Zondagsbrief 19 juli 2020

Zondag 19 juli 2020

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Kerkdienst.

De liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk-tv/YouTube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.
U kunt de kerkdienst online volgen via: www.kerkomroep.nl of www.youtube.com (zoekterm Ontmoetingskerk Dordrecht)

 
Voorganger  ds. J. Menkveld
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Klaas van der Knijff
Koster  Leo Simpelaar
Ouderling  Marco Molendijk
Diaken  Wilma Lodewijk
Kinderdienst  Connie Akkerman
Tienerdienst  Er is vandaag geen tienerdienst
Inzameling 1. Diaconie ouderenzorg
2. Jeugdwerk wijk
3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

1e collecte – Diaconie ouderenzorg
In onze gemeente zijn veel ouderen. Velen van hen zijn aan huis gebonden doordat allerlei lichamelijke gebreken of ziekte zich laten gelden. Veel ouderen gaan ook alleen door het leven, doordat man of vrouw of een deel van de familie zijn weggevallen.
Voor een deel van de ouderen leidt dit alles tot gevoel van eenzaamheid. De vrijwilligers van de contactdienst bezoeken deze ouderen en zieken om hen bij te staan in de eenzaamheid en de hulpbehoevendheid. De contactdiensten organiseren door het jaar heen verschillende activiteiten voor en met de ouderen van onze gemeente. Zo wordt er in december altijd een kerstmiddag georganiseerd. Daarnaast bezorgen de contactdiensten kerstattenties bij de ouderen. Aan sommige van deze activiteiten zijn kosten verbonden. De diaken vragen om uw bijdrage aan de collecte om het werk onder de ouderen van de gemeente mogelijk te maken.

2e collecte – Jeugdwerk wijk –
De collecte van vandaag is bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen wijk.
Jeugdwerk is van groot belang bij het doorgeven van het geloof aan onze kinderen. De jeugd betrokken krijgen en houden bij het kerkenwerk is een zaak die ons allen bezig houdt. De opbrengst van ddeze collecte zal volledig besteed worden aan het jeugdwerk in onze eigen gemeente

3e collecte – Toekomst van de kerk

Collectes vanaf zondag 5 juli

Na een periode is het weer mogelijk om de eredienst in onze wijkkerk bij te wonen. Wat betreft de collectes treft u bij elk van de drie uitgangen een schaal aan waar u het totaalbedrag voor de collecte in mag deponeren bij het verlaten van de kerk. De verdeelsleutel tussen diaconie en wijkkerk passen wij dan toe. Mocht u een specifiek doel willen steunen maak dan het gewenste bedrag over op de rekening van de wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg en het doel daarbij benoemen.
Een andere mogelijkheid is om het ‘’doelbewuste’’ bedrag in een envelopje te doen en daarop te schrijven waar het voor bedoeld is. Dat kan ook zo in de schaal worden gelegd. U die (nog) niet van plan of in staat bent de wijkkerk op zondag te bezoeken wordt vriendelijk gevraagd om de rekening van de wijkkas te blijven gebruiken voor uw collectebijdrage. De doelen worden elke keer in de dienst genoemd en staan ook op de zondagsbrief vermeld.

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk

periode 16: 4 - 10 juli 2020            Totaal ontvangen: € 566,75
1ste collecte: diaconie   € 201,00     diaconie collecte, als volgt verdeeld:
                                                    € 141,--  KIA, actie vakantietas
                                                    €   10,--  vluchtelingen Lesbos
                                                    €   50,-- algemene diaconie
2de collecte: Wijkkas:   € 244,50    
Waarbij de volgende doelen zijn benoemd  €  105,-- , giften voor de live uitzending.         

3de collecte: Toekomstvan de kerk    € 121,25 

Allen hartelijk dank.

Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Open Huis 29 juli en 12 -26 aug

Geen programma, maar wel willen we u de gelegenheid geven als u behoefte heeft aan een gesprekje. We schenken geen koffie of thee en we houden ons wel aan de 1,5 meter afstand en aan voorschriften van het RIVM.
We zijn op 29 juli en op 12 en 26 augustus aanwezig tussen 10 en 12 uur voor een gesprek(je).
Idelette Reehorst en Cor den Dopper

Voedselbank

Kratten vol voedsel zijn deze week weer bezorgd bij de voedselbank en wat zijn ze er blij mee. Geweldig dat u zo trouw levensmiddelen blijft geven want bij de voedselbank blijven vooral houdbare levensmiddelen meer dan welkom. U kunt deze houdbare producten elke dag tussen 10:00 en 12:00 en op zondag van 11:00 tot 12:00 afgeven in de kerk. Naast levensmiddelen zamelen we de komende 2 maanden, juli en augustus, (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta in, U doet toch weer mee? Wij rekenen ook deze week weer op u!
Alvast hartelijk dank. Diaconie Sterrenburg

Diaconaal Aandacht Centrum

Deze maand vragen wij uw speciale aandacht voor het DAC (Diaconaal Aandacht Centrum). 1x per jaar zamelen wij koffie, thee, suiker en koffiemelk in en ook dit jaar willen we dat doen en wel deze maand. Wij weten dat we veel van u vragen maar ook het DAC heeft onze speciale aandacht en zorg nodig Nog nooit hebben we tevergeefs een beroep op u gedaan en we hopen dat het ook deze keer niet tevergeefs is, doet u mee?
Diaconie Sterrenburg

Vakantietassen

Hartverwarmend waren alle gegeven mooie artikelen voor de VakantieTassen.
Het was prachtig om te zien. Dank u wel. De diaconie kon er met behulp van de diaconale medewerkers 19 mooie en gevarieerde tassen van maken.
Aan het begin van de vakantie worden ze uitgedeeld.

Kinderzondagsbrief 12

Deze week gaat het niet echt over een Bijbelverhaal. Maar over wijze woorden die iets zeggen over "tijd".
Soms, als je iets doet wat niet leuk is, dan duurt de tijd heel erg lang. Als er dingen gebeuren die niet leuk zijn, waar je verdriet van hebt, dan wordt gezegd: dat zijn minder mooie tijden.
Maar als je bijvoorbeeld op een feestje bent, dan is de tijd zo om, dan zou je de tijd wel even stil willen zetten zodat het nog lang niet is afgelopen.
In de Bijbellezing van deze week hoor je dat er voor alles een tijd is.
De kinderzondagsbrief 12 staat hier.
Veel plezier ermee!
Het Jeugdteam.