Nieuwsbrief 2 i.v.m. maatregelen Coronavirus

BERICHTEN  VAN DE WIJKKERKENRAAD
Op 23 maart heeft het kabinet de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen verder aangescherpt. Conform deze maatregelen en de daaraan verbonden richtlijnen van onze landelijke kerk, heeft de kerkenraad besloten alle kerkelijke activiteiten vooralsnog tot en met 31 mei niet door te laten gaan. Dit geldt dus ook voor de publieke kerkdiensten en vespers die in deze periode gepland stonden. Mocht de persconferentie van het kabinet op 31 maart a.s. aanleiding geven bovenstaand besluit te herzien, dan zal de kerkenraad hierover spoedig met de gemeente communiceren. Let u daarom extra op de website en andere communicatiekanalen van onze kerk de komende tijd. Het is voor ons allen een groot gemis om God en elkaar niet in zijn huis te kunnen ontmoeten. Op het hoogfeest van Pasen, waarin wij de verrijzenis  van onze Heer vieren en op het geboortefeest van de kerk Pinksteren, kunnen wij naar alle waarschijnlijkheid niet als gemeente van Christus samenkomen in de kerk. Het zijn ingrijpende maar noodzakelijke maatregelen die genomen moeten worden ter bescherming van ons allen in Nederland en daarbuiten. De kerkenraad bidt allen die getroffen zijn door het Coronavirus de troostvolle nabijheid van God en goede mensen toe.

ONLINE KERKDIENSTEN VIA WWW.KERKOMROEP.NL EN YOUTUBE
Gedurende de periode waarin wij geen publieke diensten in de kerk kunnen houden zullen wij  korte diensten uitzenden vanuit onze kerk op zondagmorgen om 10.00 uur. Onze predikant ds. Kees Streefkerk zal zoveel als mogelijk voorgaan in deze online diensten. In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd hoe u via internet deze diensten met beeld en geluid kunt volgen. Soms is er sprake van overbelasting. In dat geval zijn de diensten ook te beluisteren via YouTube (zoekterm: Ontmoetingskerk Dordrecht). De aanwezigen in deze diensten zijn alleen diegenen die een taak hebben. Dit is in lijn met de overheidsmaatregelen en overeenkomstig het dringende advies van de landelijke kerk deze dienst met een zo klein mogelijke bezetting te laten plaatsvinden. Het ligt in de bedoeling om ook op de Drie Dagen van Pasen online diensten uit te zenden. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag om 19.30 uur en op Stille Zaterdag de Paaswake om 22.00 uur.

DAGELIJKSE OPENSTELLING KERKGEBOUW
De wijkkerkenraad heeft besloten de dagelijkse openstelling van het  kerkgebouw vooralsnog te continueren. De kerk als plek van rust en bezinning voor gemeenteleden en wijkbewoners is van grote waarde. Van maandag tot en met zaterdag zijn de openingstijden van 10.00-12.00u en op zondag van 11.00-12.00u. U kunt een kaarsje aansteken en/of een gebedsintentie in het gebedenboek schrijven. Onze predikant ds. Kees Streefkerk zal zo veel als  mogelijk op genoemde tijdstippen in het kerkgebouw aanwezig zijn. Ook de mogelijkheid een gebedsintentie per mail in te sturen blijft bestaan. Het mailadres is: gebeden@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

EMAIL VERSPREIDING NIEUWSBRIEF
Deze en de vorige nieuwsbrief zijn ook naar de ons bekende emailadressen verzonden. Mocht u deze nieuwsbrief niet ontvangen hebben per mail en uw mailadres is wel bij ons bekend, kijkt u dan eens in uw spambox. Anderszins is het mogelijk dat wij een onjuist mailadres van u in het bestand hebben. In dat geval vragen wij u om via de website www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl bij de knop zondagsbrieven op het daarna volgende invulveld uw juiste mailadres in te vullen. Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor.
Jeanette Warmels, voorzitter en Marco Molendijk, scriba.

DIACONIE- OMZIEN NAAR ELKAAR-INZAMELING VOEDSELBANK
Persoonlijk contact is nu soms lastig, maar gelukkig mag beeldbellen, skypen of face-timen wel!  Overal worden  initiatieven opgezet om mensen te helpen. Dat is vaak wel online. Maar u kunt natuurlijk ook een briefje in de bus doen bij iemand waarvan u weet dat die niet meer naar buiten kan of mag, of een kaart of  brief sturen per post. De koning zei het al: “we kunnen wel wat aan het virus doen dat Eenzaamheid heet”. Omdat er nu even geen publieke diensten gehouden worden, kunt u wellicht  niet uw spullen voor de voedselbank kwijt. Ook daarom is de kerk dagelijks geopend, zodat u elke dag uw spullen voor de voedselbank kunt inleveren. De diaconie zal ervoor zorgen dat deze spullen terechtkomen bij de voedselbank. Omzien naar elkaar is altijd belangrijk, maar nu nog een beetje meer dan anders. In april zamelen we ontbijtgranen, knäckebröd, beschuit en ontbijtkoek in, maar andere houdbare producten zijn ook zeer welkom want de schappen van de voedselbank zijn nagenoeg leeg.
Verder vragen wij u om het geld dat u normaal gesproken in de collectezak zou deponeren, te bewaren totdat de kerk weer normaal de zondagsdienst viert. U kunt het ook overmaken. Ook onze goede doelen blijven geld nodig hebben. Banknummer van de wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Vermeldt u er dan wel alstublieft bij voor welk doel (collecte) u doneert. Voor de diaconie is dat op zondag 29 maart voor de Straatmeisjes in Ghana, op 5 april de Mercy Ships Holland, de avondmaalscollecte van Witte Donderdag is voor Stichting Vrolijkheid en de Paascollecte voor kansarme kinderen in India. Als u hulp nodig heeft die wij als diaconie kunnen geven, dan kunt u ons mailen: diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Marjolein Attasio, voorzitter diaconie.

PASTORAAT
De pastorale contacten zijn thans onmogelijk of heel moeilijk. Het is denkbaar dat de continue stroom van berichten en het gebrek aan onderling contact u ongerust en eenzaam maken. Misschien wilt u daarover spreken. U kunt daarvoor de predikant bellen. Zijn telefoonnummer staat in "Kerk op Dordt". Ook kunt u om een pastoraal gesprek verzoeken via emailadres: taakgroep-pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  Daarnaast is telefoonnummer 06-16 790 631 ingesteld voor acute nood. Wilt u de telefoonnummers alleen voor dringende zaken gebruiken en een pastoraal gesprek bij voorkeur via het emailadres aanvragen. Ook daarop volgt snel antwoord.
Hans van Dijke, voorzitter Taakgroep Pastoraat.