Zondagsbrief 23 juni 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Ds. J.M. Aarnoudse.

Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. KIA Werelddiaconaat
      -Vergeten vluchtelingen in Nigeria- 

2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – KIA Werelddiaconaat − Vergeten vluchtelingen in Nigeria
Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 23 juni, staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bij voorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.
2e collecte – Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor  het in stand houden van de gebouwen binnen uw wijk, die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad kunnen dit zelf nader invullen en de wijk informeren over de concrete bestemming.
3e collecte – Toekomst van de Kerk

Gesprek Heilig Avondmaal

Afgelopen zondag hebben we met elkaar de Maaltijd van de Heer gevierd. Na de dienst hebben we met 19 gemeenteleden een goed gesprek gevoerd over deze dienst. Aan ieder werd gevraagd om voor zichzelf iets op te schrijven over wat hem/haar is bijgebleven van de dienst. Sommige dingen werden met elkaar gedeeld. 

 

Bijvoorbeeld:

- We vieren het op ’onze’ manier en zijn tegelijkertijd verbonden met velen anderen die Avondmaal vieren.

- We zijn één in het ontvangen van de belofte van het Koninkrijk, we worden toegerust voor buiten.

- Elkaar de vrede toewensen komt meer van binnenuit en wordt als één van de mooiste dingen ervaren.

- Ontroerend hoe mensen elkaar ondersteunen als ze naar voren gaan.

- Aandacht voor het hele tafelgebed (eer aan vader, zoon en Heilige Geest) wordt als positief ervaren.

- De maaltijd van het Koninkrijk hebben we gemeenschappelijk, het bevordert saamhorigheid.

- Het geeft inspiratie; je wordt bepaald bij de essentie van het leven.

- Stilte tijdens de prachtige muziek.

 

Daarna werden de voor- en nadelen van verschillende vormen benoemd. 

Over verschillende gebruiken zijn een paar dingen aan de orde geweest.  Conclusie: de viering houden zoals we het nu doen: herhaling en routine geeft rust, zodat we ons kunnen richten op de inhoud. 

Na de zomervakantie heeft u nog één gemeentegesprek over het Heilig Avondmaal tegoed, namelijk over de verschillende liederen die bij Het Avondmaal worden gezongen.


DAC

Voor het Diaconaal Aandacht Centrum heeft u weer gul gegeven. 

Bijna 1,5. krat met koffie,  thee,  suiker en koffiemelk is al naar het centrum gebracht. Het werd met veel dank ontvangen.

Diaconie Sterrenburg

 

Voedselbank Dordrecht

Tot en met zondag 30 juni zamelen we, in plaats van voedsel, nieuw ondergoed en sokken/kousen in voor volwassenen en kinderen van alle leeftijden We hopen van harte dat u hieraan meedoet want het is hard nodig. 1x per jaar houden wij deze inzameling op verzoek van de voedsel/kledingbank en we hopen dat u enthousiast meedoet zodat we veel mensen blij kunnen maken. 

Diaconie Sterrenburg

 

Belangrijke mededeling vanuit de oppasdienst

Beste ouders,

I.v.m. een tekort aan oppassers en de naderende zomervakantie zal er in de maanden juli en augustus geen oppasdienst zijn. Vanaf zondag 1 september zal er weer een reguliere oppasdienst zijn. Namens de oppasdienst een hele mooie zomer toegewenst.

Daniëlle Kadijk
 

Slotdag Open Huis Ontmoetingskerk 26 juni

Woensdag 26 juni is de slotdag van het Open Huis seizoen 2018/2019. Net als vorig jaar willen we dit vieren met een optreden van Theatergroep ‘MOOI WEER”. Zij spelen voor ons deze morgen het programma; ‘AAN DE KEUKENTAFEL’, een hilarisch, gezel-lig en interactief feest der herkenning.

 

Iedereen is van harte welkom deze voorstelling bij te wonen. Vorig jaar hebben we geen toegangsprijs gevraagd, maar om toch een beetje uit de kosten te komen hebben we uitgerekend dat we met een richtbedrag van  7,50 euro p.p. een heel eind komen.

 

Wij stellen uw bijdrage naar draagkracht op prijs, zodat iedereen in de gelegenheid is om mee te doen. Er is inloop met koffie of thee vanaf 10.00 uur. De voorstelling begint om 10.30 uur en is om 12.30 uur afgelopen. Om 13.00 uur volgt nog een gezellige pannenkoekenmaaltijd.

Als u voor deze maaltijd wilt bakken graag even melden aan Piet en Lia Klok of Idelette Reehorst.

 

Pannenkoekenmaaltijd op slotdag Open Huis

Als u mee wilt doen aan de pannenkoeken maaltijd moet u zich daarvoor even aanmelden (Max.85 deelnemenrs), dit kan door middel van de intekenlijsten die in de hal van de kerk liggen. Als dit niet mogelijk is dan kunt u zich ook opgeven via de telefoon bij Piet & Lia Klok of Idelette Reehorst of aanmelden per e-mail.

Piet en Lia Klok      e-mail  piliriklok@planet.nl

Idelette Reehorst    e-mail  ideletter@hotmail.com

 

Onderstaande gegevens vermelden bij  opgave pannenkoekenmaaltijd:

 

Naam:   ……………………………………………………………………

 

Aantal. pers.:   ………

 

Tel.nr.:    ……………………  Mob. ……………………….….. 

 

Email:…………………………………………………..