: toekomst van de kerk      € 140,50

Het is u bekend dat er voor de aanschaf van nieuwe apparatuur voor de live-uitzendingen een bedrag van ruim € 5.000 nodig zou zijn. Bij de aankondiging hiervan in het kerkblad hebben wij aangegeven dat deze kosten niet voorzien waren, maar dat wij volledig zouden vertrouwen op uw warme aandacht en (extra) financiële bijdragen. Vervolgens zijn wij keer op keer verrast. Op 7 mei jl. is de eerste gift van € 50,-- ontvangen en op 25 juni was al het prachtige bedrag van ruim € 3.800 bereikt. 
De Stichting Steun Jeugdwerk heeft ons laten weten dat ook zij graag financieel een steentje bij willen dragen bij de aanschaf van onze nieuwe apparatuur omdat het bestuur van deze Stichting het heel belangrijk vindt dat jeugd en ouderen gedurende deze Coronatijd volledig bij de diensten betrokken blijven. Concreet betekent dit voor onze gemeente dat het nog ontbrekende en benodigde bedrag door de Stichting Steun Jeugdwerk geschonken wordt. Deze bijdrage is zelfs al ontvangen.
Over vertrouwen gesproken… u allen hartelijk dank.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrent-meester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Collectes vanaf zondag 5 juli
Na een lange periode is het nu weer mogelijk om de zondagse eredienst in onze wijkkerk bij te wonen. Wat betreft de collectes is het zo dat u bij elk van de drie uitgangen een schaal
aantreft waar u het totaalbedrag voor de collecte bij het verlaten van de kerk in mag deponeren. De verdeelsleutel tussen diaconie en wijkkerk passen wij dan toe. Mocht u echt een specifiek doel voor ogen hebben dan kunt u beter het bedoelde bedrag storten op de rekening van de wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg en het doel daarbij benoemen. Een andere mogelijkheid is om het ‘’doelbewuste’’ bedrag in een envelopje te doen en daarop te schrijven waar het voor bedoeld is. Dat kan ook zo in de schaal worden gelegd. U die (nog) niet van plan of in staat bent de wijkkerk op zondag te bezoeken wordt vriendelijk gevraagd om de rekening van de wijkkas te blijven gebruiken voor uw collectebijdrage. De doelen worden elke keer in de dienst genoemd en staan ook op de zondagsbrief vermeld.
Namens diakenen en kerkrentmeesters, Hans van Rossum; hrossum@gmail.com – tel. 6176885

Zomeractie Diaconie 
De diaconie vraagt u aandacht voor onze zomeractie.
Deze is bestemd voor de kinderen die bij ons bekend zijn van onze jaarlijkse kerstpakkettenaktie. Er zijn nu 19 kinderen tot 12 jaar bij de diaconie bekend.
Wij willen deze kinderen een Present rugzak geven aan het begin van de zomervakantie, gevuld met een bidon en diverse artikelen.
Wil u meedoen en wat geven? We denken aan buitenspeelgoed, kleurpotloden, (kleur)boek, stoepkrijt of stiften.
U kunt het iedere ochtend afgeven in de Ontmoetingskerk van 10 tot 12 uur, op zondag van 11 tot 12 uur.
Weet u nog een naamof namen van kind(eren) in een moeilijke financiële situatie in Sterrenburg? U kunt dit doorgeven aan Ali Mensen, alimensen@gmail.com of 078 6172563.
Wij hopen op uw medewerking.

Voedselbank
De afgelopen weken zijn er volop ondergoed, sokken en kousen ingezameld voor de kledingbank, hartelijk dank hiervoor. Naast levensmiddelen zamelen we komende 2 maanden (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta in. U doet toch weer mee? U kunt de producten elke dag tussen 10:00 en 12:00 uur en op zondag van 11:00 tot 12:00 uur afgeven in de kerk .Alvast hartelijk dank.
Diaconie Sterrenburg

DAC  
Deze maand vragen wij uw speciale aandacht voor het DAC (Diaconaal Aandacht Centrum). 1x per jaar zamelen wij koffie, thee, suiker en koffiemelk in en ook dit jaar willen we dat doen en wel deze maand. Wij weten dat we veel van u vragen maar ook het DAC heeft onze speciale aandacht en zorg nodig Nog nooit hebben we tevergeefs een beroep op u gedaan en we hopen dat het ook deze keer niet tevergeefs is, doet u mee? Diaconie Sterrenburg
                                               
Expositie 30 jaar Kerk en Hobby
De werkgroep Kerk en Hobby bestaat uit enthousiaste hobbyisten van binnen en buiten de Ontmoetingskerk. Een paar keer per jaar komt deze bij elkaar om ideeën te bespreken. Dit keer is gekozen vanwege het 30-jarig bestaan een keuze uit eigen werk te maken welk al dan niet eerder in de Ontmoetingskerk te zien is geweest. In deze tijd van aangepaste regels vanwege Covid-19 is getracht een kleine selectie met aangepaste teksten ten toon te stellen. Deze expositie is te zien gedurende de maanden juli en augustus 2020. Lex Nagtegaal en Dickie Trumpie