Zondagsbrief 13 september 2020


De liturgie van de ochtenddienst staat hier

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 en zondag na de eredienst van 11 tot 12 uur, voor een pastoraal gesprek, een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op te schrijven.
Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank en de expositie bekijken van 'Kerk en Hobby".
Voorganger  ds. G. van Meijeren
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Klaas van der Knijff
Koster  Kees en Thea Abrahamse
Ouderlingen Corien Simpelaar en Idelette Reehorst
Diaken  Marjolein Attasio
Kinderdienst  Melanie Versteeg
Tienerdienst  Er is vandaag geen tienerdienst
Inzameling  1. Diaconie algemene/wijk doeleinden
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk

Over de predikant

Sinds enige tijd kent de Protestantse Kerk de functie van Classispredikant. Een vrijgestelde predikant die aandacht geeft aan het welzijn van gemeenten en predikanten. Voor onze regio is dat ds. G. van Meijeren.

Collectebestemmingen

1e collecte – Diaconie algemene/wijk doeleinden
Vanuit de collecten Algemene (wijk) diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van onder andere ziektekosten, huur, gas en elektra. Andere hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook de diaconale activiteiten in de wijk worden hiervan bekostigd. Deze collecte komt helemaal ten goede aan personen in onze wijk.

3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. Het gaat tenslotte ook om de Kerk van onze kinderen.

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk

periode 24: 29 augustus – 4 sept. 2020 Totaal ontvangen: € 686,40
collecte 1: diaconie:        € 400,00      diaconie collecte, als volgt verdeeld:
                                                         €   25,--  Voedselbank
                                                         €   50,--  KIA, slachtoffers Beiroet          
                                                         € 100,--  Diaconie algemene wijkdoeleinden
                                                         € 225,--  Diaconie ouderenzorg
collecte 2: wijkkas:         € 189,50       jeugdwerk
collecte 3: toekomst  van de kerk   €  96,90

U allen hartelijk dank.

Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht.
Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Bericht van de kerkenraad

Op zondag 27 september zullen in de kerkdienst ambtsdragers aftreden en (her)bevestigd worden. Wilma Lodewijk, Cor den Dopper en Klaas van der Knijff treden af als ambtsdragers wegens het vervullen van hun termijn. De kerkenraad is hen zeer erkentelijk voor het vele werk wat zij de afgelopen jaren voor de wijkgemeente en het geheel van de Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam hebben verricht. Ook dit jaar zullen weer nieuwe ambtsdragers bevestigd worden: Ine Geurtsen en Marian Kamerman worden (her-)bevestigd in het ambt van diaken. Harmieneke van der Zeijden en Ger in ’t Veld zullen (her-)bevestigd worden in het ambt van (pastoraal) ouderling. De kerkenraad is verheugd dat met de komst van deze vier nieuwe ambtsdragers het werk in onze wijkgemeente voortgang kan vinden en wij heten hen dan ook van harte welkom in de kring van de wijkkerkenraad. Wij hopen dat zij het ambtswerk met vreugde en voldoening mogen doen. Tineke van der Leer zal voor een tweede termijn herbevestigd worden als ouderling met bijzondere opdracht, voorzitter van de werkgroep Eredienst. Marco Molendijk zal ook voor een tweede termijn herbevestigd worden als ouderling met bijzondere opdracht, scriba van de kerkenraad.
Wettige bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen uitsluitend schriftelijk bij de scriba worden ingediend voor 24 september 19.00u
Namens de kerkenraad,
Marco Molendijk, Scriba.

Voedselbank Dordrecht

Afgelopen week hebben we weer vier volle kratten naar de Voedselbank kunnen brengen, hartelijk dank daarvoor. In de maand september zamelen we soep in blik, pak en zak (geen varkensvlees aub), vermicelli en soepstengels in maar andere houdbare levensmiddelen zijn ook welkom. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet. U kunt uw gaven tijdens de inmiddels bekende openingstijden naar de kerk brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Kinderzondagsbrief 20

Hallo allemaal. Deze week een verhaal van Jezus over zout. Jullie hebben vast wel eens zout geproefd. Hoe vond je dat smaken?
Zout zit in heel veel dingen die we eten, ook al proeft je het niet altijd. Maar je proeft wel het verschil als er geen zout in zit. Het is dus een belangrijk onderdeel. Jezus zegt in het verhaal dat wij zout moeten zijn, om verschil te kunnen maken in de wereld. Kinderzondagsbrief nummer 20 vind je hier.            
Het Jeugdteam

HuiswerkHuis

Het HuiswerkHuis gaat op dinsdag 15 september weer beginnen. Om het HuiswerkHuis op een verantwoorde manier te laten verlopen hebben wij een protocol ter voorkoming van Covid 19 opgesteld. In het lokaal op de eerste etage is voldoende ruimte om op voldoende afstand van elkaar te kunnen werken.
Op dinsdag en donderdagmiddag van 15.00-17.15 uur staan wij klaar zodat leerlingen van ca. 8 tot 16 jaar in rust (en op z’n tijd gezelligheid natuurlijk) hun schoolwerk kunnen doen. Naast kinderen uit onze eigen gemeente zijn kinderen uit Sterrenburg van harte welkom. Mocht U leerlingen weten voor wie dit iets zou kunnen zin, geef het aan hen door (er zijn geen kosten aan verbonden). Mocht U meer informatie willen? We zijn bereikbaar via: HuiswerkHuis@ontmoetingskerk-dordrecht.nl maar natuurlijk kunt u ons altijd aanspreken.
Ron den Boer en Hans Mensen

Dordtse Millennials

Op woensdagavond 16 september komen de Dordtse Millennials bij elkaar. We gaan op zoek hoe ons leven raakt aan zingeving en of geloven. Ben je tussen de 25-35 jaar? Dan lijkt het ons leuk jou te ontmoeten. We beginnen om 19.30 uur
Meld je aan bij Arianne: arianne@ontmoetingskerk-dordrecht.nl of 06 23241540

Kampvuur 18 september

We hopen elkaar tijdens het startweekend weer te kunnen ontmoeten. Het is inmiddels een traditie dat we op vrijdagavond voor startzondag een kampvuur maken op het erf van de familie Kadijk. Het terrein is groot genoeg om ons aan de 1,5 meter te kunnen houden.
Wel graag even opgeven i.v.m. de coronamaatregelen, dit kan t/m woensdag 16 september via: jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Het Jeugdteam (Mirjam, Danielle en Marianne)