Zondagsbrief 15 november 2020

Welkom in de Ontmoetingskerk

De liturgie van deze kerkdienst staat hier.


Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

 
Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur en zondag na de eredienst van 11 tot 12 uur, voor een pastoraal gesprek, een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven. Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank.
 
Voorganger  mw. drs. M.H.E. Pullen
Organist  Marcus van Driel
Lector  Ina Hoogland
Koster  Cor den Dopper
Ouderlingen  Jeanette Warmels, Herman Riet
Diakenen  Marjolein Attasio en Ine Geurtsen
Kinderdienst  Marian Kamerman
Tienerdienst  Pim Konijnendijk
Inzameling 1. Stichting OMZO Vluchtelingenwerk
2. IKOS  
3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

1e collecte – St. Diaconaal Aandachtscentrum
Midden in het centrum van Dordrecht is een inloophuis(kamer) waar iedereen die behoefte heeft aan rust, aandacht, troost of een goed gesprek van harte welkom is. Vanwege de coronamaatregelen is deze inloop momenteel gesloten. Wel is er op dinsdag- en donderdagmiddag de mogelijkheid om langs te komen voor een kop koffie en een praatje of het lezen van de krant. Ook iets op de computer regelen is mogelijk. Er mogen maximaal twee bezoekers binnenkomen voor een half uur.
Daarnaast houden de medewerkers al vanaf maart zo veel mogelijk telefonisch contact met de vaste bezoekers. Ook de taalgroepen gaan door, zij het op kleine schaal.

2e collecte – IKOS
De letters IKOS staan voor InterKerkelijk Overleg in Schoolzaken.
Stichting IKOS zet zich in voor Godsdienstig Vormings Onderwijs op openbare en algemeen bijzondere scholen ( ook in Dordrecht) met als doel d.m.v. een introductie in de Bijbelse en Christelijke geloofstradities de leerlingen te stimuleren om een eigen levensbeschouwelijke visie te ontwikkelen en tevens begrip en respect op te bouwen voor de godsdienst of overtuiging van anderen.

Kinderzondagsbrief 29

Deze zondag is de eerste van een blok met drie teksten uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinthe. In de kerk van Korinthe is iedereen ergens anders goed in en iedereen heeft zijn eigen taak. Om uit te leggen dat de christenen toch één geheel zijn, vergelijkt Paulus de kerk met een lichaam. Een lichaam bestaat uit heel veel delen. Elk deel is anders en heeft zijn eigen taak: zien, ruiken, horen, lopen, enzovoort. Maar de delen hebben elkaar allemaal nodig en ze zijn allemaal belangrijk. Samen vormen ze één geheel. Het verhaal en leuke dingen om er mee te doen vind je hier in de Kinderzondagsbrief van deze week.
Veel plezier! Het jeugdteam.

Collectestortingen Ontmoetingskerk

periode 33: 31 oktober – 6 november 2020                   
Totaal                                                  € 1.452,55
Coll. 1: diaconie: € 602,00        diaconie collecte, als volgt verdeeld:
KIA Vrouwen in Papua Nieuw-Guinea: € 447,00 Voedselbank € 55,00
Gift voor advent-actie Ontmoetingskerk  € 100,00
Coll. 2: wijkkas:   € 586,00        Dankdag-Maatschappelijke Zegeningen € 150,00
                                                   Wijkbrief € 10,00
                                                   Braderie giften € 35,00
Coll. 3: toekomst van de kerk               € 264,55
Hartelijk dank voor uw bijdrage, Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Stilteruimte

Tijdens de openstelling van de kerk is er tot nu toe in de kerkzaal gelegenheid een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op te schrijven. Vanaf dinsdag 17 november kunt u dit voortaan doen in de speciaal daarvoor ingerichte stilteruimte. U vindt deze in de voormalige zaal F, achter de openslaande glazen deuren achterin de kerkzaal, links naast de beeld- en geluidstafel.

Voedselbank

In november zamelen we bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker en  rozijnen/krenten in. Vanwege de toegenomen vraag naar hulp van de Voedselbank, o.a. door de Corona-crisis zijn andere houdbare levensmiddelen ook nog steeds heel hard nodig. Een financiële bijdrage is altijd van harte welkom. De klanten van de Voedselbank rekenen op u.

Kerstpakketten actie

Op zondag 15/11 staat het bord met kaartjes, de grote spaardoos en een doos voor de producten weer in de hal. Tot en met zondag 13 december kunt u deze producten meenemen naar de kerk. Een kerstpakket moet worden gezien als een pakket dat kan zorgen voor een lichtpuntje in een financieel moeilijke tijd. Kent u iemand in Sterrenburg waarvan u denkt dat hij/zij zo’n pakket goed kan gebruiken? U kunt de gegevens uiterlijk zondag 6/12 doorgeven aan de diakenen via tinyevertse@hotmail.com. Of door het volledig invullen van een briefje bij het bord (achterlaten in de spaardoos). Tiny Evertse, diaken

Opbrengst Braderie

De online Braderie en de verloting heeft het mooie bedrag opgebracht van € 2600,-- (dit is inclusief een bedrag van € 80,--, dat door het jaar heen door de Handwerkgroep bijeen is gebracht). De opbrengst overtreft onze verwachtingen en we zijn dan ook erg blij met alle medewerkers, verkopers, kopers van producten en lootjes. Heel erg bedankt voor al jullie inzet! Natuurlijk hopen we in 2021 weer een ouderwetse Braderie te kunnen houden, maar onze opzet van dit jaar (het gemeentezijn versterken) is bijzonder geslaagd. Nogmaals bedankt. Namens de werkgroep Braderie, Evert en Marja Kruijswijk

Dordtse Millennials

Wij zijn een groepje mensen rond de dertig jaar die met regelmaat elkaar ontmoeten. In deze tijd is dat vooral online. Maar dat maakt het niet minder leuk. We kletsen bij en praten met elkaar over wat ons bezighoudt en hoe ons geloof daar een plek in krijgt. De volgende keer dat we (online) bij elkaar komen is donderdag 19 november, 20.00 uur. Wil je ook aanschuiven? Je bent van harte welkom. Stuur dan even een mailtje naar dordtsemillennials@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

De wijkbrief

4 x per jaar mogen we een wijkbrief samenstellen waarmee we u als gemeente kunnen informeren over gebeurtenissen in onze wijkgemeente. Als redactie vinden we het leuk als anderen op eigen wijze hun inbreng hebben in de wijkbrief. Heeft u een gedicht, verhaal evt. aangevuld met een illustratie of foto dan kunt u het sturen naar: wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
De uiterlijke inleverdatum is 26 november as.
Alvast bedankt namen de redactie Wijkbrief

Aanleveren copy voor de zondagsbrief

Er komen de laatste tijd weer vaker teksten binnen die uit meer dan 100 woorden bestaan. Wij verzoeken u vriendelijk om uw aangeleverde teksten te beperken tot 100 woorden (collecte 150 woorden). Hiermee voorkomt u dat de redacteuren uw tekst moeten inkorten, waarmee een deel van de essentie verloren zou kunnen gaan. Afbeeldingen worden niet gebruikt.
Bedankt namens de redactie.