Zondagsbrief 2 juni 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Arianne Lodder
Er is vandaag tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Stichting Vrienden van de Hoop
2. Wijkkas
3.Toekomst van de Kerk

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – Stichting vrienden van de Hoop
Stichting De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. Mensen die zijn vastgelopen in het leven, kunnen terecht bij De Hoop ggz in Dordrecht. Zowel mensen met een verslaving als met psychosociale problemen zijn welkom. Bij De Hoop wordt niet alleen gewerkt aan het oplossen van deze problemen, maar krijgen mensen ook de kans om opnieuw te leren leven, te leren werken en - indien van toepassing - te leren opvoeden.
Al sinds 1975 houdt De Hoop zich bezig met hulpverlening aan verslaafden. Met de bouw van Dorp De Hoop ging een lang gekoesterde wens in vervulling: het samenvoegen van de diverse therapeutische centra en werkprojecten op één locatie. Een voordeel hiervan is dat cliënten die al langer in Het Dorp wonen, de nieuwe cliënten kunnen steunen.
2e collecte - Wijkkerk
De erediensten vormen het hart van ons gemeente zijn hier in Sterrenburg. Om onze diensten luister bij te zetten wordt er regelmatig door koren en/of musici medewerking verleend. De kosten voor deze muzikale medewerking worden gedragen vanuit de Wijkkas en wij willen daar heel graag mee kunnen doorgaan.                                                                                                                                                  De opbrengst van de tweede collecte van deze zondag komt geheel ten goede van de hierboven beschreven zaken in onze eigen wijk. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. Het gaat tenslotte ook om de Kerk van onze kinderen.

Nieuwe koster

Namens de kerkenraad en de wijkraad van kerkrentmeesters mag ik u allen meedelen dat Leo Simpelaar per 1 september a.s. is benoemd tot de nieuwe koster en gastheer van de Ontmoetingskerk. Hij volgt daarmee Kees Schrader op die onlangs te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de regeling om vervroegd met pensioen te gaan. Uiteraard zijn wij allen blij en verheugd dat er op korte termijn een vervanger voor deze belangrijke functie binnen onze wijkgemeente is gevonden. Leo is geen onbekende binnen de wijk en wij hebben er alle vertrouwen in dat ook met hem weer een goede en fijne samenwerking zal ontstaan.
Namens de kerkenraad en de wijkraad van kerkrentmeesters, Hans van Rossum

De Voedselbank

De afgelopen maand hebben we koffie, thee en suiker ingezameld. Er zijn 5 volle kratten naar het verzamelpunt van de voedselbank gebracht. Ook ontvingen we 10 euro, dat is overgemaakt naar de voedselbank. Alle gevers hartelijk dank! Deze maand zamelen we in voor de kledingbank. Voor jong en oud zamelen we nieuw ondergoed en sokken/kousen in, want ook daar is veel vraag naar. We hopen dat u net zo enthousiast meedoet als met de voedsel inzamelingen, zodat we veel mensen blij kunnen maken. U doet toch ook weer mee, we rekenen op u!
De diaconie

Zondag 9 juni, Pinksteren

Vanaf ongeveer 10 minuten voor de dienst begint bent u welkom om enkele Pinksterliederen mee te zingen. Ook het Close Singers Ensemble zingt één van haar nummers. Weet u welkom!
Ds Riet Boogaard

Zomeractie

De diakonie wil heel graag uw aandacht voor onze Zomer actie. U heeft al gul gegeven met de cadeautjes van het bord.
Voor het slagen van de actie vragen we ook om een financiële bijdrage. Deze wordt gebruikt om de kinderen een leuke tijd te geven in de zomerweken (Ratje Doe, Vakantiekinderfeesten en zwembadkaartjes). De kinderen van Sterrenburg rekenen op ons. Doet u mee? De grote spaarbus staat weer klaar!

Gesprekken Maaltijd van de Heer

Afgelopen zondag waren we na de kerkdienst met enkele mensen bij elkaar om te praten over liederen rondom de Maaltijd van de Heer. Omdat de opkomst klein was, hebben we met elkaar besloten om de bijeenkomst te cancelen en het onderwerp ‘warm’ te houden voor een ander moment. U hoort nog wanneer dit zal zijn. Op zondag 16 juni vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Na die dienst willen we met elkaar een goed gesprek voeren over verschillende vormen. Bent u er dan weer bij? Noteert u het vast in uw agenda!