Zondagsbrief 19 september 2021, juiste versie


Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

 

We mogen inmiddels 100 bezoekers ontvangen, inclusief medewerkers. Bij goed weer kunnen we buiten na de dienst gezamelijk koffiedrinken.
A
anmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl


De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 19 september 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  ds. C.A. Streefkerk
Organist  Marcus van Driel m.m.v.
Lector  Ine Geurtsen
Koster  Kees en Thea Abrahamse
Ouderlingen  Corien Simpelaar en Nicolette Polhuijs
Diaken  Marian Kamerman
Kinderdienst  Melanie Versteeg
Tienerdienst  Jeanette Warmels (alle tieners)
Inzameling  1. Stichting INLIA, dakloze vluchtelingen
 2. Wijkkerk – 3. Toekomst van de Kerk
 

1e collecte: Stichting INLIA, Dakloze vluchtelingen 
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Het is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.
De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor geloofsgemeenschappen, die daarmee partij kozen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.
Vanuit een centrale positie als expert en lobbyist is INLIA in staat de belangen van die asielzoekers én de samenleving als geheel te behartigen.
Het is een landelijke organisatie en bestaat uit vijf stichtingen met diverse activiteiten en projecten
Alle INLIA stichtingen zijn onafhankelijk. Ze bestaan van particuliere giften en bijdragen van kerken en diaconale fondsen.
De INLIA stichtingen signaleren en analyseren problemen, ontwikkelen creatieve en werkbare oplossingen en helpen die uit te voeren. Als partner van mensen, werkend voor een rechtvaardige samenleving.
Zij doen dat voor individuen, groepen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel.
2e collecte:  Wijkkerk 
Deze collecte is bestemd voor  het in stand houden van de gebouwen binnen uw wijk, die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad kunnen dit zelf nader invullen en de wijk informeren over de concrete bestemming.
3e collecte: Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Collectestortingen Ontmoetingskerk 

*periode 36: 4 - 10 sept. 2021   Totaal € 666,20
Coll. 1: diaconie:                                  € 302,50          
Coll. 2: wijkkas:                                   € 240,50                      
Coll. 3: toekomst van de kerk               € 123,20
U allen hartelijk bedankt voor uw goede giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Jij de rijst, zij de molen 

Dit jaar hebben wij als gemeentedoel Stichting Ronoylion.
Zij ondersteunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten op het eiland Mindanao in de Filippijnen. Het gaat in die projecten om een integrale aanpak van onderwijs, landbouw en gezondheidszorg, waardoor de kwaliteit van leven verbetert en waarbij zelfredzaamheid voorop staat
Tijdens het gemeente weekend op 18 en 19 sept 2021 starten wij de actie
Jij de rijst, zij de molen.
Wij verkopen pakken rijst, je krijgt er een lekker recept bij. Een pak rijst kost € 2,50 per stuk. De winst komt geheel ten goede aan stichting Ronoylion. We hopen op een mooi bedrag voor een graanmolen.
Namens de diaconie.
Marjan Berden
 

Open Huis Ontmoetingskerk 22 september 2021 

"Bouwhistorie in de (Dordtse) praktijk” 

Dordrecht Monumentenstad. De stad ademt geschiedenis uit; via elke steeg en langs de gevels van elk pand.
Maar hoe oud zijn al die panden nu eigenlijk? En hoe weten we dat?
Bouwhistoricus Jeroen Nipius is al vele jaren werkzaam in Dordrecht en heeft vele panden in de stad onderzocht.
Hij geeft in een lezing toelichting op zijn vak en uiteraard is deze uitleg doorspekt met vele opvallende vondsten uit de praktijk.
U kent Dordrecht goed? Ongetwijfeld; maar zó heeft u de stad nog nooit gezien..
Inloop vanaf 10.00 uur. Met inachtneming van de dan geldende corona maatregelen kan er ook deze ochtend weer worden genoten van gezellig samenzijn voor een fijn gesprek en een kopje thee of koffie met wat lekkers en van een boeiende presentatie, die om 10.30 uur begint.

Uitnodiging Openingsweek PKN wijkgemeente Dubbeldam 

Ons gebouw is afgelopen jaar vernieuwd en dat willen we graag in de week van 19 september vieren. Natuurlijk is ook uw gemeente van harte uitgenodigd om mee te doen met onze activiteiten. Zo is er deze week een poppenkastshow voor alle kinderen en een theatershow voor alle leeftijden van Matthijn Buwalda. Ook is er een avond speciaal voor de verschillende kerken uit Dordrecht om ons nieuwe gebouw te komen bekijken. Via deze link leest u de verdere info en hier in de hal hangt de uitnodiging op het mededelingenbord.

Voedselbank 

In september gaan we soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees a.u.b.), vermicelli en soepstengels inzamelen. Verder blijven andere houdbare levensmiddelen en een financiële bijdrage uiteraard van harte welkom.
U kunt uw bijdragen inleveren tijdens de openingsuren van de kerk, die op de achterzijde van deze zondagsbrief vermeld staan.

Beroepingsproces 

Onze wijkpredikant ds. Kees Streefkerk zal per 1 maart 2022 met (vervroegd) emeritaat gaan. Er is al veel werk verzet om het proces van beroepen van een nieuwe wijkpredikant(e) tijdig in gang te kunnen zetten. De beroepingscommissie hoopt medio oktober haar werkzaamheden te kan gaan starten. Weet u namen van predikanten die mogelijk goed zouden passen als predikant(e) in onze gemeente geeft u deze (Naam en standplaats) dan door, voor 20 oktober 17.00 uur, aan de scriba via scriba@ontmoetingskerk-dordrecht.nl. De betreffende predikant(e) zal door de beroepingscommissie geattendeerd worden op de vacature in onze gemeente.

Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers 

Op zondag 10 oktober zal in de morgendienst de (her)bevestiging en het afscheid van ambtsdragers plaatsvinden.
Aftredend en niet herbenoembaar zijn:
Aad Smit (diaken)
Tiny Evertsen (diaken)
Hans van Rossum (ouderling-kerkrentmeester. Hans blijft wel kerkrentmeester)
Jeanette Warmels (ouderling met bijzondere opdracht: voorzitter van de wijkkerkenraad)
De kerkenraad spreekt haar bijzondere dank uit aan de aftredende ambtsdragers voor het vele werk wat zij voor de wijkgemeente hebben verricht en de grote trouw en toewijding waarmee zij het werk hebben gedaan.
Kees Post (ouderling-kerkrentmeester) wil nog voor de periode van 1 jaar herbevestigd worden en
Hans van Dijke (ouderling met bijzondere opdracht: voorzitter van de Taakgroep Pastoraat) wil nog voor de periode van 2 jaar herbevestigd worden.

De kerkenraad is verheugd dat Kees en Hans nog voor een bepaalde tijd willen doorgaan als ambtsdrager.
Ook dit jaar zullen er weer drie nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. Het is verheugend te zien dat er elk jaar weer gemeenteleden zijn, die bereid zijn ambtsdrager te worden en een periode in de wijkkerkenraad willen meedraaien.

Namens de wijkkerkenraad heet ik hen dan ook van harte welkom in de kring van de wijkkerkenraad en wens hen van harte Gods Zegen toe op het ambtswerk.
De volgende gemeenteleden zullen op 10 oktober nieuw in het ambt bevestigd worden:
Sjanie Oduber (diaken),
Ellen van Schouten (diaken) en
Kees Abrahamse (ouderling met bijzondere opdracht: voorzitter van de wijkkerkenraad).
Bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen uitsluitend schriftelijk ingediend worden bij de scriba van de wijkkerkenraad en wel voor 5 oktober 18.00 uur.
Marco Molendijk, scriba

Braderie 

Nu het nieuwe seizoen is geopend, vragen wij aandacht voor de Braderie, die wordt gehouden op zaterdag 6 november van 10.00 – 16.00 uur.
Wilt u iets verkopen, dan kunt u een “kraampje” reserveren. U kunt zelfgemaakte artikelen verkopen of goede 2e hands artikelen.
Voor de 2e hands artikelen graag eerst contact opnemen met de Braderiecommissie. Zo nodig komen we de spulletjes bekijken.
Voor aanmelding en vragen kunt u contact opnemen met de Braderiecommissie, telefoon 6170490 / 06 51513688, e-mail braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Binnenkort ontvangt u een folder met uitgebreidere informatie.
De Braderiecommissie bestaat uit Cokky en Lex Nagtegaal, Marco Molendijk en Evert en Marja Kruijswijk.

Jubileum Marcus van Driel  

U zult hoogstwaarschijnlijk gehoord hebben dat Corrie van Driel opgenomen is in het ziekenhuis. In overleg met Marcus is besloten dat het feest ter ere van zijn 50-jarig jubileum als organist niet doorgaat.

HuiswerkHuis: Oproep voor vrijwilligers voor de begeleiding  

Er zijn kinderen die thuis om wat voor reden dan ook onvoldoende gelegenheid hebben om huiswerk te doen en hebben soms extra aandacht nodig om het huiswerk goed te kunnen maken.
Op dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur en donderdagmiddag van 15.00 tot 17.15 uur een groep van maximaal 8 – 10 kinderen te gaan ondersteunen met het maken van huiswerk. De leeftijd van de kinderen ligt tussen 9 tot 17 jaar.
Om de deelname laagdrempelig te houden  vragen wij een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van onkosten.

Waarom doen we dit?
Het doel van het HuiswerkHuis is het geven van ondersteuning aan kinderen zodat zij kansvol worden of blijven op school. Het draagt bij aan het behalen van een diploma zodat zij een goede (door)start kunnen maken na de middelbare school. (Indien mogelijk en nodig kan individuele training gegeven worden als een kind met bepaalde stof moeite heeft).
Wie zoeken we?
Vrijwilligers met een onderwijskundige achtergrond en/of affiniteit met de leeftijdsgroep (met enthousiasme kun je zeker ook een bijdrage leveren).
Als je interesse hebt om mee te doen als vrijwilliger of wil je erover nadenken, neem met Ron den Boer of Hans Mensen contact op. We zijn bereikbaar via email: HuiswerkHuis@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  of neem contact op met 06 20218471.

Actie Schoenendoos

In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom doet de ontmoetingskerk weer mee aan de Schoenendoosactie. We geven kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau. Helpt u mee?
Neemt u ook een folder mee?
Meer informatie: https://schoenendoosactie.nl

Aanleveren copy 

Er komen de laatste tijd weer vaker teksten binnen die uit meer dan 100 woorden bestaan. Wij verzoeken u vriendelijk om uw aangeleverde teksten te beperken tot 100 woorden (collecte 150 woorden). Hiermee voorkomt u dat de redacteuren uw tekst moeten inkorten, waarmee een deel van de essentie verloren zou kunnen gaan. Afbeeldingen worden niet gebruikt.
Uw copy graag voorzien van een titel, duidelijk verhaal en eventueel contactgegevens. 
Bedankt namens de redactie. 

Kerkdienst Anders 

Opnieuw hebben we als team “kerkdienst Anders” meegedacht aan de dienst van 19 september. Met een 3-tal gemeenteleden hebben we, samen met de predikant, gebrainstormd wat we kunnen toevoegen aan deze dienst. De volgende Kerkdienst Anders is gepland voor 24 oktober as. Ben je van de patatgeneratie (1970-1985, leeftijd is maar een getal.) en wil je meedenken om de dienst vorm en inhoud te geven door beeld, foto’s, muziek enz., stuur een mailtje naar erik.vingerling@upcmail.nl

Tienerkrant nr 18 

Het thema van deze tienerkrant is hetzelfde als het nieuwe jaarthema van de PKN. Jouw perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat. Ben je een optimist of ben je juist iemand bij wie het glas altijd half leeg is?
Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven kleur geven. Deze spreuk kwamen we tegen tijdens het maken van deze tienerkrant: “Met de zon in je hart, regent het nooit heel de dag.”
Denk hier maar eens over na, je kunt er meer over lezen in de nieuwe tienerkrant. Check dan ook meteen de nieuwe clip van ADEM Project: Richting
De tienerkrant nr. 18 staat hier.

Seven+  –  ‘Zorgen voor een ander’, 

dat is een belangrijke waarde, zeker in deze tijd. Maar hoe geven we die boodschap door, maar hoe doe je dit?
Vanaf oktober 2021 start er vanuit onze kerk een nieuwe activiteit voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar: Seven+. Jongeren doorlopen in 1,5 jaar tijd zeven activiteiten, gebaseerd op de zeven werken van barmhartigheid. Door de Covid-periode heeft dit enige tijd stil gelegen.
Nu met de versoepelingen starten we het project weer op.
In een laagdrempelig en divers programma ervaren jongeren hoe mooi het is om te zorgen voor een ander. Ontspannend, gezellig, actief, soms een beetje spannend, maar altijd gericht om de ander te helpen.

Pizza avond

We herstarten op 2 oktober om 18:00 uur met het oppakken van het werk “ Zorg voor de Schepping.” De avond is in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3. We starten de avond met een gezamenlijke, verwachten een zeker aantrekkelijke maaltijd voor de jongeren. Op een eigentijdse wijze willen we deze avond vormgeven met beeld en actie en gesprek. Aanmelden of vragen kan via een mailtje naar sevenplus@pkn-dordrecht.nl.

Dordrecht Schoon 

Op zaterdag 9 oktober willen we dit werk praktisch vorm geven met de tieners.
De bedoeling is om met elkaar een gedeelte van Dordrecht schoon te maken, met speciale materialen die we in bruikleen hebben van het Duurzaamheid centrum
Het Weizigtpark. We sluiten de werkzaamheden als groep met elkaar af door het nuttigen van iets lekkers met elkaar.
De lengte van deze activiteit zal 1 tot 2 uur duren. Tijdstip nader overeen te komen met de tieners. Je geeft je toch zeker ook op!!
Hartelijke groeten ook namens de Wilhelminakerk, De Wijnstok en Ontmoetingskerk, Melanie Versteeg


          

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.