Zondagsbrief 17 mei 2020

Zondag 17 mei 2020

Voorganger: ds. N.A. van der Leer.

De dienst is vandaag alleen te volgen op Kerkomroep.nl en YouTube (zoekterm Ontmoetingskerk Dordrecht)

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.


 
Inzameling: 1. Wijkdoel vluchtelingenzorg
2. Wijkkerk
3.Toekomst van de Kerk
   
 

Collectebestemmingen:

1e collecte: Wijkdoel vluchtelingenzorg - Voor deze diaconale collecte willen we aandacht vragen aan de intens moeilijke situatie op Lesbos. Borderline Lesvos, partner van Kerk in Actie, helpt vluchtelingen die vastzitten op het Griekse eiland Lesbos. De organisatie richt zich op medische zorg voor vluchtelingen. Ze bieden eerste hulp, informatie en transport aan vluchtelingen die met bootjes aankomen op de kust van Lesbos. In deze hectische en onzekere tijd gaan ze door met hun werk. Borderline Lesvos, gaf ook al aan zich grote zorgen te maken: “We kunnen ons niet voorstellen hoe erg het zou zijn als het corona virus het kamp van Moria binnenkomt waar nog steeds 20.000 mensen zitten”. Ondertussen is het virus daar ook aangekomen. Er zijn maatregelen genomen vanuit de regering. Die zijn erg moeilijk te handhaven. Duizenden mensen, waaronder veel kwetsbare kinderen, zitten daar opeengepakt zonder warm water, hygiëne en medische zorg. Er is maar één kraan voor 1300 mensen. Vluchtelingen staan urenlang in de rij voor een maaltijd en de tentjes staan tussen het open riool en vuilnis in de modder. Thuisblijven, afstand houden en regelmatig je handen wassen is in deze omstandigheden onmogelijk. Helpt u mee deze vluchtelingen te laten overleven?
2e collecte: IKOS - Stichting IKOS zet zich in voor Godsdienst Onderwijs op openbare en algemeen bijzondere scholen, met als doel d.m.v. een introductie in de Bijbelse en christelijke geloofstradities de leerlingen te stimuleren om een eigen levensbeschouwelijke visie te ontwikkelen.
3e collecte: Toekomst van de Kerk

Symbolische bloemschikking op zondag Rogate

Op de 6e zondag van Pasen Rogate (“bidt”) klinkt de tekst uit Psalm 66: 20 ‘God is gezegend: mijn gebed heeft Hij niet afgewezen en zijn liefde heeft Hij mij niet ontzegd’. Als beeld van Gods trouw zien we ook vandaag weer de stronk met daarom heen klimop. De witte bloemen richten zich omhoog en verwijzen naar het gebed; de bloemen staan als open handen naar de hemel gericht.

Kinderzondagsbrief 3

Nummer 3 van de kinderzondagsbrief is het 3e deel van 4 delen over David. Deze zondag gaat het verhaal over de strijd tussen David en Saul.
De  kinderzondagsbrief staat hier.
We wensen jou, je vader en moeder, opa’s en oma’s en anderen veel plezier met het lezen van de kindereditie van de zondagsbrief.
Hartelijke groeten, het Jeugdteam.

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk

periode 7: 2 - 8 mei 2020          Totaal ontvangen: € 2.028,77
collecte 1: diaconie € 814,77 (als volgt verdeeld)
€ 190,--            extra giften diaconie algemeen
€ 321,50           schuldhulpmaatjes
€ 223,27           Zuid Soedan, overleven in een burgeroorlog
€   20,--            St. de Vrolijkheid
€   20,--            India, onderwijs kansarme kinderen
€   20,--            Mercy Ships
€   20,--            De Kledingbank
collecte 2: wijkkas € 995,50     
inclusief:          € 300,-- extra gift J. v.d. N voor de wijkkas
                        € 100,-- gift van J. B-M voor het tekort
collecte 3: toekomst van de kerk € 218,--
€   50,-- extra gift van erven van P. en H. W.- B.
€   10,-- voor de wijkbrief
€ 295,-- voor de live-uitzending
Als u het totaal van de stortingen gedurende deze periode ziet dan bevestigt dit alleen maar dat wij een bijzondere wijkgemeente waren, zijn en zullen blijven. Wat doet dit ontzettend goed en alle gevers wederom hartelijk dank,
Leonard van Geldorp, penningmeester en Hans van Rossum, kerkrentmeester

Solidariteitskas

Graag vragen wij uw aandacht voor de actie Solidariteitskas die de afgelopen week weer van start is gegaan. Velen van u hebben inmiddels de e-mails en de brieven ontvangen met het toezeggingsverzoek. Voor diegenen die een doorlopende machtiging hebben afgegeven wordt de bijdrage op 15 juni door het kerkkantoor geïncasseerd. Wij weten dat het solidair zijn met anderen u allen aanspreekt en hopen wederom op uw deelname.
De kerkrentmeesters van de wijkgemeente rondom de Ontmoetingskerk

Spaardoosje 40-dagentijd

Het is al even geleden, maar door deze coronatijd heeft het allemaal wat langer geduurd. De opbrengst van de spaardoosjes en wat u overgemaakt heeft op de bankrekening voor dit doel is weer overweldigend. Net als alle andere collecten elke week. Er is in totaal €978,27 opgehaald.
Dit is op de volgende wijze verdeeld: € 475,- voor de straatmeisjes in Ghana en
€ 503,27 voor Vluchtelingen in Zuid-Soedan, overleven in een burgeroorlog. Iedereen die daaraan bijgedragen heeft, heel hartelijk dank.
Wij weten dat we in alle makkelijke en moeilijke tijden altijd op u kunnen rekenen. We mogen er trots op zijn, dat we bij zo’n gemeente horen.
Namens de diaconie, Tiny Everts

Voedselbank Dordrecht

Afgelopen maandag hebben we 4 volle kratten naar de Voedselbank gebracht. Ook namens de Voedselbank hartelijk dank daarvoor. Deze maand zamelen we koffie, thee en suiker in maar andere houdbare producten zijn ook meer dan welkom want de Voedselbank kan alle hulp (voedsel) gebruiken. U kunt deze producten elke dag tussen 10:00 en 12:00 en op zondag van 11:00 tot 12:00 afgeven in de kerk. U doet toch ook weer mee? Wij rekenen ook deze week
weer op u!
De diaconie Sterrenburg