Zondagsbrief 9 augustus 2020

Zondag 9 augustus 2020

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Kerkdienst.

De liturgie van de ochtenddienst staat hier.
Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk-tv/YouTube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.
U kunt de kerkdienst online volgen via: www.kerkomroep.nl of www.youtube.com (zoekterm Ontmoetingskerk Dordrecht)

 

 

 
Voorganger  mw. Ds. A. Oude Kotte-Boon
Organist  Marcus van Driel
Lector  Caroline Luijten
Koster  Cor den Dopper
Ouderlingen  Hans van Dijke en Hans van Rossum
Diaken  Marjolein Attasio
Kinderdienst  Melanie Versteeg
Tienerdienst  Er is vandaag geen tienerdienst
Inzameling 1. Stichting Sociaal Fonds van de Kerken
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk

Collectetoelichting
 

1e collecte - Stichting Sociaal Fonds van de Kerken
Mensen kunnen soms in een schrijnende situatie komen, waarbij toch geen beroep kan worden gedaan op de Sociale Dienst van de gemeente. In zo’n geval kan een beroep worden gedaan op het Sociaal Fonds. Verschillende kerken van Dordrecht dragen gezamenlijk de kosten. Het Sociaal Fonds heeft al vaak direct hulp kunnen bieden in natura en/of hulp kunnen bieden door een betalingsregeling tot stand te brengen met de schuldeiser of door ervoor te zorgen dat de betalingsachterstanden worden voldaan. De diaconie vraagt om uw bijdrage voor deze collecte, zodat de kerken kunnen blijven samenwerken met het Sociaal Fonds.
2e collecte – Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor  het in stand houden van de gebouwen binnen uw wijk, die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie

Voedselbank

Geweldig dat u zo trouw levensmiddelen blijft geven, want bij de voedselbank zijn vooral houdbare levensmiddelen meer dan welkom. Dus gaan we door met inzamelen. U kunt deze houdbare producten elke dag tussen 10:00 en 12:00 en op zondag van 11:00 tot 12:00 afgeven in de kerk. Naast levensmiddelen zamelen we komende maand, augustus, (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta in, U doet toch weer mee? Wij rekenen ook deze week weer op u! Alvast hartelijk dank.
Diaconie Sterrenburg

Kinderzondagsbrief nummer 15

Deze week gaat het over het verhaal wat Jezus vertelde over ‘de balk en de splinter’.
Hoe makkelijk is het om te mopperen op iemand als hij of zij iets niet goed heeft gedaan? En maak je zelf ook wel eens een foutje?
De kinderzondagsbrief staat hier. Veel plezier met lezen!
Hartelijke groeten van het Jeugdteam

Bericht van de kerkenraad inzake autodienst

Afgelopen week is er overleg gevoerd over het mogelijk weer opstarten van de autodienst.
De uitkomst van dit overleg is dat de kleine kerkenraad (v/h moderamen) het op dit moment nog niet verstandig acht de autodienst op te starten, gezien de huidige ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Eind augustus zal in overleg met Coby Doornik opnieuw naar de situatie gekeken worden.
Marco Molendijk, Scriba

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk

periode 19: 25-31 juli 2020                    Totaal ontvangen: € 1.743,75
Collecte 1: diaconie:    € 686,50          
Diaconie collecte, als volgt verdeeld:    Stichting Vrienden Crabbehoff € 611,50
                                                              Voedselbank Dordrecht € 25,00
                                                              Alg. Wijkdiaconie € 50,00

Collecte 2: wijkkas:                  € 773,00          
Wijkkas, waarbij de volgende doelen      Jeugdwerk €20,00                                                                         
benoemd                                                 Beeldapparatuur OK € 100,00
                                                                Gift mevr. J. V. € 182,00, uit dankbaarheid voor 82 jaar.

Collecte 3: toekomst kerk:                    € 284,25
      
U was weer uitermate betrokken bij uw wijkkerk, het is fantastisch!
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.