Nieuwsbrief 3 i.v.m. maatregelen Coronavirus

BERICHTEN  VAN DE WIJKKERKENRAAD
Sinds zondag 15 maart zijn alle (publieke) activiteiten in ons kerkgebouw stilgelegd. Publieke kerkdiensten kunnen niet gehouden worden, waardoor wij God en elkaar niet in zijn huis kunnen ontmoeten. Wij ervaren dat allen als een groot gemis. Ook de kerkelijke activiteiten op de doordeweekse dagen zijn vervallen. Veel gemeenteleden missen daardoor een deel van hun sociale contacten. De kerkenraad is zich daar zeer van bewust en heeft daar aandacht voor. Vanuit de kerkenraad zal dan ook een oproep gedaan worden aan de verantwoordelijken van de activiteiten om te kijken op welke wijze er toch contact kan ontstaan met de bezoekers en deelnemers. Gezien de huidige berichtgeving, waarin de cijfers rondom het Coronavirus gelukkig een iets positiever beeld laten zien, durven wij heel voorzichtig een doorkijkje te maken naar de toekomst. In het moderamen is gesproken over het mogelijk in de zomermaanden laten doorlopen van bepaalde activiteiten die normaal gesproken stil liggen om zo de band met elkaar te kunnen versterken. Voor wat betreft de publieke kerkdiensten wordt onderzoek gedaan hoe deze in een “anderhalve meter setting” vorm gegeven kunnen worden. Voor nu houden wij vast aan de ingezette beleidslijn en zullen er tot en met 31 mei geen publieke activiteiten en dus ook geen publieke kerkdiensten in ons kerkgebouw plaatsvinden.
De kerkenraad wenst een ieder in deze moeilijke tijd alle goeds en Gods Zegen toe.

ONLINE KERKDIENSTEN VIA WWW.KERKOMROEP.NL
EN WWW.YOUTUBE.COM (zoekterm Ontmoetingskerk Dordrecht)

De kerkenraad spreekt zijn bijzondere dank uit aan de mensen die het technisch mogelijk maken om elke zondag om 10.00u een live (online) uitzending van de kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk te realiseren. Er wordt met zeer veel inzet gewerkt om dit elke keer weer mogelijk te maken. Het is geweldig hoe snel Erik Versteeg en zijn mensen de techniek voor elkaar hebben weten te brengen, heel veel dank daarvoor!
Uit de reacties die de kerkenraad en ds. Kees Streefkerk ontvangen blijkt dat de online uitzendingen hoog gewaardeerd en zeer goed bekeken worden. Zolang er geen publieke diensten gehouden worden zullen de online live uitzendingen (met beeld en geluid) doorgaan. Overigens is duidelijk geworden dat een aantal gemeenteleden moeite heeft met het vinden van de diensten online via tablet of smart tv. Wellicht kent u iemand waarbij dit speelt, informeer dan eens of u deze persoon (op afstand) kunt helpen om een en ander juist in te stellen zodat men dan ook online de diensten kan mee beleven. Indien nodig en gewenst kan ook een beroep worden gedaan op vrijwilligers in onze gemeente die kunnen helpen zoeken naar een oplossing. Contactpersoon hiervoor is Hans van Dijke, telefoon 06-15013610.

DAGELIJKSE OPENSTELLING KERKGEBOUW
De Ontmoetingskerk blijft dagelijks open. Van maandag tot en met zaterdag zijn de openingstijden van 10.00-12.00u en op zondag van 11.00-12.00u. U kunt een kaarsje aansteken en/of een gebedsintentie in het gebedenboek schrijven. Onze predikant ds. Kees Streefkerk zal zo veel als mogelijk op genoemde tijdstippen in het kerkgebouw aanwezig zijn. Het insturen van een gebedsintentie per mail blijft ook mogelijk. Het mailadres is: gebeden@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

EMAIL VERSPREIDING NIEUWSBRIEF
Mocht u over een emailadres beschikken en dit is niet bij ons bekend, dan verzoeken wij u vriendelijk om via de website www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl bij de knop zondagsbrieven op het daarna volgende invulveld uw mailadres in te vullen. U ontvangt de nieuwsbrief dan de volgende keer digitaal. Dit bespaart papier en ontlast de bezorgers van de nieuwsbrief.

DIACONIE - OMZIEN NAAR ELKAAR - INZAMELING VOEDSELBANK
En nog steeds is het devies: blijf thuis. Vooral voor kwetsbare mensen is dit van levensbelang. Er zijn gelukkig veel initiatieven om de mensen die de deur niet uitkomen te helpen met een boodschapje of een ander karweitje. En dat is mooi: samen staan we sterk!
Ook het brengen van producten voor de voedselbank loopt goed. Velen van u brengen iets naar de kratten die daar elke dag van 10 tot 12 uur tijdens de kerkopenstelling klaarstaan. We zamelen in de maand mei koffie, thee en suiker in, maar ook andere houdbare producten zijn van harte welkom.
Verder vragen wij u om het geld dat u normaal gesproken in de collectezak zou deponeren te bewaren, totdat de kerk weer normaal de zondagsdienst viert. U kunt het ook overmaken. Ook onze goede doelen blijven geld nodig hebben. Banknummer van de wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Vermeldt u er dan wel alstublieft bij voor welk doel (collecte) u doneert. Voor de diaconie is (was) dat op zondag 26 april de Stichting Kledingbank, op 3 mei Schuldhulpmaatjes en op 10 mei algemene diaconie. Op 17 mei wordt er gecollecteerd voor een doel dat vluchtelingen betreft, welk specifiek doel dat wordt, bespreekt de wijkdiaconie nog. Houdt u daarvoor de zondagsbrief in de gaten.
Verder is er door deze crisis een toenemend aantal mensen dat in de financiële problemen dreigt te komen. Als u iemand weet die onze hulp goed kan gebruiken, of als u zelf in de problemen komt, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen: diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl. Uw bericht wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

DE COLLECTEGELDEN OP ZONDAG
Wij zijn gezegend met een warme wijkgemeente waar men naar elkaar omkijkt en voor elkaar zorgt. De kerkdiensten zijn nu online en dat is anders dan wij gewend zijn. Wat ook anders is geworden zijn de collecten. De collectezakken kunnen niet meer doorgegeven worden in de rij, maar ondanks dat blijven ze op miraculeuze wijze niet leeg. De realiteit is namelijk dat de collecteopbrengsten de afgelopen perioden minimaal verdubbeld zijn. Niet eenmalig, maar elke keer weer. Ik moet hierbij denken aan het kruikje van de weduwe van Sarefat… U heeft in de eerste plaats de diaconie ontzettend blij gemaakt met uw ruime bijdrage, want zij kan deze opbrengsten voor haar diverse broodnodige doelen goed bestemmen. Daar past maar één woord bij: fantastisch! Daarnaast vergeet u ook uw wijkkerk niet. Uw extra steun is hartverwarmend maar ook echt hardnodig, want veel inkomsten zijn weggevallen. De kerk wordt nauwelijks door de week nog gebruikt en ook de opbrengst uit zaalverhuur is gewoon € 0 op dit moment. De vaste lasten daarentegen gaan gewoon door. U hebt dat feilloos aangevoeld en daar zijn de diakenen en kerkrentmeesters u heel erg dankbaar voor. Wat is het fijn om met elkaar deel te mogen uitmaken van zo’n grote groep bijzondere mensen. Eén van u had het laatst over een 'knipoog uit de hemel' en dat geldt ook voor uw hulp. Bankrekening wijkkas NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg en vermeldt u daarbij voor welk doel uw bijdrage bestemd is. Alvast zeer bedankt voor uw bijdrage.

Namens de kerkenraad: Jeanette Warmels, voorzitter, en Marco Molendijk, scriba.