Zondagsbrief 3 maart 2019

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. Thea Bouwman
Er is vandaag  tienerdienst.
 
Inzameling : 1. Wycliffe bijbelvertalers (zie toelichting)
2. Wijkkas
3. Toekomst van de Kerk

 
De liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – Wycliffe bijbelvertalers
Het doel van Wycliffe is, dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Hiermee geven ze invulling aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. Wereldwijd is er nog Bijbelvertaalwerk nodig voor miljoenen mensen die samen ruim 1600 talen spreken. Deze mensen hebben nu nog geen toegang tot Gods Woord in een taal die ze het best begrijpen. De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. De veldmedewerkers en projecten zijn gericht op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel. De visie is eenvoudig maar ambitieus: in 2025 willen ze, samen met de partners wereldwijd, in iedere levende taal waarin dat nog nodig is een goedlopend Bijbelvertaalproject hebben gestart.

Nog 1,5 miljard mensen wachten op een Bijbel in hun eigen taal. Het aantal talen waarin nog een vertaalproject moet worden gestart is 2.163.
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

2e collecte – Wijkkas
3e collecte – Toekomst van de kerk

 

Spaardoosjes

Vandaag worden de spaardoosjes uitgereikt. Bij het verlaten van de kerk kunt u het in ontvangst nemen. Vanaf 10 maart staat de grote spaardoos bij de uitgang opgesteld. Vanaf vandaag kunt u voor € 1,50 de 40 dagen kalender kopen. Een diaken zal vandaag na de dienst met de kalenders rondlopen.

Aswoensdag 6 maart – sobere maaltijd en vesper

Voorafgaand aan de vesperdienst die om 19.30 begint is het mogelijk mee te doen met de sobere maaltijd van soep en brood om 18.00 uur. Al meerdere jaren delen we deze maaltijd met elkaar. Daarvoor kun je je t/m vandaag 3 maart opgeven bij Ali Mensen, tel 6130709. Vóór de maaltijd én vandaag kun je ook je oude palmtakje inleveren bij de diakenen. Voor de vesperdienst bent u van harte uitgenodigd.

Een nieuw begin − 40 dagentijd

In de 40 dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin, Pasen. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet wanneer je als kindslaaf in India moet werken, op Cuba waar predikanten en vrijwilligers met theologisch

onderwijs diaconale activiteiten proberen op te zetten, of je als ex-gevangene je leven weer op wilt bouwen.

Met het 40 dagen thema EEN NIEUW BEGIN zetten we ons in het bijzonder in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden om een nieuwe start te kunnen maken. In de veertig dagentijd, waar we op Aswoensdag 6 maart mee gaan beginnen, gaat het om een nieuw begin.

Aswoensdag

Vanaf 6 maart (aswoensdag) begint de 40 dagentijd. Als u nog palmtakjes van vorig jaar heeft dan bent u in de gelegenheid deze vandaag en op woensdag 6 maart mee te brengen naar de kerk

Hulpvraag

Bij de diaconie is een hulpvraag binnengekomen voor hulp aan een wijkbewoner. Met hulp van een gemeentelid probeert deze bewoner een nieuwe start te maken. Een hoge huur maakt het er met een uitkering niet makkelijk op. Via de diaconie is wat huisraad gebracht waarbij we merkten dat wat er op de vloer lag totaal versleten is. Financiële middelen ontbreken om dat te vervangen. De diaconie wil graag helpen met een nieuwe vloer. Wij zoeken mensen die een laminaatvloer willen leggen bij deze bewoner. Wilt u een financiële bijdrage leveren of helpen laat het weten aan de diaconie.

Voedselbank

Deze maand is de diaconie  pasta, rijst en pastasauzen(graag in pakjes en zakjes) aan het  in zamelen. We hopen weer op goed gevulde kratten aan het einde van de maand.

Maaltijd van de Heer

Op zondag 24 maart willen we met een zo breed mogelijke groep gemeenteleden na de kerkdienst en de ontmoeting bij de koffie, weer ‘een goed gesprek’ voeren over de Maaltijd van de Heer. Deze keer staan de ‘tafelgebeden’ centraal. Een boekje over het Heilig Avondmaal, te gebruiken om dit gesprek voor te bereiden, is vanaf 10 maart in de kerk verkrijgbaar. Tieners zijn ook van harte welkom! Voor kinderen tot 12 jaar is er een leuke activiteit. Voel je vrij om mee te doen aan het gesprek! We sluiten uiterlijk 12.30 uur met elkaar af.        

Taizéviering zondag 24 maart 2019

Op deze zondag wordt om 19:00 uur in de Wilhelminakerk, Blekersdijk 41 te Dordrecht, een Taizé-viering gehouden met een meditatief karakter. Liederen uit de spiritualiteit van Taizé worden afgewisseld met schriftlezingen, gebeden en stiltemomenten. De kerk is vanaf 18:30 uur geopend. Voor de viering, die begint om 19:00 uur en ruim een half uur duurt, oefenen wij de (nog) onbekende liederen met u. Aansluitend staat er koffie of thee voor u klaar. Deze viering is voorbereid door de Voorbereidingsgroep Interkerkelijke Taizé-vieringen Drechtsteden. Voor meer informatie en data voor andere vieringen zie onze website: www.taizedrechtsteden.nl