Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Bijzondere kerkdiensten

Kinderviering

Dit is een speciale dienst gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd.


Jongerenviering

Dit is een dienst die met en voor jongeren gemaakt wordt in de leeftijd van de middelbare school.


Vespers rond Pasen en Kerst

In de Adventstijd en Veertigdagentijd zijn er op de zondagen Vespers. In de week voor Pasen, de Stille Week, zijn er  ‘s avonds Vespers op maandag, dinsdag en woensdag en vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Op de Stille Zaterdag is er ’s avonds  een Paaswake. Voor de actuele tijden en gegevens kijkt u bij de agenda aan de rechterkant van de site.


Liturgische schikking

In de Adventstijd, de Veertigdagentijd en op kerkelijke feest -en gedenkdagen wordt een schikking verzorgd naast de liturgische tafel waarin met allerlei materialen, bloemen en planten, vormen en kleuren het thema van de zondag wordt verbeeld.link naar schikking


Heilig Avondmaal

Ongeveer eens per twee maanden wordt in de Ontmoetingskerk de Maaltijd van de Heer gevierd. Als geloofsgemeenschap vieren we dan in de tekenen van brood en wijn de verbondenheid met Christus de Heer.
De data waarop de Maaltijd van de Heer gevierd wordt,  zijn vermeld op de pagina van de kerkdiensten.
Ieder die zich aangesproken voelt, is welkom om mee te delen in het brood en de wijn of het druivensap. Ook de kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.
Wie om redenen niet in staat is deel te nemen aan een avondmaalsviering en toch graag de Maaltijd van de Heer wil vieren, kan contact opnemen met één van de diakenen of de predikanten voor een eenvoudige viering aan huis.


Heilige Doop

Door de bediening van de doop worden mensen opgenomen in de gemeente van Christus. De doop kan worden aangevraagd via contactpersoon, ouderling of wijkpredikant. Aan de bediening van de doop gaan één of meer gesprekken vooraf van de predikant met de (ouders van de) dopelingen. De datum van de doop wordt in overleg met de predikant vastgesteld.


Huwelijksinzegening

De kerkelijke inzegening van een huwelijk kan worden aangevraagd bij de wijkpredikant.


Uitvaartdienst

Voorafgaande aan een begrafenis of crematie kan in de Ontmoetingskerk of elders een uitvaartdienst worden gehouden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de wijkpredikant. Bij afwezigheid van de wijkpredikant kunnen de scriba of de voorzitter van de kerkenraad u verder helpen. Na het overlijden van een lid van onze gemeente is er in de eerstvolgende zondagmorgendienst voorafgaande aan de gebeden een moment van gedachtenis.


Herdenken – de laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij leden van onze gemeente die in de afgelopen 12 maanden zijn overleden. Nabestaanden waarvan de contactgegevens bekend zijn worden persoonlijk uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Meer informatie kun je vragen bij de scriba. scriba@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
 
terug