Zondagsbrief 18 augustus 2018
Voorganger: Kees Streefkerk
Er is deze week tienerdienst.
De liturgie staat hier.

Collecten
1e collecte: Diaconie algemene doeleinden
Vanuit de collecten Algemene (wijk) diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van onder andere ziektekosten, huur, gas en elektra. Andere hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook de diaconale activiteiten in de wijk worden hiervan bekostigd.
2e collecte: Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor het in stand houden van de gebouwen binnen onze wijk, die onder verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie.
3e collecte: Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk.

Toelichting bij Lied van de maand (vanaf 12 augustus)
780 - ‘In de schoot van mijn moeder geweven’
Een prachtig lied van het duo Sytze de Vries (tekst) en Willem Vogel (melodie), over de menswording van elke mens, die beschreven wordt in termen van ontstaan en groei, van leven en sterven, van verwondering en vertrouwen. In alles omgeven door de trouw van de Eeuwige. 
Strofe 1
De tekst daalt, met behulp van Psalm 139,13-14, direct af naar de kern, naar de oorsprong, de moederschoot: de plaats waar het leven geweven wordt, als een wonder van bestaan. Groeiend naar het licht, voor het licht bestemd, ja toegewijd aan het licht.
Strofe 2
Ook deze tweede strofe sluit aan bij de Psalm 139. De gedachte dat de Eeuwige de grond is van het bestaan, en vanaf het begin, ja van vóór ons begin al vertrouwd is met onze wegen (139,3) wordt beargumenteerd met de uitspraak: ‘Geen woord ligt op mijn tong, of U, Heer, kent het ten volle.’ (139,4). Dat parafraseert de dichter met: ‘Lang voor ik van je woorden kon weten’. En hij voegt in dit couplet een andere wezenlijke grondvoorwaarde van het menselijke leven toe, in drie regels en in omgekeerde volgorde: ‘licht, Zon, dag’. Het licht van de Eeuwige, van de eerste dag (!) der schepping af is reeds over ons opgegaan, lang voor ik... we heten naar dit licht, naar dit leven. In Hem. Met dit licht, met dit leven hebben we al een naam gekregen.
Strofe 3
In de derde strofe komt deze naam in gearticuleerder vorm aan de orde, want deze naam, mijn naam, hééft Hij al op zijn lippen genomen (3.4). Nog voordat ik aan het licht ben gekomen, was Hij al met mij vertrouwd (zie Psalm 139,3:  ‘met al mijn wegen bent U vertrouwd’). En ook dat ‘bouwen’ (‘heb Jij mij al gebouwd’) ligt dicht tegen het vormen van nieren en gebeente ‘in de schoot van mijn moeder’ aan (139,13-15).
Strofe 4
De aandacht verschuift in strofe 4 en 5, de dichter verlaat het taalveld van Psalm 139. Nu komt Psalm 8 in beeld: ‘met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt U een macht op tegen uw vijanden’. (8,3). In strofe 4 wordt de toon wat algemener, woorden als ‘ik’ en ‘mijn’ blijven achterwege. Het is alsof de dichter de wereld in de moederschoot beschrijft, waar de groeiende vrucht geluiden, van moeder en de wereld buiten, hoort . Wordt zo ‘al de toon gezet?’ Is het lied al in de mond gelegd, het lied dat voorgoed door de stilte kan breken’? De stilte wordt hier begrepen als een zwijgende, bijna dreigende nietszeggendheid. Er is een lied nodig om deze te doorbreken. De gedachte is dat de Eeuwige dit lied al in onze mond gelegd heeft, niet alleen van kinderen en zuigelingen, maar in de mond van elk kwetsbaar mens.
Strofe 5
Deze strofe sluit nog een keer bij Psalm 8 aan, bij de kleinen die de grootheid van de Eeuwige zingen, daartoe door de Eeuwige zelf aangezet, Hij ‘doet ze zingen, de Eeuwige die nu opnieuw direct met ‘Jij’ wordt aangesproken, en aan wie gevraagd wordt om een duurzaam loflied in ‘heel mijn leven’, een lied om zijn naam. Zo verwijzen de namen naar elkaar: mijn naam die Hij op de lippen genomen heeft (strofe 3), en zijn naam die ik nu op mijn lippen neem.

Amnesty International
Na een vakantieperiode waarin mensenrechtenschendingen helaas onverminderd doorgingen, ligt vandaag weer een schrijfactie klaar. Om mee te nemen. De brief is gericht aan gouverneur Pete Ricketts van de Amerikaanse staat Nebraska. In deze staat is afgelopen dinsdag 14 augustus voor het eerst sinds twintig jaar weer een doodvonnis uitgevoerd: na een gevangenschap van 38 jaar is de 60-jarige Carey Dean Moore met een injectie om het leven gebracht. Amnesty International is tègen de doodstraf. In de brief wordt de gouverneur gevraagd om de doodstraf af te schaffen. Hoe meer brieven worden gestuurd des te krachtiger wordt deze oproep.
Namens Amnesty International Dordrecht, Irene Streefkerk-Reenalda

Woord van dank
Heel hartelijk dank voor alle bloemen, kaarten, aandacht, bezoeken en telefoontjes die ik na de aanrijding van 29 mei mocht ontvangen. Het heeft me heel goed gedaan. Ik moet heel veel geduld hebben met het herstel van mijn knie. Cobie Doornik
Zomers KookHuis
Om de zomerperiode te overbruggen wordt er op woensdag 29 augustus een extra KookHuis gehouden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!. Vanaf 17.30 uur staan de deuren van de Ontmoetingskerk open en de maaltijd begint om 18.00 uur. Voor € 7,50 p.p. (dit is inclusief een drankje en een kopje koffie of thee) kunt u genieten van een lekkere maaltijd.
Vanaf vandaag ligt de intekenlijst in de hal van de kerk. U kunt zich t/m zondag 26 augustus aanmelden.
In september is er in verband met de jaarlijkse barbecue geen KookHuis, maar op woensdag 17 oktober hopen wij de eerste maaltijd van het nieuwe seizoen te serveren.
Irene Krenning en Marja Kruijswijk, coördinatoren KookHuis.