Zondagsbrief 5 mei 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Ds. Riet Boogaard.
Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling : 1. Slachtoffers cycloon Idai
2. Wijkkas Stichting Voedselbank Dordrecht 
3. Toekomst van de Kerk
 

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte: Slachtoffers cycloon Idai
Vandaag is er een wijziging in het collecte rooster. De collecte van vandaag is voor de slachtoffers van de cycloon Idai. Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm ging gepaard met golven van 6 meter hoogte en zorgde voor enorme overstromingen. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 750 mensen zijn overleden en meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Het zwaarst getroffenen zijn mensen in afgelegen gebieden. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen.
Veel communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Hele dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners redden mensen die op daken zijn gaan schuilen en in bomen zijn geklommen om niet in het water terecht te komen. Uw steun is zeer hard nodig!
2e collecte: Wijkkas
Uit de wijkkas worden de meest directe wijkgebonden uitgaven verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de kosten van de wijkbrief/zondagsbrief, bloemen in de kerk en vergaderkosten. Maar ook diverse groepen zoals jeugdwerk, ouderenwerk kunnen een bijdrage vanuit de wijkkas ontvangen. Kortom: een veelzijdig doel met directe raakvlakken met de gevers.
 

Toelichting 648  ‘Zing halleluja, hemel en aarde, zing’

Componist Willem Vogel belde eens dichter André Troost op met de mededeling dat hij nog een aardig melodietje van hemzelf op zolder had gevonden en of Troost er geen tekst bij kon schrijven. Troost schreef er dit lied bij, ergens in de jaren negentig van de twintigste eeuw, in zijn ‘Amsterdamse jaren’.
Het lied is een uitbundig loflied voor ‘de Ene, de Eeuwige’, passend in de weken van Pasen tot Pinksteren, het is ‘wekenlang feest’ (strofe 2). Deze aanduiding verwijst niet alleen naar de paastijd, de weken na Pasen, maar herinnert ook aan het pinksterfeest: het joodse Wekenfeest. Dit is een oogstfeest, en dat is vooral in de tweede en derde strofe terug te vinden, waar het geloof als een vrucht van de Geest geplukt kan worden. Ook de volken worden hierbij betrokken in strofe 3, opnieuw een pinkstermotief.
Maar het is meer dan een pinksterlied. De feestmotieven lopen wat door elkaar heen. Er zijn ‘paaswoorden’: ‘de Levende’ (strofe 1), de ‘open hof’ (strofe 2), woorden die verwijzen naar de opstanding van Christus, naar Hemelvaart: ‘verheven is Hij’ (strofe 1); en ook de natuur doet mee ‘langs lucht en wolken’ (strofe 3) en de lente met de zon en de bloesem uit de tweede strofe.
 

Gesprekken over de ‘Maaltijd van de Heer’

Op 4 november en 24 maart waren we bij elkaar voor een ‘goed gesprek’ na de kerkdienst, over de Maaltijd van de Heer. Vandaag stond er weer een gesprek gepland, maar dit wordt verschoven naar 16 juni. De eerstvolgende bijeenkomst over het Heilig Avondmaal is op 26 mei. Na de kerkdienst zullen we dan rondom het orgel met elkaar luisteren, zingen en een gesprek voeren over liederen bij het Avondmaal. Op 16 juni vieren we in de dienst met elkaar de Maaltijd van de Heer en na de dienst  sluiten we de gesprekken hierover met elkaar af.
 

KookHuis

Op 15 mei is er weer een KookHuis! Vanaf 17.30 uur staan de deuren van de Ontmoetingskerk open en om 18.00 uur begint de maaltijd. Aanmelden kan vanaf vandaag t/m zondag 12 mei zoals gebruikelijk via de intekenlijst in de hal van de kerk of telefonisch bij Irene Krenning (telefoon 06 24489721) of Marja Kruijswijk (telefoon 06 51513866).
U betaalt voor de maaltijd inclusief een drankje en koffie/thee € 7,50. U bent van harte welkom!
Irene Krenning en Marja Kruijswijk, coördinatoren van het KookHuis.

Open huis Ontmoetingskerk woensdag 8 mei

Het kaf en het koren, een lezing van Paul Seesink 

Na een korte PowerPoint presentatie over de lokale situatie op het Rotterdamse Noordereiland vlak voor WO II volgt de vertelling ‘Het kaf en het Koren’.
Het verhaal gaat over goed en kwaad. Mensen oordelen snel, hebben vlot een mening gevormd over het goede en slechte van de ander, maar klopt dit altijd? Hoe ervoeren mensen dit in de Tweede Wereldoorlog? Was het kwaad altijd kwaad en goed altijd goed?
Het non-fictie-verhaal speelt zich af op het Rotterdamse Noordereiland tijdens de invasie in de meidagen van 1940.
Wellicht haalt dit verhaal andere verhalen naar boven en komen er allerlei herinneringen en emoties naar voren. Er is tijd en gelegenheid om dit met elkaar te delen en om hierover na te praten.
Er is inloop vanaf 9.45 uur, de presentatie begint om 10.15 uur en de ochtend loopt door tot ongeveer 12.00 uur.

Actie Vakantietas

Al een paar jaar verschijnt er rond deze tijd een berichtje over de gezinsvakanties.
Dit jaar heeft de diaconie besloten hiermee te stoppen en verder te gaan met de Vakantietas. Deze tas wordt in diverse PKN gemeentes al jaren rond de zomervakantie gevuld met allerlei toegangskaartjes en speelgoed.Ze worden uitgedeeld aan kinderen uit gezinnen die onder of net op het bestaansminimum zitten.
Samen met u wil de diaconie deze tassen gaan vullen voor de kinderen waarvan het gezin een kerstpakket heeft gekregen. Het gaat om 28 kinderen.
We gaan geld inzamelen voor toegangskaartjes voor de Dagkampen van de Vakantie Kinder Feesten, Ratje Doe(ook VKF) en het zwembad. Het speelgoed voor de tas vindt u op het welbekende bord.
Namens de kinderen alvast hartelijk dank!
Liesbeth Rovers.