Zondagsbrief 10 mei 2020

Zondag 10 mei 2020

Voorganger: ds. C.A. Streefkerk.

De dienst is vandaag alleen te volgen op Kerkomroep.nl en YouTube (zoekterm Ontmoetingskerk Dordrecht)

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.


 
Inzameling: 1. Diaconie wijkdoeleinden
2. Wijkkerk
3.Toekomst van de Kerk
   
 

Collectebestemmingen:

1e collecte – Diaconie algemene/wijk doeleinden
Vanuit de collecten Algemene (wijk) diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van onder andere ziektekosten, huur, gas en elektra. Anderen hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook de diaconale activiteiten in de wijk worden hiervan bekostigd.
Deze collecte komt helemaal ten goede aan personen in onze wijk.
3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is, na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. Het gaat tenslotte ook om de Kerk van onze kinderen.

Symbolische bloemschikking

De 5e zondag van Pasen  is zondag Cantate. (Zing)
Naar Psalm 98: 1 ‘Zing voor de Heer een lied, een nieuw lied’

De Ontmoetingskerk in beeld

Sinds zondag 22 maart jl. wordt de zondagse kerkdienst online uitgezonden. In korte tijd is veel gedaan om dit mogelijk te maken. Apparatuur werd geleend en vele meters kabels gelegd door de kerkzaal.
Ondertussen blikt de kerkenraad vooruit naar het moment dat er weer kerkdiensten in ons gebouw gehouden kunnen worden, voorlopig met 1,5 meter tussen de kerkgangers. Afgelopen week heeft de kerkenraad ingestemd met het plan als het zover is door te gaan met de live uitzendingen. Om dat mogelijk te maken is de aanschaf nodig van eigen en kwalitatief goede camera’s, een computer en een bedieningspaneel. Daarnaast is het nodig losliggende kabels goed weg te werken zodat er geen obstakels voor de bezoekers zijn. De afgelopen weken hebben wij veel positieve reacties ontvangen; het aantal mensen dat de kerkdiensten thuis meebeleeft, is groot. Dat is een stimulans om door te gaan met de online diensten. Om dat mogelijk te maken is veel geld nodig, nl. € 5.000.
Wij zijn dankbaar dat de technische mogelijkheden bestaan en uitgevoerd kunnen worden. Een extra woord van dank geldt daarbij de werkers achter de schermen die hebben aangeboden alles gratis te monteren, want anders hadden wij moeten rekenen op een bedrag van € 10.000.
Na de inrichting van de gedachtenishoek, de geplande inrichting van het stiltecentrum in zaal F en de werkzaamheden voor de Groene Kerk is het saldo van de rekening echter fors geslonken. Er is, logisch en verklaarbaar, geen rekening gehouden met deze extra kosten van € 5.000. Desondanks moeten de werkzaamheden op korte termijn worden uitgevoerd. De kerkenraad vertrouwt er op, dat dit bedrag via extra giften binnen zal komen. Wij zijn immers nooit door u teleurgesteld als er een extra beroep op uw vrijgevigheid werd gedaan. Samen gaan wij het redden en als leden van onze bijzondere wijkgemeente houden wij het vol.
Banknummer: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg.
Ter info: onze wijkgemeente is een ANBI instelling zodat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.
U allen bij voorbaat ontzettend bedankt.
Namens de kerkenraad, Hans van Rossum, ouderling-kerkrentmeester, tel.6176885 – hrossum@gmail.com

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk

periode 6: 25 april – 1 mei 2020            Totaal ontvangen: € 1.210,-- gift van dhr.-mevr. v.d.Z. t.b.v. wijkkas € 200,--
collecte 1: diaconie:      € 475,--            diaconie collecte verdeeld als volgt:    
collecte 2: wijkkas:       € 435,--                        €300,-  Stichting kledingbank
collecte 3: toekomst:    € 300,--                        €  60,-- Voedselbank
van de kerk                          €  60,-- Onderwijs kansarme kinderen India (KIA Pasen)
Alle gevers hartelijk dank,                    €  55,-- Vluchtelingen Zuid-Soedan (KIA
Leonard van Geldorp, penningmeester  40 dagentijd)
Hans van Rossum, kerkrentmeester

Voedselbank Dordrecht

Afgelopen maandag hebben we 5 volle kratten voedsel naar de voedselbank gebracht en ook heb ik weer 30 euro over kunnen maken. Hartelijk dank daarvoor. Deze maand zamelen we koffie, thee en suiker in, maar andere houdbare producten zijn ook meer dan welkom. U kunt deze producten elke dag tussen 10:00 en 12:00 en op zondag van 11:00 tot 12:00 afgeven in de kerk. U doet toch ook weer mee!!
Diaconie Sterrenburg

Tweedehandsjes

Blijkbaar gebruiken veel gemeenteleden deze Corona-opsluiting om huis en schuur op te ruimen. De diaconie krijgt regelmatig tweedehands spullen aangeboden. Als u iemand weet die een van onderstaande spullen goed kan gebruiken omdat hij/zij dat zelf niet kan betalen, kunt u contact opnemen met de diaconie. (diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl)
•           Een televisie (redelijk modern, plat scherm)
•           Een eenpersoonsbed.
Wij horen graag van u!
De diaconie

Amnesty International

Vier de vrijheid!
De coronapandemie heeft onze wereld drastisch veranderd, maar voor Amnesty kan iedereen die dat wil (online) blijven doen wat maandelijks via de schrijfactie in de Ontmoetingskerk al werd gedaan: vechten voor een wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven. Op de website van Amnesty International Nederland (www.amnesty.nl) zijn alle actuele acties te vinden, waaronder brieven, mails en petities. Fijn dat jij/u daarbij helpt! We hopen elkaar snel weer te ontmoeten bij de schrijfactie tafel in de ontmoetingsruimte, zodra het kan.
Namens Amnesty International Dordrecht, Irene Streefkerk-Reenalda

Kinderzondagsbrief

Nummer 2 van de kinderzondagsbrief is het 2e deel van 4 delen over David. Deze keer gaat het verhaal over David en Goliath.
Jij/u kunt de kinderzondagsbrief lezen d.m.v. het aanklikken van de link voor de kinderzondagsbrief.  
De Kinderzondagsbrief 2 staat hier.
We wensen jou, je vader en moeder, opa’s en oma’s en anderen veel plezier met het lezen van de kindereditie van de zondagsbrief.
Hartelijke groeten, het Jeugdteam.