Zondagsbrief 22 september 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Ds. Riet Boogaard, dr. Gerrit Jan van der Kolm en Ds. Kees
                      Streefkerk


Er is vandaag tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Hulp acties Oost-Europa
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemming

1e collecte: Hulpactie Oost-Europa
De commissie Hulpactie Roemenië ondersteunt de gemeente Szalard via hun predikant.
Hiermee wordt de arme bevolking, waaronder ook veel zigeuners, voorzien van noodzakelijke levensmiddelen en kerstpakketten. Deze pakketten worden gekocht in Roemenië, waardoor het ook het inkomen van de winkeliers ten goede komt. Tegenwoordig wordt er ook meer structurele hulp gegeven in bouwprojecten en achterstallige restauraties. Ook bij medische problemen wordt zoveel mogelijk bijstand verleend. Er worden meerdere hulpacties gehouden voor Oost-Europa. Zonder giften van particulieren en sponsors en de jaarlijkse collecten zou dit allemaal niet mogelijk zijn.
2e collecte: Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor  het in stand houden van de gebouwen binnen uw wijk, die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad kunnen dit zelf nader invullen en de wijk informeren over de concrete bestemming.
 

Zondag 29 september,
(her)bevestiging en aftreden ambtsdragers

De kerkenraad is zeer verheugd de gemeente te kunnen mededelen dat ook dit jaar weer nieuwe ambtsdragers bevestigd zullen worden en dat een aantal ambtsdragers waarvan een termijn afgelopen is, hebben aangegeven opnieuw herbevestigd te willen worden. Fijn dat er gemeenteleden bereid zijn om als ambtsdrager te  functioneren en dat mede daardoor het kerkenwerk voortgang kan vinden in onze wijk.
Nicolette Polhuijs zal bevestigd worden in het ambt van pastoraal ouderling en Marjan Berden in het ambt van diaken. Beiden hebben in het verleden ook deel uitgemaakt van de kerkenraad en zij treden dus opnieuw tot de kerkenraad toe.
De volgende ambtsdragers hebben aangegeven nog voor een termijn herbevestigd te willen worden:
Tiny Evertse (diaken), Aad Smit (diaken), Lida Smit (ouderling met bijzondere opdracht), Ruud Pullen (ouderling-kerkrentmeester) en Hans van Rossum (ouderling kerkrentmeester).
We nemen afscheid van Leonard van Geldorp als ouderling-kerkrentmeester. Het is wel zo dat Leonard penningmeester van de wijkkas blijft. Leo Simpelaar neemt afscheid als diaken vanwege het aanvaarden van de functie als koster van de Ontmoetingskerk. In de dienst van afscheid en (her)bevestiging op zondag 29 september a.s. zal Leo in een liturgisch moment formeel geïnstalleerd worden als koster. De kerkenraad spreekt haar bijzondere dank uit aan Leonard en Leo voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren verzet hebben.
Mochten er wettige bezwaren zijn tegen de gevolgde procedure, dan kunnen deze uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de scriba, uiterlijk  25 september 21.00u.
Namens de kerkenraad, Marco Molendijk, scriba.

Helpende handen gezocht

In de keuken van de kerk worden geregeld thee- en handdoeken gebruikt die na een paar keer gebruikt te zijn weer gewassen moeten worden. Althans die goede gewoonte bestaat bij ons… In het magazijn staat bij het droogrek een plastic bak waar dan die vuile was in zit. Ik zoek wat mensen die gewoon af en toen die bak even legen, de inhoud mee naar huis nemen en willen wassen om het daarna, bij een volgend bezoek aan de kerk, weer opgevouwen in de desbetreffende lades  te leggen. Dan hoeft de koster dat niet zelf te doen en heeft hij altijd schone thee-en handdoeken bij de hand.
Bedankt vast, Hans van Rossum

Afscheid koster Kees Schrader

Wij, Kees en Nynke Schrader, willen deze warme gemeente heel hartelijk bedanken voor het geweldige afscheid dat jullie ons gegeven hebben.
De complimenteuze woorden, de kaartjes en gedichtjes, de cadeaubonnen en bloemen: wij vonden het allemaal meer dan geweldig.
Wij zullen er nog lang samen van na kunnen genieten.
Met vriendelijke groet, Kees Schrader

Bloemen gevraagd voor bloemenzondag

Zondag 6 oktober willen wij als kerk onze gemeenteleden van 90 jaar en ouder verrassen met een bloemetje en hen zo wat extra aandacht geven.
Onze vraag aan u/jou is, om zaterdag 5 oktober tussen 11 en 13 uur bloemen en evt. groen uit de tuin naar de kerk te brengen. Wij maken dan de boeketten klaar zodat deze zondag na de dienst meegenomen kunnen worden.
Een gift vooraf is ook mogelijk. Deze kunt u aan Coby Doornik, Netty Dubbeldam, Marja Kruijswijk of Hanneke Versteeg overhandigen. Wij kopen daar dan bloemen van.
Zowel voor het aanleveren van de bloemen als het rondbrengen van de boeketten na de dienst van 6 oktober is uw/jouw hulp nodig!!
Namens de PCD, Hanneke Versteeg

Bijdrage voor lekkers bij de koffie

Op de startzondag lijkt er een goede traditie te ontstaan, namelijk die van eigengebakken koek, cake e.d. bij de koffie. Ook dit jaar heeft een aantal mensen weer heerlijke dingen meegebracht! Hartelijk dank daarvoor. 
Als u geniet van dit lekkers bij de koffie, mag u uw dankbaarheid hiervoor tonen door een kleine bijdrage in de spaarpot die erbij staat. De inhoud van die spaarpot wordt gebruikt voor het bekostigen van de ‘Vliegende Speeldoos’ (info hierover ook op deze zondagsbrief).

Actie Schoenendoos

We doen dit jaar weer mee met de actie ‘Schoenendoos’. We hopen dat u ook weer meedoet. De folder met de slogan ‘voor jou van mij’ wordt op de startzondag uitgedeeld.
De schoenendozen worden op zaterdag 30 november naar het verdeelcentrum gebracht.

Inzameling voor PJI

Al enkele jaren verzamelen we in het najaar chocoladerepen in voor de PJI.
(de gevangenis van Dordrecht).
Het justitiepastoraat vroeg ons of we 400(!!) chocoladerepen van 100 gram kunnen inzamelen. Als diakenen vinden wij dit een hele opgave.
Maar het proberen waard! Doet u ook mee?
Vanaf zondag 5 oktober staat er naast het bekende groene krat van de voedselbank een kartonnen doos. Wilt u hier uw reep (repen) indoen?
U hoort van ons, de diaconie, hoever wij komen m.b.t. het gevraagde aantal.

Braderie

In de hal van de kerk ligt de intekenlijst klaar voor de braderie, die wordt gehouden op 2 november a.s. Op de braderie worden goede 2e hands spullen en zelfgemaakte artikelen verkocht. Wilt u een “kraampje” bemannen, dan kunt u zich aanmelden via deze intekenlijst. Mocht u wel spullen voor de verkoop hebben en geen “kraampje” willen, dan kunt u deze spullen t.z.t. in de Ontmoetingskerk afgeven. Over de data en tijdstippen daarvoor wordt u later geïnformeerd.
Namens de werkgroep, Evert en Marja Kruijswijk

Stichting dAk , Albanië
25 september in Het Open Huis

Niet Marius en Tiny Evertse komen zoals vermeld op het programma, maar  Dinie en Koos Roozenboom van de stichting dAk in Tirana, Albanië.
Ze hebben gedurende de 25 jaar, dat ze daar actief zijn, heel wat beleefd en meegemaakt en heel veel moeders en kinderen geholpen bij het realiseren van opvang en begeleiding.
Leo Simpelaar heeft met hen contact en hen afgelopen zomer bezocht. Toen hij hoorde dat ze in september voor een paar weken naar Nederland wilden komen, heeft hij ze gevraagd iets over hun werk te komen vertellen in Het Open Huis.
Inloop vanaf 9.45 uur, de presentatie begint om 10.15 uur en iedereen is weer van harte welkom.

De Vliegende Speeldoos

‘De vliegende speeldoos’ is een  professionele theatergroep die kinderen van de basisschoolleeftijd ondersteunt om in een dag tijd een musical in te studeren en uit te voeren. Op 18 januari 2020 komen ze weer naar Dordrecht! Twee jaar geleden is de vliegende speeldoos in de Ontmoetingskerk geweest.  De deelnemende kerken voor dit project zijn de Kerk van de Nazerener en de Wijnstok. Misschien kunt u/kun jij het je nog herinneren. Het was een geweldige ervaring om mee te doen en ook om er ’s avonds naar te kijken en te luisteren! Aan dit project hangt wel een prijskaartje. Kerk in Actie ondersteunt dit financieel, met als voorwaarde dat de kinderen meedoen door allerlei acties te organiseren. Een van de eerste acties om geld in te zamelen, is dat we de komende 8 weken na de dienst iets lekkers bij de koffie hebben, waarvoor een bijdrage gevraagd wordt. Daarmee doneert u voor het project van ‘de vliegende speeldoos’.
Voor de ouders: opgeven van de kinderen gaat via:
devliegendespeeldoos2020@hotmail.com
Bij vragen kunt u/ kun je mij altijd aanspreken of mailen.
Coördinator Melanie Versteeg (melanie.versteeg@gmail.com).