Zondagsbrief 3 mei 2020

Zondag 3 mei 2020

Voorganger: ds. C.A. Streefkerk.

De dienst is vandaag alleen te volgen op Kerkomroep.nl en YouTube (zoekterm Ontmoetingskerk Dordrecht)

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

De Kinderzondagsbrief 1 staat hier.
 
Inzameling: 1. SchuldHulpMaatjes Drechtsteden
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   
 

Collectebestemmingen:

1e collecte – SchuldHulpMaatje Drechtsteden
Uit het armoedeonderzoek is gebleken dat de grootste groep van mensen die diaconale hulp krijgt problematische schulden heeft. Daarom is het project SchuldHulpMaatje opgericht. SchuldHulpMaatjes zijn goed getrainde vrijwilligers die mee helpen aan een oplossing voor de lange termijn.
Dit betekent dat zij niet alleen te hulp schieten om orde op zaken te stellen, maar ook leren hoe je in de toekomst zelfstandig je financiële huishouding gezond houdt.
Het project SchuldHulpMaatje Drechtsteden wordt samen met verschillende plaatselijke kerken en kerkelijke organisaties uitgevoerd. Iedereen is echter welkom als maatje en iedereen kan om hulp vragen. Het is een van de diaconale projecten in de Drechtsteden welke de plaatselijke diaconieën ondersteunen.
Stichting SchuldHulpMaatjes Drechtsteden vraagt uw steun. Iedere Schuld-HulpMaatje-locatie in Nederland moet zelf zorg dragen voor de lokale kosten.

2e collecte – Wijkkas
Wekelijks wordt vanuit de eredienst een bloemstuk aangeboden aan een gemeentelid als groet van de gemeente. Een gebaar ter bemoediging of als medeleven. De ontvangers van de kerkbloemen waarderen dit in hoge mate. Ook het koffiedrinken voor en na de diensten vormt een belangrijk deel van ons gemeenteleven. Momenten om elkaar te ontmoeten en te delen dat we samen gemeente zijn hier in Sterrenburg. De kosten voor deze beide activiteiten worden grotendeels gedragen vanuit de wijkkas en wij willen daar heel graag mee kunnen doorgaan.

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk

Periode 5: 18 – 24 april 2020         Totaal ontvangen: € 1.179,--
1ste collecte: Diaconie:   € 568,--     Diaconie collecte verdeeld als volgt:           
2de collecte: Jeugdwerk: € 388,--    € 250,--  Diaconale wijkdoeleinden
3de collecte: Toekomst: € 223,--     € 125,--  Kansen voor straatmeisjes Ghana
     van de kerk                  € 50,--  Overleven in burgeroorlog Zuid Soedan
                                                      € 25,--  Kledingbank Dordrecht
                                                      € 68,-- Onderwijs voor Kinderen in India
                                                      € 50,-- Voedselbank Dordrecht
Alle gevers hartelijk dank,
Leonard van Geldorp, penningmeester / Hans van Rossum, kerkrentmeester

Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Gelieve de bestemming van uw bijdrage (diaconie of wijkkas) vermelden bij uw overboeking

De 4e zondag van Pasen is zondag Jubilate

Psalm 66:1 'Heel de aarde, juich voor God'.
De bol staat symbool voor de aarde en de grassen en witte bloemen steken er bovenuit als een juichende fontein.

Kinderzondagsbrief

Doordat er op dit moment geen fysieke kerkdiensten mogelijk zijn en dus ook geen kinderdiensten meer gehouden worden is er een alternatief gevonden voor de kinderen in de vorm van een wekelijkse ‘kinderzondagsbrief’. Hierin staat iedere week steeds één bijbel-verhaal centraal. We beginnen met het verhaal van de herdersjongen, David.
U kunt de kinderzondagsbrief lezen d.m.v. het aanklikken van de link voor de kinderzondagsbrief bovenaan deze zondagsbrief.
We wensen jullie en jullie (klein-)kinderen veel plezier met het lezen van de kindereditie van de zondagsbrief.
Hartelijke groeten, het Jeugdteam.