Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Giften

Giften kunt u overmaken naar een van de hier vermelde rekeningnummers.

Volledige aftrek van uw gift aan onze wijkgemeente

Zoals velen van u bekend is, zijn giften aan onze kerk onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Bij reguliere giften geldt een drempel en is dus slechts een deel van de gift aftrekbaar. Uiteraard afhankelijk van het inkomen en de hoogte van de gift.
Voor periodieke giften, mits vastgelegd in een overeenkomst van periodieke giften, geldt een veel ruimere aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting. Met ingang van 1 januari van dit jaar zijn de regels rondom de aftrekbaarheid van periodieke giften versoepeld. Voor deze datum diende u een periodieke gift vast te laten leggen in een notariële akte om voor volledige aftrekbaarheid in aanmerking te komen. Nu kunt u er ook voor kiezen om de periodieke gift vast te leggen in een overeenkomst tussen u zelf en onze kerk.
Veel van onze gemeenteleden doen jaarlijks een toezegging bij de actie Kerkbalans/VVB en met name deze gift leent zich uitstekend om deze vast te leggen in een overeenkomst tussen uzelf en onze kerk.
Hier kunt u het formulier vinden waarmee u een dergelijke overeenkomst tot periodieke schenking kunt invullen. Het formulier is afkomstig van de belastingdienst en dient, mits volledig ingevuld als bewijslast voor de aftrekbaarheid van uw periodieke gift.
Op het formulier dienen de volgende velden te worden ingevuld: 1 (naam van de instelling of vereniging is: Protestantse wijkgemeente Sterrenburg te Dordrecht), 2, 3, 5 en 6.
Nadat u het formulier met de gegevens van uzelf hebt ingevuld, kunt u het uitprinten en ondertekenen. Daarna kunt het overhandigen aan een van de ouderlingen, of opsturen naar:
 
Kerkkantoor Prot. Gemeente Dordrecht-Dubbeldam
Slangenburg 3
3328 DN Dordrecht

Op het kerkkantoor zal zorg gedragen worden voor ondertekening door de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.
Uiteraard kunt u het formulier ook overhandigen aan de kerkrentmeester van de Ontmoetingskerk; Hans van Rossum, hij zal dan zorgen dat het formulier op de juiste plaats terechtkomt.
Uiteraard ontvangt u een kopie van de getekende overeenkomst terug.
In het algemeen gelden de volgende regels ten aanzien van de aftrekbaarheid:
Een gift is een periodieke gift indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
  • u de gift hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift
De kerkrentmeesters beantwoorden graag uw vragen hierover en zijn ook bereid u te ondersteunen bij het invullen van het formulier.
Namens de kerkrentmeesters,
Hans van Rossum, email: kerkbalans@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
terug