Zondagsbrief 18 november 2018
Voorganger: Ds. Kees Streefkerk.
Er is vandaag tienerdienst.

De liturgie staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – Avondmaal collecte

2e collecte – IKOS
Leerlingen in groep acht van de openbare basisscholen hebben de keuze om godsdienstonderwijs te volgen onder schooltijd. De lessen zijn bijzonder en worden door de kinderen gewaardeerd. Deze godsdienstlessen worden o.a. mogelijk gemaakt door geloofsgemeenschappen en kerken op het eiland van Dordrecht. Zij werken samen binnen de stichting IKOS. Deze stichting ondersteunt het werk van de godsdienstdocent en maakt het mogelijk dat leerlingen een bijbel als blijvende herinnering meekrijgen aan het einde van het schooljaar. Zonder financiële bijdrage van u zal dit werk niet mogelijk zijn.

3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Viering van het Heilig Avondmaal

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Nadat de diakenen en ouderlingen samen met de predikant het brood en de beker gedeeld hebben, kunnen de deelnemers aan de Maaltijdviering zoals gebruikelijk op aanwijzing van de diakenen naar voren lopen. Er zijn 2 uitdeelpunten voor brood en beker. Voorganger en liturg delen het brood uit en andere ambtsdragers reiken de beker aan met wijn of druivensap. Door de ontmoetingsruimte en langs de muur bij het orgelvak kunnen de deel-nemers via de achterkant van de kerkzaal weer terugkeren naar hun zitplaats.
Indien het bezwaarlijk is om naar voren te lopen, dan is het mogelijk aan het begin van de dienst of tijdens de collecte plaats te nemen op de twee voorste rijen van het grote middenvak, eventueel samen met een familielid of kennis.

Nadat brood en beker zijn aangereikt aan de lopende kerkgangers, ontvangen
de kerkgangers op de voorste rijen brood en beker.
Namens de diaconie, Karin Volmer

Voedselbank

Deze maand zamelt de diaconie bloem/meel, pannenkoeken-meel, stroop, poedersuiker, rozijnen/krenten voor de voedselbank in. Helpt u mee om de kratten weer goed vol te krijgen.

Armoede

Onlangs heeft de diaconie gevraagd om ondersteuning voor een gezin wat een nieuwe vloer nodig heeft. Inmiddels is € 80,00 ontvangen als gift, waar wij heel dankbaar voor zijn. Met maten van gang en keuken zijn we in winkels gaan kijken. Zeil blijkt ongunstig vanwege de afmetingen, waardoor het veel gaat kosten. Laminaat blijkt beter te zijn (minder snijverlies) waardoor goedkoper. We hebben nog wel wat geld nodig (€ 70,00). Verder hebben we 1 vrijwilliger gevonden die dit binnenkort wil leggen, maar zoeken er nog iemand bij. Wie wil helpen? Aanmelden kan bij Karin Volmer 0641371030
De diaconie

Nieuws van de Boekentafel

Advent- en kerstartikelen
Op alle zondagen t/m 16 december staat de boekentafel er weer, met een ruim aanbod van diverse Bijbelse dagboekjes, kalenders 2019, kerstboeken en doosjes met kerstkaarten.

Adventskalender − Van de vorig jaar gemaakte adventskalender is nog een flink aantal overgebleven. De inhoud is nog steeds mooi, jammer om bij het oud papier te doen. Dag en datum zijn van 2017, maar uiteraard ook in 2018 nog te gebruiken. Zo lang de voorraad strekt mee te nemen tegen een vrijwillige bijdrage t.g.v. van de wijkkas. Tineke in ’t Veld en Anneke Heugens

Uitnodiging kerstviering voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder

U bent van harte welkom op de kerstviering in de Ontmoetingskerk op dinsdag 18 december, aanvang 11.00 uur. (De kerk is open om 10.30 uur) De afsluiting is om ca. 14.30 uur. Het programma, waaraan ook Barococo meewerkt, bestaat uit een kerstviering met als thema “Wees niet bang”. Na de pauze volgt een kerstverhaal en gaan we bekende kerstliederen zingen. Afsluitend een gezellige broodmaaltijd. Tot 12 december kunt u zich opgeven bij Marja Kruijswijk, tel. 6170490 of bij Coby Doornik, tel. 6174600 Namens de Protestantse Contact Dienst,
Hanneke Versteeg                                         

Nieuwe gebruiker Ontmoetingsruimte

De kerkrentmeesters zijn verheugd te kunnen meedelen dat er met ingang van zondag 18 november een vaste huurder is van de Ontmoetingsruimte voor de zondagmiddag. De protestantse gemeente Église de Saints gaat deze ruimte gebruiken voor het houden van haar Franstalige kerkdiensten. In principe elke zondagmiddag van 13.00 – 17.00 uur. Gewijzigde tijden c.q. ruimten zijn er in geval van de te houden Vespers en de Kerk op Schootvieringen. Dit betekent naast het bieden van gastvrijheid aan andere gelovigen ook extra inkomsten voor onze wijk. Met vriendelijke groeten,

Hans van Rossum, Kerkrentmeester, tel. 6176885 ; email: hrossum@gmail.com

Actie Schoenendoos

Maak een kind blij met een mooi cadeau, dat is de basis van actie schoenendoos van actie4kids. Het is waarschijnlijk het eerste cadeau wat de jongen of het meisje krijgt. Heeft u de folder meegenomen? Dan ziet u wat u in de schoenendoos kunt doen. Fijn dat u weer meedoet, losse artikelen zijn ook zeer welkom. Wilt u de schoenendoos voor 30 november meenemen?
Ali Mensen

Laatste zondag van het kerkelijk jaar, 25 november

In de zondagmorgen-dienst van 25 november worden bij de afsluiting van het kerkelijk jaar, de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar genoemd en herdacht. Ook wordt één kaars aangestoken voor alle niet met naam genoemden, zodat ieder voor zichzelf in gedachten op dat moment een dierbare kan gedenken.

Net als vorig jaar wordt er dit jaar aan ieder de gelegenheid gegeven om voor of na de kerkdienst een kaarsje te branden ter herinnering aan geliefden of dierbaren die niet in de dienst genoemd worden. Hiervoor wordt in Zaal F, dat is de laatste zaal achter de kerkzaal, een rustige ruimte ingericht. U kunt een lichtje aansteken en even plaats nemen als u dat wilt. Ook ligt er een boek waarin u, als u hier behoefte aan heeft, een naam of gedachte kan opschrijven.

InloopHuis

zaterdagmiddag 24 november 14.00-16.00 uur − Op de 4e zondag van november is er een extra InloopHuis. In aansluiting op bovenstaand bericht laten we u graag weten dat op 24 november de kerk open is om gelegenheid te bieden een dierbare te herinneren en te gedenken in de stilteruimte. Weet u welkom.

Kerstpakketten

Ook dit jaar willen wij weer kerstpakketten verzorgen voor mensen in Sterrenburg waar uw hulp bij nodig is. Dit jaar kiezen we voor een specifieke doelgroep. Kent u mensen die echt van minima of minder moeten rondkomen, afhankelijk zijn van voedselbank, iedere maand eindjes aan elkaar moeten knopen, schulden hebben, dan horen we dat graag van u. Vanaf vandaag  liggen aanmeldkaartjes in de kerk. Lever deze ingevuld in bij één van de diakenen vóór 3 dec. Opgave kan ook per mail aan tinyevertse@hotmail.com
Zij stuurt u een mail terug met de vraag om specifieke gegevens. Uiteraard wordt alles vertrouwelijk behandeld.

Producten kerstpakketten

Vanaf 18 november staat het welbekende bord weer in de hal. Hier vindt u verschillende producten die u voor de kerstpakketten kunt verzamelen. Als u liever geld geeft dan is dat ook mogelijk, de welbekende box zal weer in de hal staan. U kunt de producten of geld inleveren t/m 16 dec.
De diaconie

Gemeenteavond dinsdag 20 november

Beste gemeenteleden, Namens de kerkenraad nodig ik u van harte uit aanwezig te zijn op de gemeenteavond van dinsdag 20 november aanstaande. Het belooft opnieuw een boeiende en gezellige avond te worden. Voor de pauze zullen we u informeren over zaken uit de Werkgroep Eredienst, de Algemene Kerkenraad en de Diaconie. Aansluitend zullen de kerkrentmeesters vertellen wat er speelt op het gebied van financiën en beheer. Na de pauze zullen we ons verder verdiepen in de Toekomst van de kerk 2019-2024. Er is gelegenheid om mee te denken bij de vraagstukken die wij tegenkomen.

Misschien wilt u zich alvast voorbereiden op deze avond. Wilt u de agenda en stukken digitaal ontvangen, stuur dan een mail naar onze scriba Marco Molendijk, scriba@ontmoetingskerk-dordrecht.nl. Vanaf 11 november ligt ook een aantal exemplaren van de agenda en het beleidsplan 2019-2024 klaar in de kerk bij de uitgang. Tevens wordt de agenda op de website geplaatst. Ik hoop dat we elkaar mogen ontmoeten op 20 november. Vanaf 19.15 uur staat de koffie voor u klaar, aanvang 19,30 uur, we sluiten af met een hapje en een drankje. De volgende gemeenteavond is op 9 april 2019. Jeanette Warmels, voorzitter kerkenraad

Amnesty International

Schrijven voor de 14-jarige Aser Mohamed in Egypte.
De schrijfactie ligt klaar op de tafel met het kenmerkende gele Amnesty bordje. De brief is om mee te nemen en vanuit huis op te sturen naar het aangegeven adres van de minister van Binnenlandse zaken van Egypte. Het is een poging om Aser, die al drie jaar gevangen zit, vrij te krijgen.
Namens Amnesty International, Irene Streefkerk-Reenalda

KookHuis

U kunt zich vandaag nog aanmelden voor het KookHuis op woensdag 21 november a.s. Iedereen is van harte welkom! De intekenlijst ligt in de hal van de kerk. Telefonisch aanmelden kan ook vandaag nog (6170490).
De kosten bedragen € 7,50 per persoon inclusief een drankje en een kopje koffie/thee. We beginnen met de maaltijd om 18.00 uur en vanaf 17.30 uur staat de kerk open. Irene Krenning en Marja Kruijswijk, coördinatoren KookHuis

Aanleveren informatie voor de zondagsbrief

Om kosten voor het kopiëren van de zondagsbrief te beperken werd door de kerkenraad vastgesteld dat er, met uitzondering van de toelichting op de collecten, maximaal 100 woorden in de teksten mogen worden gebruikt. Hierbij nogmaals het verzoek aan ieder die teksten aanlevert dit tot deze omvang te beperken, om te voorkomen dat de redacteuren aangeleverde stukken zelf moeten inkorten, waarmee een deel van de essentie van de tekst verloren zou kunnen gaan.
Namens de redactie Zondagsbrief: Lex Nagtegaal