Zondagsbrief 8 september 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Ds. Riet Boogaard.
Er is vandaag tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Diaconie algemene/wijk doeleinden
2. Jeugdwerk wijk
3. Toekomst van de Kerk
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemming

1e collecte – Diaconie algemene wijk doeleinden
Vanuit de collecten Algemene (wijk)diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van onder andere ziektekosten, huur, gas en elektra.  Andere hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook de diaconale activiteiten in de wijk worden hiervan bekostigd. Deze collecte komt echt de mensen in onze eigen wijk ten goede.

2e collecte – Jeugdwerk wijk
De collecte van vandaag is bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen wijk. Jeugdwerk is van groot belang bij het doorgeven van het geloof aan onze kinderen. De jeugd betrokken krijgen en houden bij het kerkenwerk is een zaak die ons allen bezig houdt. De opbrengst van deze collecte zal volledig besteed worden aan het jeugdwerk in onze eigen gemeente.                                                                                                                                                                                                                   

Lied van de maand: 279 Met koning David zingen wij een psalm,….

De titel van dit lied, ‘Intochtslied’, geeft de functie aan: een lied om te zingen bij het begin van de kerkdienst, én goed met kinderen te zingen.
Joke Ribbers schreef een morgenlied en liet zich inspireren door Psalm 108,1-7. Deze psalm draagt als opschrift: ‘Een lied, een psalm David’. Zo zingen wij met David mee ‘een psalm’ (strofe 1). Het is ‘een loflied’ voor God wiens trouw tot in de hemel reikt (Psalm 108,5; strofe 3) en die volken bevrijdt (Psalm 108,7; strofe 2). De dichteres wist zo met eenvoudige taal een bijbels en functioneel lied te schrijven.
Ceel van Walsum schreef er een goed passende melodie bij. Oorspronkelijk waren de notenwaarden twee keer zo lang, maar voor het Liedboek is gekozen voor een tweekwartsmaat met een ritme in kwarten en achtsten, om zo de suggestie te wekken het lied niet te langzaam te zingen.  Auteur: Pieter Endedijk