Nieuwsbrief 1 i.v.m. maatregelen Coronavirus

De wereld wordt hard geraakt door het Coronavirus, dichtbij en ver weg.  Door alle maatregelen die noodzakelijk werden, zijn onze kernwaarden – ontmoeting met God en elkaar in de kerkdiensten, onderlinge verbondenheid en een grote betrokkenheid op elkaar – flink onder druk komen te staan.
Ondanks dat alles willen we als kerk graag in de wijk present blijven voor gemeenteleden en wijkbewoners. Middels deze Nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de maatregelen en mogelijkheden binnen onze kerk.

Dagelijkse openstelling van de kerk
De kerkenraad heeft besloten om met ingang van maandag 16 maart ons kerkgebouw dagelijks
open te stellen als een plek van rust en bezinning. Van maandag tot en met zaterdag van 10.00-12.00 uur en op zondag van 11.00 tot 12.00 uur. Onze wijkpredikant, ds. Kees Streefkerk, zal dan zoveel als mogelijk in het gebouw aanwezig zijn.  
U kunt een kaarsje aansteken en/of een gebedsintentie in het voorbedenboek schrijven. Wie dat wil, kan ook een gebedsintentie doorgeven per email op gebeden@ontmoetingskerk-dordrecht.nl.

Inzameling voedselbank-diaconie-omzien naar elkaar
Tot en met 5 april worden er geen kerkdiensten gehouden. De inzameling van producten voor de voedselbank komt hierdoor onder druk te staan. De schappen van de voedselbanken zijn nagenoeg leeg en het aantal klanten van de voedselbank neemt steeds verder toe.
Met het oog daarop staan tijdens de genoemde openingstijden van het kerkgebouw in de hal van de kerk de kratten voor de inzameling voor de voedselbank waarin u de producten kunt deponeren. Pasta, rijst en pastasauzen, maar ook andere houdbare producten zijn meer dan welkom.
Alvast zeer bedankt voor uw bijdrage. De klanten van de voedselbank rekenen op u!
Omzien naar elkaar is altijd belangrijk, maar nu nog een beetje meer dan anders. Als u hulp nodig heeft die wij als diaconie kunnen geven, dan kunt u ons mailen: diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Marjolein Attasio,
voorzitter diaconie

Kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk via  www.kerkomroep.nl
In verband met de corona-virus kan de komende zondagen (in elk geval tot en met 5 april) geen dienst worden bijgewoond in de Ontmoetingskerk. Er is echter hard gewerkt om op die zondagen korte diensten te houden (in een lege Ontmoetingskerkkerk) die via internet gevolgd kunnen worden.
Zo blijven wij betrokken bij onze wijkgemeente. Zeker in deze onzekere tijden is het erg belangrijk te ervaren dat je niet alleen bent en dat we verbonden zijn en blijven met elkaar. Wij zijn op weg naar het feest van de Opstanding en de weg daar naartoe volgen wij altijd samen, dus ook nu.
Een korte dienst duurt ongeveer 30 minuten en is op twee manieren te volgen:
  • U kunt online naar www.kerkomroep.nl gaan. U ziet op deze website rechts onder een venster waar u uw kerk kunt vinden. Toets hier 'Dordrecht' in, vervolgens ziet u in het lijstje van de verschillende plaatselijke kerken ook de Ontmoetingskerk staan. Klik onze kerk aan en er verschijnt een afbeelding van de Ontmoetingskerk. Gaat u naar beneden dan ziet u de verschillende data staan. Klik 'luisteren' aan voor de datum van de kerkdienst die u wilt beluisteren. Vervolgens kunt u naar deze korte kerkdienst vanuit onze kerk luisteren.
  • Als u niet alleen wilt luisteren maar ook beeld wilt hebben dan kan dat ook. In dat geval gaat u naar de website van onze kerk: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl  Op de openingspagina staat een link die u aan kunt klikken, vervolgens kunt u zo de kerkdienst met beeld en geluid volgen.
De liturgie voor deze korte vespers staat hier.

Het Coronavirus en de collecten
Dit lijkt een vreemde combinatie, maar is het eigenlijk toch niet. Vanwege het Corona virus is het tijdelijk niet toegestaan om bijeenkomsten met grotere aantallen mensen te organiseren en daar valt ook onze wekelijkse eredienst in de Ontmoetingskerk onder. Een aantal zondagen kunnen wij als gemeente God en elkaar niet in zijn huis ontmoeten en dat is een gemis. Wij hopen spoedig weer met elkaar te kunnen bidden, zingen en naar de uitleg van het ongekend prachtige en hoopvolle verhaal kunnen luisteren. Daarnaast is het dan ook weer mogelijk om onze gaven te delen met anderen.
Dat geldt in het bijzonder voor uw wekelijkse financiële bijdrage in de collectiezak die de diaconie en de wijk zelf hard nodig hebben. Dus aan u het oprechte verzoek om dat wat u normaliter de afgelopen weken zou hebben willen geven dit alsnog bij de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen of het te storten op de rekening van onze wijkkas.
Geef dan even aan of het voor welk doel van de diaconie of voor de wijkkas is bedoeld. Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg. Hartelijk bedankt en wij weten uit ervaring dat u ons niet teleur zult stellen.
Hans van Rossum, kerkrentmeester en
Marjolein Attasio, voorzitter diaconie.

Gemeenteavond en overige kerkelijke activiteiten
De kerkenraad heeft in navolging van de landelijke richtlijnen besloten ALLE kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten in elk geval tot en met maandag 6 april niet door te laten gaan. De geplande gemeenteavond van woensdag 1 april komt te vervallen.  Voor de gemeenteavond zal te zijner tijd een nieuwe datum worden vastgesteld. Ook het Open Huis van 8 april zal geen doorgang vinden.

Pastoraat
De buitengewone situatie rond het Corona-virus en de overheidsmaatregelen hebben grote invloed ons dagelijks en kerkelijk leven. Ook de normale pastorale contacten of de pastorale contacten bij bijzondere gelegenheden zijn hierdoor vrijwel onmogelijk. Dit alles kan bij u wellicht een gevoel van ongerustheid en eenzaamheid veroorzaken. Misschien wilt u over uw zorgen spreken. U kunt daarvoor altijd de telefoonnummers van scriba of predikant bellen die bij het wijkbericht Rondom de Ontmoetingskerk in het kerkblad Kerk op Dordrecht staan. Ook kunt u om een pastoraal gesprek verzoeken via emailadres: taakgroep-pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl.
Daarnaast is een telefoonnummer 06-16 790 631 ingesteld voor acute nood. Wij verzoeken u wel om telefonische contacten echt en alleen voor zeer dringende zaken te gebruiken en bij voorkeur via het Emailadres een pastoraal gesprek aan te vragen. Ook daarop zal direct worden gereageerd. Zo hopen wij als Ontmoetingskerkgemeente toch pastoraal voor elkaar beschikbaar te zijn.
De kerk heeft vanouds gezorgd voor mensen die ziek en kwetsbaar waren. Zie ook in deze tijd om naar anderen. Een paar suggesties:
  1. Gooi een briefje met je telefoonnummer door de brievenbus bij een oudere in je straat met de vraag hoe het met ze gaat en of ze iets nodig hebben.
  2. Bied aan om boodschappen te doen voor ouderen of mensen die in quarantaine zitten. Hang de tas met boodschappen aan de deur.
  3. Stuur eens wat vaker een kaartje ter bemoediging naar een ouder iemand in je buurt of gemeente. Denk ook aan dat gemeentelid in het ziekenhuis.
Mailadressen
Van veel van onze gemeenteleden beschikken wij over emailadressen. Mocht u een papieren exemplaar van deze nieuwsbrief ontvangen dan hebben wij geen mailadres van u.
Mocht u echter wel over een mailadres beschikken dan willen wij u vragen om met het oog op berichtgeving in de komende weken een mailadres aan ons door te geven via de website https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/zondagsbrief. Daar kunt u vervolgens op het invulveld uw mailadres opgeven.
Als niet over een emailadres beschikt en u wilt toch gedurende deze periode de zondagsbrief ontvangen, dan kunt u dit doorgeven via tel. (078) 617 46 00.

Tot slot …
Wat zuurstof is voor de longen,
is hoop voor de zin van het leven.

Hoe wáár deze woorden van Emil Brunner zijn is ervaarbaar nu het adembenemende corona-virus de wereld in onze tijd teistert.
Bij het zien van wat gebeurt, groeit verbijstering en komt de vraag op hoe lang dit gaat duren en hoe dit gaat aflopen voor wie toch al kwetsbaar is en daarbij ook zo kostbaar. Zeker nu voor de verbondenheid die zo helpend kan zijn, steeds minder ruimte is in de vormen die we gewend zijn. We dienen afstand te houden. En waar vind je troost en steun en moed als je alles alleen moet doen?
Gelukkig zijn er veel andere manieren waarop we elkaar nabij kunnen zijn. Nu al is merkbaar hoe de creatieve geest nieuwe wegen vindt. Deze nieuwsbrief is er een voorbeeld van.
We houden elkaar dus vast op eigentijdse wijze, zoeken elkaar digitaal op, spreken elkaar door een geopend raam, houden de moed erin door goede woorden op warme kaarten die versturen en ontvangen, doen boodschappen en helpen elkaar waar en zover mogelijk. Zo houden we de hoop levend op betere tijden en blijven we elkaar zegenen.
 
Zegenen wij elkaar bij
alles wat te doen staat
alles wat we beleven mogen
alles wat ons overkomt.
Zegenen wij elkaar in
dit leven dat wij delen
zo kwetsbaar als het is.
Die God en Goed is zegene ons
in de naam van de Vader
de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
(Peer Verhoeven)

Ds. Kees Streefkerk
 

 
U ontvangt deze nieuwsbrief per e-mail omdat uw e-mailadres is geregistreerd in de ledenadministratie van onze wijkgemeente. Indien u deze nieuwsbrieven in de toekomst niet meer wilt ontvangen, kunt zich afmelden via onderstaande link.

Woonadressen waarvoor in onze ledenadministratie geen e-mailadres is geregistreerd ontvangen deze nieuwsbrief op papier. Het kan voorkomen dat de nieuwsbrief op papier iets eerder of later op die adressen wordt bezorgd.