Zondagsbrief 10 maart 2019

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. Riet Boogaard
Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling : 1. Voorjaarszendingscollecte KIA
2.Wijkkerk
3.Toekomst van de Kerk
De liturgie van de ochtenddienst staat hier.
De liturgie van de middagdienst (vespers) staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte - Een nieuw begin voor de kerk op Cuba
Jarenlang leden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.

Voedselbank
In de maand maart is de diaconie pasta, rijst en pastasauzen  (graag in pakjes en zakjes) aan het inzamelen. We hopen weer op goed gevulde kratten. Het is jammer dat er meer mensen van de voedselbank gebruik moeten maken. Het is en blijft hard nodig.

40 dagen tijd
Zoals gebruikelijk kunt u tijdens de 40 dagen tijd een kalender voor €1,50 kopen bij de diaconie. In de hal staat de grote spaardoos opgesteld. Wilt u thuis sparen dan kunt u een kleine spaardoos mee naar huis nemen.

Liturgische schikking
Het prikkeldraad in de schikking verbeeldt eenzaamheid, ontreddering en beproeving. Wat doe je in zo’n situatie en welke keuze maak je. De bloembol, die een uitweg zoekt uit het prikkeldraad, staat voor hoop.

Childlife
Hartelijk bedankt voor uw gulle donatie van 535,64 euro aan Childlife voor de Blessingschool in Kibera Nairobi. Deze donatie is de opbrengst van de collecten tijdens de kerstavonddiensten.
Ook namens de diaconie hartelijk dank voor uw gulle gift.

Vespers in de 40-dagentijd 2019
Op zondag 10 maart,eerste zondag in de 40-dagentijd is er een vespers; een groep gemeenteleden komt in de Ontmoetingkerk bij elkaar voor de vespers, verstilde ontmoetingen, toelevend naar Pasen. In een kring zittend, rondom de Paaskaars, wordt gebeden, uit de Bijbel gelezen, gezongen, naar muziek geluisterd en is er ruimte voor stilte. De muziek wordt verzorgd door Dick Ouwehand en Riet Ouwehand op blokfluit.
De vespers beginnen om 17.00 uur en duren ongeveer een half uur.
Iedereen is welkom.
Corien Simpelaar

Bericht vanuit de wijkkerkenraad
De wijkkerkenraad is zeer verheugd de gemeente te kunnen mededelen dat Marjolein Attasio positief heeft gereageerd op de vraag of zij voorzitter van de wijkdiaconie wil worden. Door dit positieve besluit  kan  nu snel voorzien worden in de vacature die is ontstaan na het aftreden van Karin Volmer op 1 maart jl. Marjolein Attasio zal in het ambt van diaken bevestigd worden (indien er geen wettige bezwaren binnenkomen) in de Eredienst van zondag 24 maart a.s. Bezwaren kunnen uitsluitend schriftelijk bij de scriba worden ingediend, voor 18 maart 2019.
Marco Molendijk, scriba.

Maaltijd van de Heer
Op zondag 24 maart willen we met een zo breed mogelijke groep gemeenteleden na de kerkdienst en de ontmoeting bij de koffie, weer ‘een goed gesprek’ voeren over de Maaltijd van de Heer. Deze keer staan de ‘tafelgebeden’ centraal. Vanaf 10 maart is er een boekje over het Heilig Avondmaal in de kerk verkrijgbaar, wat je kunt gebruiken om dit gesprek voor te bereiden. Tieners zijn bij het gesprek ook van harte welkom! Voor kinderen tot 12 jaar is er een leuke activiteit. Ouders: voor de kinderen wordt gezorgd, dus voel je vrij om mee te doen aan het gesprek! We sluiten uiterlijk 12.30 uur met elkaar af.

Kruiswegstaties werkgroep Kerk en Hobby
Medio september 2018 werden wij opgeschrikt door het bericht in het NOS journaal dat er brand was ontstaan in de Sint Urbanuskerk in Amstelveen, de kerk waaruit de werkgroep Kerk en Hobby in 2017 de Kruiswegstaties als voorbeeld had verwerkt in de staties voor een expositie in de Ontmoetingskerk. Gedurende de 40-dagentijd in 2019 worden elke week 2 of 3 staties tentoongesteld zodat voldoende kan worden stilgestaan bij elke statie. Onder alle werken staan foto’s van de originele staties met een beschrijving en een overdenking, overgenomen van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus.

Open Huis Ontmoetingskerk 13 maart
Deze morgen zal Huub van der Weide vertellen over het werk van het Nederlandse Urban Search and Rescue team.
Dit team, bestaande uit begeleiders met hun hulphonden is namens Nederland inzetbaar bij rampen in het buitenland en dan met name na een aardbeving. Het team is onder meer actief geweest in Pakistan, Haïti en Nepal.
Vanaf 9.45 uur is er inloop en de presentatie begint om 10.15 uur.
Iedereen is van harte welkom en wordt gastvrij ontvangen. De toegang is vrij en er is gelegenheid voor een gezellig gesprek en het maken van nieuwe contacten.

InloopHuis, terugblik op de lunch van 2 maart en uitnodiging voor 16 maart 13.30-15.30 uur
Steeds weer blijkt het InloopHuis een echte “inloop” te zijn. Naast de vaste bezoekers, vatten mensen de openstaande deuren op zaterdagmiddag op zoals bedoeld, als uitnodiging: “ik zag de deuren openstaan en kom toch eens kijken”! Daaruit ontstaan contacten. Soms eenmalig, maar ook contacten met meer regelmaat. De kerk als plek van ontmoeting, een manier om vorm te geven aan onze naam!
Vorige week zaterdag, 2 maart, werd voor de 2e keer een lunch georganiseerd. Het was fijn om te merken dat zowel gemeenteleden als mensen van “buiten” onze kerk, de laatsten meestal voor het eerst, hierop af kwamen. Op 6 april is de volgende keer.
Op 16 maart staan de deuren weer open voor een regulier InloopHuis; Cokky, Lex en Caroline schenken koffie en thee. Van harte welkom!