Zondagsbrief 11 november 2018
Voorganger: Ds. Riet Boogaard.
Er is vandaag kinderdienst.

De liturgie staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – KIA landelijk diaconaat

Perspectief voor (ex-)gedetineerden.
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen gezond sociaal netwerk. Het risico om opnieuw in de criminaliteit te belanden, is groot.
Exodus, partner van Kerk in Actie, wil deze vicieuze cirkel doorbreken. Gemotiveerde (ex-)gedetineerden krijgen bij hen de kans definitief uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Ze kunnen terecht in Exodushuizen, waar ze via een woon- en werkprogramma geholpen worden hun leven na de gevangenschap weer op te bouwen.
Samen met meer dan 1600 vrijwilligers ondersteunen zij jaarlijks 5000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.

2e collecte – Wijkkas

3e collecte – Toekomst van de Kerk
 

Maaltijd van de Heer

Vorige week na de kerkdienst waren we bij elkaar om onze betrokkenheid bij en beleving van het Heilig Avondmaal met elkaar te delen. Tijdens de gesprekken kwam vooral naar voren dat we tijdens de viering van het HA, verbondenheid met de Opgestane en met elkaar ervaren. Ook de gastvrijheid en ruimhartigheid in het ontvangen van gasten en kinderen ‘aan tafel’ werd als heel positief benoemd. Ieder vond het van belang dat je niet ‘zomaar’ meedoet aan het HA; je moet weten wat het inhoudt. Enige voorbereiding hierop is van belang (zie 1 Corinthiërs 11).
Op zondag 18 november vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. Kinderen zullen hierbij deze keer een grote plek hebben. Naast gedenken van het lijden en sterven van Jezus Christus, staat vooral ook vreugde en de dankbaarheid voorop, omdat Hij is opgestaan!! Dit laatste werd expliciet genoemd in de gesprekken vorige week.
Mede namens Karin, Marcus, Kees en Riet,
Tineke van der Leer.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

In de zondagmorgendienst van 25 november worden als afsluiting van het kerkelijk jaar, de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar in de zondagmorgendienst genoemd en in het midden van de gemeente, in bijzijn van familieleden, herdacht. Dit gebeurt door hen bij naam te noemen en door een kaars voor hen aan te steken. Daarna wordt één kaars aangestoken voor alle niet met naam genoemden, zodat ieder voor zichzelf in gedachten op dat moment een dierbare kan gedenken.
Net als vorig jaar wordt er dit jaar aan ieder de gelegenheid gegeven om voor of na de kerkdienst een kaarsje te branden ter herinnering aan geliefden of dierbaren die niet in de dienst genoemd worden. Hiervoor wordt in Zaal F, dat is de laatste zaal achter de kerkzaal, een rustige ruimte ingericht. U kunt een lichtje aansteken en even plaats nemen als u dat wilt. Ook ligt er een boek waarin u, als u hier behoefte aan heeft, een naam of gedachte kan opschrijven.

Op zaterdag 24 november, tijdens het Inloophuis van 14 tot 16 uur, wordt aan bezoekers en gemeenteleden ook gelegenheid gegeven in deze ruimte een dierbare te herinneren en te gedenken.
Namens de kerkenraad, Tineke van der Leer.

Belangrijk bericht! 

Per 1 november jl. heeft Van Lanschot Bankiers de rekeningen van onze kerk opgezegd. Om die reden moest men op korte termijn een nieuwe bank zoeken. Dat is de RABO bank geworden. De rekeningnummers zijn dan ook allemaal gewijzigd. Let u daar alstublieft op bij het overmaken van bedragen naar uw kerk.

NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Dit is het nieuwe banknummer van de wijkkas van de Ontmoetingskerk; voor giften bedoeld voor de wijk.

NL83 RABO 0373 7025 07 t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam is het nieuwe banknummer voor Kerkbalans, Oogst/Maatschappelijke Zegeningen, Eindejaarscollecte en Solidariteitskas. Kortom voor ALLE kerkelijk financiële acties.

NL42 RABO 0373 7025 66 t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam is het nieuwe banknummer voor het bestellen van collectebonnen. Er zijn kaarten van € 10,00 voor 20 bonnen van € 0,50; kaarten van € 15,00 voor 20 bonnen van € 0,75 en kaarten van € 25,00 voor 20 bonnen van € 1,25.

NL42 RABO 0373 7024 69 t.n.v. Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam voor giften, met vermelding van de wijk Ontmoetingskerk.

NL28 RABO 0134 9398 40 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam o.v.v. de wijk waar het voor bedoeld is.

Vriendelijke groeten Hans van Rossum– email hrossum@gmail.com
 

Open Huis Ontmoetingskerk

Woensdagmorgen 14 november zal Marius Evertse , werkzaam bij de politie, een presentatie houden over veiligheid in en om het huis en in de openbare ruimte.
Deze presentatie, die voor iedereen van belang kan zijn, is vrij toegankelijk en vindt plaats tijdens Het Open Huis in de Ontmoetingskerk.
Er is inloop vanaf 9:45 uur en om 10:15 uur start de presentatie die,  onderbroken door een pauze, doorloopt tot ongeveer 12:00 uur. Iedereen is van harte welkom en wordt gastvrij ontvangen met koffie of thee. Ook is er altijd weer gelegenheid voor een gezellig gesprek en het maken van nieuwe contacten.

KookHuis

Op woensdag 21 november a.s. vindt het volgende KookHuis plaats. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt zich vanaf vandaag t/m zondag 18 november aanmelden via de intekenlijst die in de hal van de kerk ligt. De kosten bedragen € 7,50 per persoon inclusief een drankje en een kopje koffie/thee. Het aanvangstijdstip is zoals altijd 18:00 uur en vanaf 17:30 uur staat de kerk open. Iedereen is van harte welkom!
Irene Krenning en Marja Kruijswijk, coördinatoren KookHuis

Kerstpakketten

Ook dit jaar willen wij als gemeente weer een aantal kerstpakketten verzorgen voor mensen in Sterrenburg. Daar hebben we uw hulp weer bij nodig.
Dit jaar kiezen we voor een specifieke doelgroep. Kent u mensen die echt van minima of minder moeten rondkomen, afhankelijk zijn van de voedselbank, iedere maand de eindjes aan elkaar moeten knopen of schulden hebben? Dan willen we dat graag van u horen.
Vanaf 18 november liggen er aanmeldkaartjes in de kerk. Vult u deze volledig in en lever deze weer in bij een van de diakenen. Dit kunt u doen tot en met 2 december. Wilt u een opgave doen per mail dan kan dat aan tinyevertse@hotmail.com. Zij stuurt u dan een mail terug met de vraag om specifieke gegevens. Uiteraard zullen we alles vertrouwelijk behandelen.
De diaconie

Producten kerstpakketten

Vanaf 18 november staat het welbekende bord weer in de hal. Hier vindt u verschillende producten die u voor de kerstpakketten kunt verzamelen. Als u liever geld geeft dan is dat ook mogelijk, de welbekende box zal weer in de hal staan.
U kunt de producten of het geld inleveren tot en met 16 december.
De diaconie

Nieuws van de Boekentafel 

Advent- en kerstartikelen
Op de zondagen van 18 november en 2, 9 en 16 december staat de boekentafel er weer, met een ruim aanbod van diverse Bijbelse dagboekjes, kalenders voor 2019, kerstboeken en doosjes met kerstkaarten.
Adventskalender
Van de vorig jaar gemaakte adventskalender is nog een flink aantal overgebleven. Omdat de inhoud nog steeds mooi is, vinden we het jammer om hem bij het oud papier te doen. De dag en datum zijn van 2017, maar de kalender is uiteraard ook in 2018 nog te gebruiken. Zo lang de voorraad strekt, kunt hem meenemen tegen een vrijwillige bijdrage ten gunste van de wijkkas.
Tineke in ’t Veld en Anneke Heugens

Braderie

De braderie van 3 november was een groot succes. Het was gezellig en er werden veel (zelfgemaakte) spullen verkocht. Het rad van avontuur draaide vele malen en er waren veel prijzen weg te geven. Ook kon men genieten van een heerlijke maaltijd of een broodje worst.
De opbrengst bedraagt ca. € 4100,--. Dit bedrag is bestemd voor de nieuwe geluidsinstallatie in de kerk.
We willen iedereen, die op welke wijze dan ook heeft meegeholpen om de braderie tot een succes te maken, heel hartelijk bedanken. Op de 1e zaterdag van november 2019 vindt de volgende braderie plaats.
De werkgroep Braderie